הצעת חוק קצבת שארים ליתום גמלאי צה"ל

הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (תיקון - קצבת שארים ליתום), התשס”ב-2001 כיום חוק שירות הקבע בצה"ל קובע כי בן הזוג של גמלאי צה"ל זכאי לאחר פטירתו לגימלה שהיא למעשה קצבת הפרישה לה היה זכאי הגמלאי, אילולא נפטר. במקרים בהם אין לגמלאי בן זוג הזכאי לקצבה, לא יקבלו היתומים את הקצבה המיועדת לבן הזוג. משמע, במקרה והלך איש קבע לעולמו הוא חד הורי או אלמן שבן זוגו נפטר כאמור ילדיהם היו מתחת לגיל 21 לא יקבלו ילדיו את גובה הקצבה שהייתה ניתנת לבן זוגו במידה והיא כזה. כיום ישנן משפחות רבות של גמלאים וגמלאיות צה"ל שהנן חד הוריות ולכן יש צורך לחדד ולשנות את החוק על-מנת למנוע את עיוות כוונת המחוקק. מטרת הצעת חוק זה להשוות את זכאות היתומים במידה ואין בן-זוג זכאי, למצבו של בן הזוג הזכאי. הצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/2308, והצעת חוק דומה הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/2878. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ח בכסלו התשס"ב-3.12.2001 תיקון סעיף 25 1. בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985 , בסעיף 25, בסעיף קטן (א) אחרי פיסקה (4) יבוא: "(5) ליתומים, במקרים בהם הגמלאי הנו הנפטר הורה יחיד ובעת פטירתו ילדיהם היו מתחת לגיל 21 - שישים אחוז, ובלבד שקיצבתו של כל יתום לא תעלה על ארבעים אחוז ממשכורתו הקובעת של הנפטר; לענין זה "הורה יחיד" - כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב-1992". הצעות חוקצבאאלמנות / יתומי צה"ל / משפחות שכולותיתומיםצה"לקצבת שאריםגמלאים