הצעת חוק ניכוי קצבת ילדים ע"י ביטוח לאומי

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ניכוי סכומים), התשס”א-2001 המוסד לביטוח לאומי נוהג לעשות דין לעצמו, ולחייב מבוטחים עפ"י שומות שהוא קובע או לשלול מהם זכאות לגימלת הבטחת הכנסה, ולאחר מכן הוא נוהג לנכות את קצבת הילדים המיועדת לילדים על מנת לפרוע את החוב. יתרה מזאת, המוסד לביטוח לאומי לא נוהג לברר את המצב הכלכלי, ואת יכולת התשלום של המבוטח והוא קובע את הסכום שיש לגבות ללא התחשבות ביכולתו או במצבו הסוציו-אקונומי של המבוטח וזאת למרות שנכתב שכך עליו לעשות על פי החוק דהיום. מוצע לקבוע בחוק את חובת המוסד לביטוח לאומי לשמוע את מקבל התשלום, וכן לקבוע כי האמור בפסקה לא יחול על קצבת הילדים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' בסיון התשס"א - 11.6.2001 תיקון סעיף 315 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח חדש], התשנ"ה-1995, בסעיף 315(1), בסופו יבוא: "ולאחר שנתנה למקבל התשלום הזדמנות להשמיע את דבריו; הוראות פסקה זו לא יחולו על קצבת ילדים." הצעות חוקקטיניםקצבת ילדיםביטוח לאומי