הצעת חוק קרן העם היהודי

הצעת חוק קרן העם היהודי, התשס”א-2001 מטרת חוק זה הינה לפתוח דף חדש בדרך הטיפול בכספים המגיעים ליהודים בכל רחבי העולם כתוצאה מהטיפול האינטנסיבי בשנים האחרונות,בהשבת הרכוש היהודי לבעליו. המאבק להשבת הרכוש היהודי נפתח לפני קרוב לעשור בפרשת הכספים שהפקידו יהודים בחשבונות רדומים בבנקים בשווצריה; מאז פרשה זו הטיפול בהשבת הרכוש היהודי החל להסתעף למדינות רבות ולאירגונים שונים ברחבי העולם. כפועל יוצא של הטיפול להשבת הרכוש היהודי לבעליו,הושגו ברחבי העולם הסדרים שונים בקשר להשבת הרכוש היהודי. מתברר,כי מרבית ההסדרים הללו יצרו מנגנונים מסורבלים הן ביחס לזכויות התובעים והן ביחס לאופן חלוקת הכספים. מטרת חוק זה הינה לרכז את כל הכספים והפיצויים המשולמים הן בקשר להשבת הרכוש והן בקשר לפיצויים לקורבנות השואה לקרן אחת מרכזית,קרן העם היהודי,בהנהלתה יהיו שותפים כל הגורמים בארץ ובחוץ לארץ העוסקים במלאכה חשובה זו. על מנת לפשט את ההליכים וליצור קרן פשוטה לניהול ולהפעלה,נקבע כי מייסדיה יהיו נציגים של הגורמים בישראל ושל הארגונים בחוץ לארץ המטפלים בנושאים אלה. בראש הקרן יעמוד שופט בדימוס של בית המשפט העליון. הקרן תהיה תאגיד על-פי דין,תנהל את עניינה על פי תקנון שייקבע על ידי מיסדיה וזאת תוך מתן ייצוג לכל הגורמים העוסקים כיום בארץ ובחוץ לארץ בהשבת הרכוש היהודי ובפיצויים לקורבנות השואה החיים ובני משפחות הנספים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001 מוקמת בזאת קרן העם היהודי. (להלן - הקרן). בקרן יהיו 19 חברים מייסדים לפי הפירוט הבא: (1) נציגים מישראל אשר מתוכם: (א) 4 נציגים שיתמנו על- ידי כנסת ישראל,ובהם: יושב ראש הכנסת; יושב ראש ועדת המשנה להשבת הרכוש היהודי; נציג הממשלה; ונציג ציבור. (ב) נציג המוסד יד ושם כהגדרתו בחוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם , התשי"ג-1953; (ג) נציג המוזיאון לוחמי הגטאות; (ד) 2 נציגים מאירגוני ניצולי השואה; (ה) נציג בית התפוצות; (2) נציגי הארגונים היהודיים אשר מתוכם: (א) 2 נציגים מהקונגרס היהודי העולמי; (ב) 2 נציגים של הסוכנות היהודית כהגדרתה בחוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ ישראל, התשי"ג-1952; (ג) 2 נציגים של ארגוני ניצולי השואה; (ד) נציג הג'וינט; (ה) נציג ועידת התביעות של העם היהודי; (ו) נציג הארגון היהודי להשבת רכוש (איל"ר); (3) יושב ראש הקרן ייבחר על ידי החברים המייסדים כאמור. 3. מקום המושב הקבוע של הקרן יהיה בישראל;.במקרים מיוחדים, על פי אישור הועד המנהל, תתכנס הקרן גם מחוץ לישראל. 4. מטרות הקרן תהיינה כדלקמן: (א) לקבל, לרכז, להחזיק ולנהל נכסים מכל סוג שהוא שיתקבלו על-ידי הקרן, לרבות נכסי הנספים בשואה ללא יורשים, נכסים שלא קמו להם תובעים,תרומות שונות מיחידים ומגופים פרטיים וציבוריים וכן מתרומות המייסדים; (ב) לנצל את הנכסים הנצברים בקרן, כולם או מקצתם , לטובת קידום הנושאים הבאים: (1) שיקום ניצולי השואה וסיוע בהטבת תנאי חייהם; (2) טיפוח מורשת העם היהודי בארצו ובתפוצות; (3) הנצחת זכר קהילות יהודיות שנכחדו או שנפגעו בשואה; (4) קידום העלייה לישראל וקליטת העולים; (5) חינוך יהודי וערכי; (6) טיפוח מערכות והסברה נגד האנטישמיות; (ג) כל מטרה אחרת,אותה תאשר האסיפה הכללית של הקרן ברב מיוחד של שלושה רבעים מבין חבריה. 