הצעת חוק קבלת קצבת זקנה וגם קצבת נכות

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קבלת קיצבת זיקנה וקיצבת נכות בעד פרק זמן אחד), התשס”א-2001 הצעת חוק זו נועדה לרפא אי צדק הקיים כיום, בו אדם אינו יכול לקבל, בעד פרק זמן אחד, קיצבת נכות וקיצבת זיקנה. אדם הסובל מנכות ומגיע לגיל בו הוא זכאי לקבל קיצבת זיקנה, קשייו הפיסיים והכלכליים עולים על אלה של אדם אחר בן גילו ועל המוסד לביטוח לאומי להבטיח כי מצבו לא יורע לעומת מי שזכאי לקיצבה אחת בלבד. הצעת חוק זהה של ח"כ יוסי כץ הונחה על שולחן הכנסת ה-14 ומספרה פ/1824. הצעת חוק דומה בעיקרה של ח"כ אלי בן-מנחם הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/1622. הצעת חוק זהה של ח"כ יוסי כץ הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/368. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' באב התשס"א - 24.7.2001 תיקון סעיף 320 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, בסעיף 320 אחרי סעיף קטן (ה) יבוא: "(ה1) על אף האמור בסעיף (ג)(1), היה אדם זכאי לקיצבת נכות ונעשה זכאי לקיצבת זיקנה, יהא זכאי לקבל את שתי הקיצבאות גם יחד". הצעות חוקקצבת זקנהקצבת נכותנכות