הצעת חוק שילוב חיילים משוחררים במשטרה

הצעת חוק לעידוד שילובם של חיילים משוחררים ברשויות הבטחון וברשויות אכיפת החוק, התשס”א-2001 המדינה תקלוט ותעסיק חיילים המשתחררים משירותם בצבא הגנה לישראל, ומעוניינים בכך, באחד מזרועות הביטחון - משטרת ישראל, משמר הגבול ושירות בתי הסוהר. המדינה תדאג להתאים את כישוריו של החייל המשוחרר לזרוע הביטחון אליה בחר להתגייס. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001 בחוק זה - "רשויות הבטחון" - צבא-הגנה לישראל, משמר הגבול וכל גוף אחר שקבע שר המשפטים בצו; "רשויות אכיפת החוק" - משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר וכל גוף אחר שקבע שר המשפטים בצו; "השר" - שר הבטחון. על אף האמור בכל דין, תינתן עדיפות לחיילים משוחררים בקבלה לעבודה ברשויות הבטחון וברשויות אכיפת החוק. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו. (ב) תקנות ראשונות לפי חוק זה יותקנו תוך שישה חודשים מיום פרסומו של חוק זה. 4. תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו. הצעות חוקמשטרהצבאחיילים משוחרריםחיילים