הצעת חוק רוב נדרש לשינויים ברכוש ובזכויות הבניה

הצעת חוק המקרקעין (תיקון - הרוב הנדרש לשינויים ברכוש ובזכויות בניה), התשס”א-2001 הצעת החוק מבקשת לשנות את הרוב הנדרש לביצוע שינויים ברכוש המשותף ובזכויות הבניה מ- 75% ל- 51%. ההצעה נועדה למנוע לחצים מבעלי דירות אשר מבקשים לבצע שינויים בדירתם ונתקלים בהתנגדות קשה של שכניהם, וזאת אף לאחר שקיבלו את האישורים הנדרשים מועדת התכנון והבניה. לא פעם ההתנגדות נובעת משיקולים בלתי ענייניים, ויוצא לעיתים כי בעל דירה המבקש לבצע שינויים כאמור, תלוי בהסכמה של שכן אחד או שכנים בודדים, ונאלץ להמתין שנים עד שישיג את הרוב הגבוה של 75%. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום י"ח בתמוז התשס"א - 9.7.2001 תיקון סעיף 71ב(א) 1. בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, בסעיף 71ב(א), המילים "שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם" - ימחקו ובמקומם יבוא "רוב מבעלי הדירות". הצעות חוקבניהזכויות בניה