הצעת חוק פטור מארנונה דירות גדולות לנכים

הצעת חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (תיקון - סייג לדירות גדולות), התשס”ב-2001 מטרתה של הצעת החוק להתאים את החוק לתנאי השוק ולסטנדרט המגורים במדינת ישראל כיום ולעזור לנפגעים ובמיוחד לאלה המרותקים לכיסאות גלגלים ונזקקים לדירות גדולות יותר לשם שיקומם המוצלח. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ה בכסלו התשס"ב - 10.12.2001 תיקון סעיף 6 1. בחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), התשי"ג-1953, בסעיף 6 - (1) בכל מקום, במקום "70 מ"ר" יבוא "90 מ"ר" ובמקום "90 מ"ר" יבוא "110 מ"ר"; (2) בסופו יבוא "בסעיף זה - "בן משפחה" - (1) בן זוג; (2) ילד, לרבות ילדו של בן זוגו; (3) הוריו של המחזיק, הורי בן זוגו או בני זוגם; (4) נכדו של המחזיק; (5) הורי הוריו של המחזיק; (6) אחים ואחיות של המחזיק או של בן זוגו; "הורה" - לרבות הורה מאמץ או אפוטרופוס; "ילד" - לרבות מאומץ." הצעות חוקארנונהנכותמקרקעין