הצעת חוק סיוע בדיור לנפגעי פעולות איבה

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - סיוע בדיור), התשס”א-2001 לאות סולידריות עם ציבור משפחות נפגעי האיבה, נדרשת מדינת ישראל להתחשב במצוקתן ולסייע להן בימים קשים אלה, הן במתן הקלות להחזר משכנתאות, ובמתן סיוע ברכישת דירות מגורים והן בתשלום דמי שכירות . לעיתים כאשר נפגע בן משפחה בפעולת איבה, נפגעת באופן מהותי גם היכולת של המשפחה לקיים דיור נאות. לפיכך מוצע לסייע בנושא הדיור למשפחות של נפגעי פעולות איבה ולנפגעים עצמם, כאשר הם זקוקים לכך. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' באב התשס"א - 24.7.2001 1. בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, אחרי סעיף 6א יבוא: 6ב (1) (א) נפגע או בן משפחתו שביום קרות פעולת האיבה התגורר בשכירות ואין בבעלותו דירה והוא זכאי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הלואות לדיור התשנ"ב-1992, יהיה זכאי להשתתפות אוצר המדינה בשיעור של עד 95% בעלות השכירות בתנאים ובשיעורים שיקבע שר הביטחון בתקנות. (ב) נפגע או בן משפחתו שביום קרות פעולת האיבה או עד 5 שנים לאחר קרות פעולת האיבה, לא הייתה בבעלותו דירת מגורים, יהיה זכאי להשתתפות המדינה בקניית דירה בתנאים, בשיעורים ובמועדים שיקבע שר הביטחון בהתייעצות עם שר האוצר, וכן סיוע בהחזר משכנתאות בשיעור שיקבע שר הבינוי והשיכון. (2) לענין סעיף זה, "בן משפחה" - אח, בן זוג, הורה, בן, סב, נכד. הצעות חוקנפגעי פעולות איבה