הצעת חוק קרן מחקר לבחינת בטיחות השימוש בטלפונים סלולריים

הצעת חוק קרן מחקר לבחינת בטיחות השימוש בטלפונים סלולריים (הוראת שעה), התשס”ב-2001 לאחרונה פורסמו מחקרים שונים בדבר השפעות הנובעות מהפעלת טלפונים סלולריים וריבוי השימוש בהם בציבור. לאור קיומם של מחקרים אלה, מוצע לקבוע בהוראת שעה את הקמתה של קרן בלתי תלויה, למשך חמש שנים, שמטרתה קידום, עידוד וביצוע מחקרים לגילוי השפעות השימוש בטלפון סלולרי, הרשתות והתשתיות הקשורות אליהם, לרבות השפעות בריאותיות וסביבתיות. כמו כן יוטל על הקרן לגבש המלצות בדבר ההשפעות עשויות לנבוע משימוש בטלפון סלולרי, והכל תוך ריכוז האמצעים הכספיים הכרוכים בביצוע מטרות הקרן. מוצע כי פעילות הקרן תמומן מהיטל אשר יושת על החברות שבידן רשיון למתן שירותים סלולריים ועל יבואני המכשירים הסלולריים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ח בתשרי התשס"ב - 15.10.2001 1. בחוק זה - "הקרן" - קרן המחקר שהוקמה לפי סעיף 2; "טלפון סלולרי" - רדיו טלפון נייד; "השר" - השר לאיכות הסביבה. 2. מוקמת בזה קרן מחקר לבדיקת השפעות עכשוויות ועתידיות הנובעות מהפעלת רשתות ותשתיות תקשורת לטלפונים סלולריים ומהשימוש בטלפונים אלה, במסגרת המשרד לאיכות הסביבה. 3. מטרות הקרן - (1) קידום, עידוד וביצוע מחקרים לגילוי השפעות השימוש בטלפון סלולרי, הרשתות והתשתיות הקשורות אליהם, לרבות השפעות בריאותיות וסביבתיות; (2) גיבוש המלצות בדבר ההשפעות העשויות לנבוע משימוש בטלפון סלולרי; (3) ריכוז האמצעים הכספיים העומדים לרשות הקרן מכוח היטל המימון כאמור בסעיף 8. 4. (א) הקרן תנוהל בידי הנהלה, אשר תמונה על ידי השר. (ב) הרכב חברי הנהלת הקרן הוא - (1) נציג המשרד לאיכות הסביבה, והוא יהיה היושב-ראש; (2) נציג משרד המדע, לפי המלצת שר המדע; (3) נציג משרד הבריאות, לפי המלצת שר הבריאות; (4) נציג משרד התקשורת, לפי המלצת שר התקשורת; (5) נציג הגופים עליהם מושת ההיטל כאמור בסעיף 8; (6) נציג הועדה לאנרגיה אטומית, לפי המלצת ראש הממשלה; (7) נציג ארגון הצרכנים, כהגדרתו בסעיף 31 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. 5. לא ימונה ולא יכהן כחבר הנהלה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים, בין תפקידו כחבר הנהלה לבין היותו בעל ענין אישי. 6. ההנהלה תהיה מוסמכת לפעול לקידום מטרות הקרן, כמפורט בסעיף 3. 7. (א) מוקמת בזה מועצה מדעית מייעצת לקרן שתמנה חמישה חברים והם: (1) שלושה נציגים בעלי תואר אקדמי מוכר, כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן - חוק המועצה להשכלה גבוהה), לפי המלצת נשיא האקדמיה הלאומית למדעים, שמהם יבחר היושב ראש; (2) שני נציגי מוסדות להשכלה גבוהה, כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה. (ב) הנהלת הקרן תתייעץ עם המועצה המדעית המייעצת בענין תכניותה השנתיות והרב-שנתיות לגבי מילוי תפקידי הקרן כמפורט בסעיף 3(1) ו-(2) לפני אישורן הסופי. 8. (א) השר, בהתייעצות עם שר התקשורת ובאישור הועדה לעניני מחקר ופיתוח טכנולוגי של הכנסת, יקבע היטל למימון פעולות הקרן על בעלי רשיונות כלליים למתן שירותים סלולריים ועל בעלי רשיונות יבוא של מכשירי טלפון סלולרי; שיעורו, אופן הצמדתו, מועדי תשלומו, ודרכי גבייתו של ההיטל האמור יקבעו בתקנות. (ב) ההכנסות מן ההיטל ישולמו לקרן. (ג) כספי הקרן שמקורם בהיטל האמור ייועדו למטרותיה בלבד ויוצאו לפי הוראות השר. 9. (א) ההנהלה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו בחוק זה, ובלבד שעיקרים לסדרי הדיונים והעבודה ייקבעו בידי ההנהלה לא יאוחר מאשר בישיבתה השלישית. (ב) החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות חברי ההנהלה; היו הקולות שקולים - יכריע קולו של היושב ראש. (ג) ההנהלה תתכנס אחת לשלושה חודשים לפחות ונוכחות רוב החברים תהווה מנין חוקי לכל דבר. (ד) יירשמו פרוטוקולים של כל דיוני ההנהלה; הפרוטוקולים יומצאו לשר ולמנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה. (ה) יושב ראש ההנהלה ביחד עם חבר אחר של ההנהלה שהיא תבחר לכך, יהיו מורשים לחתום בשם ההנהלה על כל מסמך שעשייתו בתחום סמכותה. (ו) ההנהלה תגיש לשר דו"ח על פעולות הקרן מדי שישה חודשים. 10. סדרי עבודת ההנהלה, כאמור בסעיף 9, יחולו, בשינויים המחוייבים, על סדרי עבודת המועצה המייעצת. 11. השר ידווח לועדה לענייני מחקר ופיתוח טכנולוגי של הכנסת בסוף כל שנת תקציב על פעולות הקרן, הכנסותיה והוצאותיה. 12. השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, באישור הועדה לענייני מחקר ופיתוח טכנולוגי של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות בכל הנוגע לסדרי עבודת הקרן. 13. הוראות חוק זה יעמדו בתוקפן עד ליום כ"ה בתמוז התשס"ה (1 באוגוסט 2005). הצעות חוקסלולר (תביעות)קרינה / רדיואקטיביותטלפוןמחקר