הצעת חוק פיקוח על שלוחות של אוניברסיטאות זרות

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - פיקוח אקדמי על שלוחות) התשס”ב-2001 לפני כשלוש שנים חוקקה הכנסת את תיקון מס' 11 לחוק המועצה להשכלה גבוהה (ס"ח התשנ"ח, עמ' 128 מיום 16.2.1998) שהטיל על שלוחות של אוניברסיטאות זרות פיקוח של המועצה להשכלה גבוהה. לפי חקיקת תיקון מס' 11 ובהתאם לחוות דעתו של היועץ המשפטי משנת 1994, לא ניתן היה לקיים פיקוח על השלוחות. תיקון מס' 11 העניק למועצה להשכלה גבוהה סמכות לקיים פיקוח בעל אופי מנהלי בעיקרו על שלוחות. בעקבות פיקוח זה התברר לאחרונה ששתי שלוחות אשר פעלו לפני חקיקת תיקון 11 ואשר לא עמדו בתנאי הפיקוח ולא קיבלו את רשיון המועצה חשודות בביצוע עבירות שעניינן מכירה וזיוף של תארים. בכך תיקון מס' 11 לחוק הוכיח את עצמו בחשיפת המעשים החמורים. כבר לאחר חקיקת תיקון מס' 11 נשמעו טיעונים בדבר הצורך לוודא, על ידי בדיקה ופיקוח, לא רק שהשלוחות הן סניפים אמיתיים של אוניברסיטאות מוכרות בחו"ל אלא גם שתכנית הלימודים בהן היא ברמה אקדמית הנהוגה בישראל. הטלת פיקוח אקדמי על שלוחות חשובה מבחינת האינטרס הציבורי. הצעת החוק מחליפה את הפיקוח המנהלי בפיקוח אקדמי על השלוחות. על תכנית הלימודים בשלוחה בישראל יהא לעמוד בקריטריונים אקדמיים הנהוגים בישראל כולל בדיקה של היקף הלימודים ורמת הבחינות והעבודות המוטלות על הסטודנטים בשלוחה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ז בטבת התשס"ב - 31.12.2001 1. בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן - החוק העיקרי) במקום סעיף 25ד יבוא: 25ד. (א) המועצה תיתן רשיון כאמור בסעיף 25ג. למוסד בישראל (להלן - מוסד בישראל) שהוא שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת (להלן - מוסד האם). (ב) מוסד בישראל הוא מוסד שנתקיימו בו, להנחת דעתה של המועצה, כל אלה: (1) המוסד בישראל מסתייע במוסדותיו האקדמיים של מוסד האם ומקיים, באישור מוסד האם, מוסדות אקדמיים משלו שיבטיחו את פעילותו האקדמית השוטפת; (2) מוסד האם מוכר כמוסד להשכלה גבוהה על פי הדין החל בארץ שבה הוא פועל (להלן - ארץ האם), ומוסמך על פי הדין האמור להעניק תארים אקדמיים, ובכללם את התואר המובטח או המוענק לתלמידי המוסד בישראל; (3) הלימודים המתקיימים על ידי המוסד בישראל מוכרים על ידי מוסד האם, בהתאם לדין החל בארץ האם; (4) מוסד האם אישר בכתב, כי הלימודים המתקיימים על ידי המוסד בישראל הם שווי ערך ללימודים המתקיימים באותו תחום במוסד האם בארץ האם; (5) תכנית הלימודים המתקיימת על ידי המוסד בישראל היא ברמה אקדמית נאותה, הדומה לרמה האקדמית של תכניות לימודים אקדמיות המתקיימות באותו תחום במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל. בבחינת הרמה האקדמית של תכנית הלימודים המתקיימת במוסד בישראל תתחשב המועצה במשך הלימודים, בהיקף הלימודים, בתוכן הלימודים וברמתם וברמת הבחינות והעבודות שעל תלמידי המוסד בישראל לעמוד בהם; (6) המוסד בישראל מקיים את לימודיו על ידי מרצים שהם - (א) כולם בעלי מינוי אקדמי מאת מוסד האם במוסד האם או במוסד בישראל. (ב) לפחות 80% מהם הם בעלי תואר אקדמי "דוקטור" או "מוסמך" ולפחות 25% מכלל המרצים הם במשרה מלאה. (ג) אין באמור לעיל כדי למנוע הסתייעות בעוזרי הוראה ומתרגלים כנהוג במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל. (7) המוסד בישראל יקבל תלמידים ללימודים בהתאם לכללים החלים על מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל; (8) התואר המוענק לתלמידי המוסד בישראל מוכר על פי הדין החל בארץ האם ודינו כדין התואר המוענק על ידי מוסד האם לבוגריו באותה תכנית לימודים בארץ האם; (9) מוסד האם מתחייב לראות בבוגרי המוסד בישראל כשירים ללימודים מתקדמים על פי אותם תנאים החלים על בוגרי מוסד האם, ולקבל את תלמידי המוסד בישראל, אם זה פסק מלפעול, להמשך לימודי התואר שלקראתו למדו בישראל; (10) המוסד בישראל מקיים את הלימודים במקום הולם בעל תנאים מתאימים, לרבות אמצעים הנדרשים להבטחת רמת לימודים נאותה." 2. מוסד שלפני תחילתו של חוק זה, קיבל רשיון או רשיון זמני מאת המועצה להשכלה גבוהה לפעול כשלוחה של מוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת, יראו אותו כמי שקיבל רשיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק העיקרי עד תום 24 חודשים מיום תחילתו של חוק זה ובתנאי שהמוסד הגיש בקשה חדשה לקבלת רשיון על פי תנאי חוק זה בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה; המועצה תקבע כללים בדבר אופן הגשת בקשה לרשיון לפי תנאי חוק זה, בתוך חודשיים מיום תחילתו של חוק זה. הצעות חוקאוניברסיטההשכלה גבוהה