5. הקרן תפעל בכל דרך שתמצא לנכון, ובכלל זה באמצעות הקמת קרנות מיוחדות לסיוע לפרטים ולקבוצות,הענקת פרסים, הענקת מלגות, תמיכה בקתדרות וסיוע לחוגי העשרה בנושאים המפורטים לעיל. 6. ניהול נכסי הקרן, קביעת הכנסותיה,ארגון הענקת הפרסים, המלגות והתמיכות, יהיו לפי האמור בנוהל קבוע שיאושר באסיפה, הכללית של הקרן תוך שנה מיום קבלתו של חוק זה. 7. הקרן תפעל באמצעות המוסדות הבאים: (א) האסיפה הכללית של הקרן ,בה יכהנו החברים המייסדים האמורים בסעיף 2 לעיל; (ב) ועד מנהל שמספר חבריו יהיה 7,לפי הפירוט הבא: (1) יו"ר הקרן; (2) 3 נציגים מישראל, מהם: ניצול שואה, יושב ראש הכנסת ונציג יד ושם או לוחמי הגטאות כפי שיקבע יושב ראש הקרן;. (3) 3 נציגי הארגונים היהודיים, אשר ייבחרו על-ידי מליאת האסיפה הכללית; החברים בועד המנהל יהיו רשאים לקבוע להם ממלאי מקום, מקרב החברים המנויים בסעיף 2 לחוק זה. (ג) יושב ראש הקרן יהיה נשיא בית המשפט העליון בדימוס, האחרון לפרוש מכהונתו בבית המשפט העליון; אם אין נשיא כאמור בין החיים, או שאינו יכול או אינו מוכן לכהן בתפקיד זה, ישמש יושב ראש הקרן, הנשיא האחרון שפרש לפניו וכן הלאה; בהעדר נשיא בית המשפט העליון בדימוס שיכהן בתפקיד, ימנה נשיא המדינה שופט עליון בדימוס לכהן בתפקיד, עד שימצא נשיא בדימוס שיוכל להחליפו בתפקיד; (ד) לכל חבר באסיפה הכללית ובועד המנהל יהיה קול אחד.במקרה של קולות שווים, יהא ליושב ראש הועד המנהל, אשר ישמש כיושב ראש האסיפה, קול מכריע בהתאם לשיקול דעתו; (ה) נמנע מחבר לקחת חלק בעבודת הקרן, יהיה אותו חבר רשאי להשהות את פעילותו בקרן למשך תקופת המניעה כאמור; אם תום תקופת המניעה מלהיות חבר בקרן, יחזור אותו חבר ויהיה חבר בקרן. 8. (א) תפקיד החברים המייסדים יהיה להתקין, עד תום חמש שנים מכניסתו לתוקף של חוק זה, תקנון לקרן; התקנון יכלול, בין היתר, הוראות בדבר הרכב החברים בקרן,סמכויות מוסדות הקרן וחובותיהם, סדרי עבודתם, לרבות הוראות בדבר מניין חוקי, נוכחות בדיונים, סדרי הצבעה, דרכי קביעת התקציב, שינויים בתקנון הקרן וזכויות חברי מוסדות הקרן. (ב) עד לאישור התקנון על ידי האסיפה הכללית של הקרן, יקבעו האסיפה והועד המנהל את סדרי עבודתם. (ג) החלטות בנושאי כספים יתקבלו בועד המנהל של הקרן. (ד) שינויים בתקנון הקרן ,צירוף גופים נוספים ואישור הוראות ניהול הקרן לפי סעיף 6 ותקנון הקרן לפי סעיף 2, יתקבלו ברב מיוחד של שלושה רבעים מחברי האסיפה הכללית. 9. קרן העם היהודי היא תאגיד כשר לכל התחייבות ופעולה משפטית. 10. (א) הקרן תהיה פטורה ממס הכנסה, מס חברות, מס רווחי הון ומילוות חוב. (ב) נכסי הקרן, בין שהם מוחזקים על-ידה במישרין ובין שהם מוחזקים עבורה בידי אחרים, יהיו פטורים מכל אגרה, ארנונה או תשלום חובה אחר,המשתלמים היום ולהבא למדינה או לרשות מקומית.יבוא למטרות הקרן יהיה פטור ממכס מסי יבוא אחרים, כפי שיהיו מעת לעת. (ג) תרומה שנתן אדם לקרן תנוכה מהכנסתו החייבת במס הכנסה ותרומה שהנחיל אדם לקרן בצוואתו לא תכלל בנכסי עזבונו לעניין כל מס שיחול , במידה שיחול , על נכסי העזבון. (ד) מי שיקבל מן הקרן פרס, מילגה או מענק, יהיה פטור ממס הכנסה ומכל מס אחר על תקבול זה, ותקבול זה לא ייחשב כמצטבר בכל אופן שהוא לשאר הכנסותיו לכל צורך ועניין שהוא. 11. פעולות הקרן תהיינה פטורות מהגבלות הפיקוח על מטבע חוץ וכן פטור מי שקיבל מן הקרן פרס מילגה או מענק בנוגע לסכומים שקיבל. 12. (א) משך קיומה של הקרן הוא לתקופה בלתי מוגבלת, ואולם שלושה רבעים מחברי הקרן יהיו רשאים להחליט על פירוק הקרן ובלבד שיבוא על כך אישור הממשלה. (ב) במקרה של פירוק הקרן,תחליט האסיפה הכללית ברוב של שלושה רבעים מחבריה על השימוש שיעשה בנכסי הקרן העודפים לאחר סילוק התחייבויותיה. (ג) החברים המייסדים בקרן, כאמור בסעיף 2, יתמנו לתקופה של 5 שנים; בתום תקופה זו, יתמנו חברים נוספים לקרן, בהתאם לתקנון הקרן, כפי שיאושר על ידי האסיפה הכללית. 13. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה. הצעות חוקיהדות