הצעת חוק קביעת העיר עכו כאזור עדיפות לאומית א

הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - קביעת העיר עכו כאזור עדיפות לאומית א’), התשס”ב-2001 לאור המצב הכלכלי-חברתי החמור אליו נקלעה העיר עכו אשר מפעליה במצב קשה ושיעור האבטלה בה גואה, מוצע בזאת להקל עם העיר עכו ולהוסיפה לרשימת הישובים הנכללים באזור עדיפות א' בתעשיה. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/3149. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ט"ז בטבת התשס"ב - 31.12.2001 תיקון סעיף 40ד 1. בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959, בסעיף 40ד האמור בו יסומן (א) ואחריו יבוא: "(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), החל מיום ...... יראו את אזור התעשיה ותחום השיפוט של הרשות המקומית עכו כתחום אזור שנקבע כאזור פיתוח א' לכל ענין ודבר, כאמור בסעיף קטן (א). הצעות חוקעדיפות לאומית