הצעת חוק ניכוי היוון גמלאות לאנשי קבע

הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב] (תיקון - כללים להיוון), התשס”א-2001 שאלת ניכוי היוון מגימלה מטופל מזה 13 שנים, אך למרות המאמצים שנעשו, והסכמת ראשי ממשלה ושרי בטחון לתיקון הנושא טרם הוסדר. יש בכך כדי לגרום עוול לרבים שהקדישו את מיטב שנותיהם לשרות הביטחון. הצעת החוק תואמת את עקרונות חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו, על פיו אין לפגוע בקניינו של אדם. במצב הנוכחי המשך ניכוי ההיוון ממי שכבר שילם את כל הסכום אותו קיבל כהיוון הנה פגיעה חמורה בקניינו. נוכח העיקרים שבהצעת החוק, והואיל ואין מדובר בתוספת כספית כלשהי על זו המגיעה על פי חוק, הרי שאין בהצעה זו דרישה לתקציב נוסף. היוון קצבאות גמלאי צבא הגנה לישראל, על פי החוק הקיים, נעשה לכל החיים, במקדמי היוון הקובעים ריבית גבוהה (כ-5% בממוצע). גמלאי שהיוון קצבתו, מחזיר את סכום ההיוון מדי חודש על ידי ניכוי אחוז ההיוון מקצבתו. מקדמי ההיוון אינם מביאים בחשבון את עליות השכר הריאליות לאורך השנים (נתון המובא בחשבון בשיטות היוון אחרות, לרבות אצל עובדי מדינה), וכמו כן לא מובאות בחשבון תוספות שכר חדשות המצטרפות לקצבה (שגם מהם מנכים את אחוז ההיוון , למרות שהגמלאי לא קיבל כל תמורה בגינן בעת ביצוע ההיוון). תוצאת השיטה הנוכחית היא, שזכאי לקצבת פרישה שהיוון את קצבתו מחזיר את סכום ההיוון הרבה לפני תוחלת חייו. כל תשלום לאחר החזר סכום ההיוון, מכרסם בקצבה המגיעה לגמלאי וגורם לו עוול אותו יש למנוע. הצעת החוק מטרתה, לאפשר לזכאים לקצבת פרישה שהגיעו לגיל הפנסיה המקובל בחברה ומעוגן בחקיקה, להתקיים בכבוד מקצבתם. ההצעה קובעת כי ביטול הניכוי ייעשה רק למי שהחזיר בפועל את סכום ההיוון שקיבל. הגמלאי יחזיר את סכום ההיוון שקיבל, לפי חישוב שיתבסס על הצמדה בתוספת 5% ריבית. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' באב התשס"א - 24.7.2001 1. בחוק שרות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב] התשמ"ה- 1985 אחרי סעיף 64 יבוא: 64א. (א) לא ינוכה מקצבתו של זכאי לגמלה ניכוי עקב היוון, אם נתקיימו בו שני אלה: (1) מלאו לו שישים וחמש בגבר ושישים שנים באישה; (2) במועד הגיעו לגיל האמור בפסקה (1) החזיר בפועל את סכום ההיוון שקיבל או סכום גדול ממנו. (ב) שר האוצר יקבע כללים בדבר החזרת סכומים העולים על גובה ההיוון, לזכאי לגימלה." הצעות חוקצבאשירות קבעהיווןהיוון קצבאות