הצעת חוק עונש מינימום לסוחרי סמים

הצעת חוק פקודת הסמים המסוכנים (תיקון - עונש מינימום לסוחרי סמים), התשס”ב-2001 מוצע לקבוע עונש מינימום לעבירת הסחר בסמים, מפאת חומרת העבירה ונוכח הסכנה הגדולה שבתופעה ההולכת ומתפשטת. עם זאת, במקרים מיוחדים בהם הנסיבות מצדיקות זאת, יתאפשר לבית המשפט לתת עונש הנמוך מעונש המינימום שנקבע. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ט בחשון התשס"ב - 5.11.2001 תיקון סעיף 19א 1. בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל"ג-1973 בסעיף 19א, במקום הסיפה המתחילה במילים "או קנס" יבוא "ולא יפחת משבע שנים; ואולם רשאי בית המשפט להטיל עונש נמוך מכך מנימוקים שירשמו." הצעות חוקסמים