הצעת חוק ניכוי הוצאות שכירות

הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות שכירות), התשס”ב-2001 דמי השכירות שמשלמים אלה שאין להם קורת גג מהווים מעמסה גדולה ופוגעים ברמת חייהם של משפחות רבות בישראל. על כן מן הראוי להתיר ניכוי הוצאות שכר דירה מתשלום מס ההכנסה למי שאין בבעלותו דירה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ח בתשרי התשס"ב - 15.10.2001 הוספת סעיף 12א 1. בפקודת מס הכנסה, בסעיף 17, אחרי פסקה (12) יבוא: "דמי שכירות שמשלם יחיד שאין בבעלותו דירה 12א. (א) דמי שכירות בשיעור שאינו עולה על 30,000 ₪ לשנת מס ששילם יחיד בעד דירה המשמשת למגוריו בפועל, ובלבד שאין בבעלותו של אותו אדם, בן זוגו או ילדיו הסמוכים על שולחנו דירה אחרת. (ב) שר האוצר רשאי להתקין תקנות לביצוע פסקת משנה (א), לעדכון הסכום המותר לניכוי כאמור בפסקת משנה (א) ולקביעת תקופת הניכוי".". הצעות חוקמיסיםניכוי הוצאותשכירותניכוי מס