הצעת חוק פטור לגמלאים על קניית תרופות

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - פטור לגמלאים), התשס”א-2001 בשל מצבם הכלכלי הקשה של הגמלאים עד כדי אי יכולת לשלם עבור שירות הבריאות ובעיקר רכישת תרופות, נפגעת בריאותם של הגימלאים. על כן, הצעת חוק זו באה כדי לפטור אותם מכל תשלום עבור שירותי הבריאות. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ז באדר התשס"א - 12.3.2001 תיקון סעיף 8(א1) 1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, בסעיף 8 (א1)(2), אחרי פסקה (ד) יבוא: "(ה) על אף האמור בחוק זה חבר שמלאו לו 65 שנים בגבר ו-60 שנים באשה יהיה פטור מכל תשלום עבור שירותי בריאות ותרופות". הצעות חוקפנסיהמימון תרופות / טיפוליםגמלאים