הצעת חוק ערבות המדינה להלוואה בחוק מימון מפלגות

הצעת חוק מימון מפלגות (הוראת שעה - הלוואה מיוחדת), התשס"א-2001 עקב הבחירות לכנסת הארבעה עשר, הבחירות לרשויות המקומיות והבחירות לכנסת החמש עשרה ותוצאותיהן נקלעו המפלגות ובכללן סיעות שהינן סיעות אם כמשמעו בחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) התשנ"ג-1993, לקשיים תקציביים ופעילויותיהן השוטפות נפגעו ו/או עלולות להיפגע, עד כדי שיתוקן. לפיכך, מוצע להגדיל את ערבות המדינה לסכום ההלוואה המופיע בחוק העיקרי, ואשר כבר נוצל, בסכום נוסף של 2,000,000 ₪, באותם התנאים המפורטים בחוק. הסדר זה איננו מטיל על המדינה הוצאה כספית נוספת ומאידך מסייע למפלגות להסדיר את החובות שנוצרו מפעילותן למימוש ההליכים הדמוקרטיים במדינה וברשויות המקומיות. הצעת חוק זהה של חברי הכנסת יגאל ביבי וקבוצת חכ"ים הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/2583. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ה' באב התשס"א - 25.7.2001 1. (א) סיעה תהא זכאית לערבות המדינה להלוואה שקיבלה מתאגיד בנקאי, ובלבד שההלוואה ניתנה לפני תום שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה, ושסכום ההלוואה לא יעלה על 2,175,000 שקלים חדשים לכל יחידת מימון שלה זכאית אותה סיעה, ושהתקופה להחזר ההלוואה לא תעלה על עשר שנים; ערבות המדינה תפחת מדי חודש בשיעור פרעון ההלוואה; לענין זה, "ערבות המדינה" - ערבות לפי חוק ערבויות מטעם המדינה, התשי"ח-1958, שתנאיה והבטחונות לפרעונה נקבעו ואושרו לפי החוק האמור. (ב) ההלוואה תיפרע בתשלומים חודשיים שווים שינוכו מתוך סכומי יחידת המימון שלהם זכאית אותה סיעה. (ג) ערבות המדינה להלוואה מותנית בכך שהסיעה תודיע ליושב ראש הכנסת כי כספי המימון לפי סעיף 2(ב) לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, בשיעור התשלום החודשי כפי שנקבע לפי סעיף קטן (ב), יועברו לתאגיד הבנקאי שנתן את ההלוואה. (ד) עלויות ערבות המדינה, אם היו כאלה, יחולו על הסיעה ורשאי יושב ראש הכנסת, לאחר ששר האוצר הודיע לו על שיעורן, לנכותן מכספי המימון שלהם זכאית אותה סיעה. (ה) חלו שינויים בהרכב הסיעות כאמור בסעיף 13 לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, תיחשב ההלוואה כאילו ניתנה לסיעות החדשות בהתאם למספר חבריהן החדש. 2. (א) על אף הוראות סעיף 15 לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, תהא סיעה רשאית לשעבד ולהמחות את זכותה לסכום יחידת המימון שהיתווסף לפי סעיף 1; הוראה זו תעמוד בתוקפה עד לתום תקופת כהונתה של הכנסת החמש-עשרה. (ב) חובות שחבה סיעה לאוצר המדינה ערב תחילתו של חוק זה יוחזרו בלא יותר ממאה ועשרים תשלומים חודשיים שווים, שינוכו מכספי יחידת המימון שלה זכאית הסיעה, בשיעור יחסי קבוע מתוך סכום יחידת המימון. (ג) חלו שינויים בהרכב הסיעות, כאמור בסעיף 13 לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, תוחזר יתרת החובות לפי סעיף קטן (ב), על ידי הסיעות החדשות בהתאם למספר חבריהן החדש. הצעות חוקמפלגותערבותהלוואהמימון