הצעת חוק פיצוי הקונה על ידי הרוכש על אי רישום בטאבו

הצעת חוק המקרקעין (תיקון - פיצויים לרוכש), התשס”א-2001 בישראל קיימת בעיה חמורה של אלפי בתי אב שהנכס שאותו רכשו לא הועבר על שמם בטאבו. מדובר על בעלי דירות שמניעת הרישום נגרמת שלא באשמתם אלא מרשלנותם של אחרים. מצוקה זו נמשכת שנים רבות ורבים הם נזקיה לרוכשי הדירות. החוק המוצע נותן מענה ראוי למצוקה זו. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ח' בסיון התשס"א - 30.5.2001 הוספת סעיף 10א 1. בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, אחרי סעיף 10 יבוא: 10א. מי שרכש זכות במקרקעין מוסדרים בתמורה ואפשרות הרישום על שמו נמנעת באשמת המוכר - יהא המוכר חייב בפיצוי הרוכש בסכום שיקבע שר האוצר בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת." הצעות חוקפיצוייםרישום בטאבו