הצעת חוק נוכחות הורה בחקירת קטין

הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון - נוכחות הורה בחקירת קטין), התשס”א-2001 הדין המצוי אינו מחייב נוכחותו של הורה בחקירת קטין, ואף ניתן לדחות נוכחות עורך דין בחקירת קטין למשך 48 שעות. מציאות זו, אינה מתייחסת לרגישויות המיוחדות הנובעות מהיותו של העציר קטין. הצעת החוק מטרתה לתת מענה למצב דברים זה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ח בתמוז התשס"א -9.7.2001 1. בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) התשל"א-1971, במקום סעיף 11, יבוא: "פרק ג'1: נוכחות הורה בחקירת קטין 11. בפרק זה - "חקירה" - תשאול וגביית הודעה על ידי שוטר. "הורה" - הורה ביולוגי, מאמץ או אפוטרופוס. (א) קטין החשוד בביצוע עבירה (להלן בפרק זה - קטין חשוד), יוזמן לחקירה באמצעות הורהו וההורה יוזמן להיות נוכח בחקירת הקטין, אלא אם אין אפשרות לאתר את ההורה במאמץ סביר. (ב) קטין השוהה במעון יוזמן לחקירה באמצעות מנהל המעון, והמשטרה תודיע להורהו על הזמנתו לחקירה ותזמין את ההורה להיות נוכח בחקירתו, אלא אם אין אפשרות לאתר את ההורה במאמץ סביר. (ג) (1) עוכב קטין ויש צורך לחוקרו בסמוך להבאתו לתחנת המשטרה, או נעצר, יודיע על כך הקצין הממונה, ללא דיחוי, להורהו ויזמינו להיות נוכח בחקירת הקטין, אלא אם אין אפשרות לאתרו במאמץ סביר בנסיבות הענין; החליט הקצין הממונה על מעצרו או על המשך מעצרו של הקטין, לפי הוראות סעיף 27 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996, יודיע על כך גם לקצין מבחן. (2) בטרם ימסור, בהתאם להוראות פסקה (1), הודעה והזמנה להורה, יודיע הקצין הממונה לקטין על כוונתו לעשות כן; הביע הקטין התנגדות למסירת הודעה או הזמנה להורהו, יתבקש לנמק את התנגדותו; היה נימוק סביר להתנגדותו, לא תימסר להורה הודעה, למעט הודעה על מעצר הקטין, והוא לא יוזמן להיות נוכח בחקירה. (3) הודעת הקצין הממונה לקטין כאמור בפסקה (2), תגובת הקטין, התנגדותו, אם הייתה כזו, והנמקתה, וכן החלטת הקצין הממונה ונימוקיה, יתועדו על ידי הקצין הממונה בכתב. (ד) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), רשאי קצין הנוער בתחנה, ובהעדרו - הממונה על החקירות בתחנה (בפרק זה - קצין מוסמך) להורות, בהחלטה מנומקת שתתועד בכתב, שלא להזמין קטין חשוד לחקירה באמצעות הורה או באמצעות מנהל מעון, או שלא להזמין הורה להיות נוכח בחקירת הקטין, ושלא להודיע לו על הבאתו לחקירה דחופה, אם שוכנע כי הזמנה או הודעה כאמור עלולה לפגוע באחד מאלה: (1) בשלום הקטין או בשלומו של אדם אחר; (2) במטרות החקירה, בשל חשד סביר כי ההורה היה צד לעבירה שבה חשוד הקטין; (3) בשמירת סודיותו של מידע הקשור בבטחון המדינה. אולם אם נמשכה חקירת הקטין למעלה משמונה שעות, תימסר להורהו, ללא דיחוי, הודעה על הבאתו לחקירה דחופה. 11א. (א) קטין חשוד ייחקר בנוכחות הורהו, שהוזמן להיות נוכח בחקירה לפי הוראות סעיף 11; לא הגיע לחקירה, תעוכב החקירה למשך זמן סביר מעת שהוזמן, לשם המתנה לבואו; לא הגיע תוך זמן סביר, רשאי קצין מוסמך להורות, בהחלטה מנומקת בכתב על התחלת חקירת הקטין בהעדרו. (ב) על אף הוראת סעיף קטן (א) רשאי קצין מוסמך להורות, בהחלטה מנומקת שתתועד בכתב שלא לעכב חקירה לשם המתנה להורה הקטין, אם שוכנע כי המתנה כאמור עלולה לסכל את החקירה או לשבש מעצרם של חשודים נוספים בעניין או למנוע גילוי ראיה או תפיסת חפץ בקשר לאותה עבירה; אולם חקירה ללא נוכחות הורה, לפי סעיף קטן זה תצטמצם למניעת הסיכול, השיבוש או המניעה האמורים. (ג) בטרם ייחקר הקטין יפעל חוקר כדלהלן: (1) יודיע לקטין על חובת נוכחות הורהו בחקירתו, על זכותו להיוועץ בו לפני תחילת החקירה, ועל זכותו להיוועץ בסניגור ולהיות מיוצג על ידו; הורה קצין מוסמך על התחלת החקירה בהעדר הורה, בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יסביר זאת החוקר לקטין; (2) יזהיר את הקטין; (3) ייתן לקטין הזדמנות להיוועץ עם ההורה שיהיה נוכח בחקירתו, אלא אם כן הוחלט על חקירת הקטין שלא בנוכחותו, בהתאם להוראות סעיף 11 או סעיפים קטנים (א) ו-(ב). אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מזכותו של קטין לפי כל דין להיוועץ ביחידות עם עורך דין. (ד) הגיע הורה הקטין לתחנת המשטרה במהלך חקירת הקטין, יהיה נוכח בהמשך חקירת הקטין, והחוקר ייתן לקטין הזדמנות להיוועץ עם ההורה בהזדמנות האפשרית הראשונה לפי מהלך החקירה. (ה) ראה חוקר כי הורה הנוכח בחקירת הקטין, מפריע לחקירה באופן שאינו מאפשר לנהלה, מתערב בחקירה אף שהוזהר שלא לעשות כן או מאיים על הנחקר באופן ישיר או מרומז, רשאי הוא להרחיקו מן החקירה, אם אישר זאת הממונה על החקירה, בהחלטה מנומקת בכתב. (ו) השר לבטחון הפנים, בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה ועם שר המשפטים, יתקין תקנות לענין חקירת קטין חשוד, לרבות לענין תיעוד החקירה, כללי התנהגות שיחולו על הורה הנוכח בחקירה וכן בדבר הסמכות להרחיק הורה מן החקירה בהתאם להוראות סעיף קטן (ה).". הצעות חוקקטיניםקטינים (במשפט הפלילי)