הצעת חוק שינוי של גיל הבחירות לגיל 17

הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - גיל הבוחר) גיל 17 הוא הגיל שבו מותר לתת רשיון נהיגה לפי סעיף 188(ג) לתקנות התעבורה התשנ"ד-1993. ההגיון הוא, שאם ניתנת לאדם בגיל 17 אחריות להפעלת שיקול דעת בנהיגה, הכרוכה לעיתים גם בסיכון חיי אדם, וודאי שתהיה לאדם בגיל זה גם שיקול דעת לבחור את מועמדו לכנסת. גיל 17 הוא גם הגיל של הבוחר בבחירות המוניציפליות לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965. שינוי גיל הזכאות לבחירת מועמדים לכנסת ולראש הממשלה, לגיל 17 במקום גיל 18 הקיים כיום, מחזק את מעמדה של האוכלוסיה הצעירה ונותן בידיה את הכלי הדמוקרטי לבחור במועמד שמקדם את ענייניה. הצעת חוק זהה של ח"כ הלפרט הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/1966, והוסרה מסדר היום ביום 20.11.2000. הצעת חוק דומה בעיקרה של ח"כ דני נוה הונחה על שולחן הכנסת ה-15 ומספרה פ/2057. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ה בכסלו התשס"ב - 10.12.2001 בחוק-יסוד: הכנסת, בסעיף 5, בכל מקום, במקום "שמונה עשרה" יבוא "שבע עשרה". בחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב] התשכ"ט-1969, בכל מקום, במקום "18" יבוא "17". הצעות חוקבחירות