הצעת חוק שירותי בריאות השן לתלמידים

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - שירותי בריאות השן לתלמידים), התשס”א-2001 כיום נוהגים בעשרות ישובים לגבות אגרת בריאות השן. מניתוח האוכלוסיות של התלמידים הנכללים בשירות זה, עולה כי השירות חיוני וחשוב דווקא לאוכלוסיות תלמידידים מהעשירונים התחתונים שאין להם חלופה אחרת לבריאות השן. מוצע לפתור את הורי התלמידים הנכללים בתוכנית זו מאגרת בריאות השן, ולכלול את הטיפול במסגרת חוק ביטח בריאות ממלכתי. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ז בסיון התשס"א - 18.6.2001 בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 69א, אחרי המילים "המנויים בתוספת השלישית בסעיף 1(7)" יבוא: "ושירותי בריאות השן לתלמידים המנויים בתוספת השלישית בסעיף 1(5)". בתוספת השלישית לחוק העיקרי, בסעיף 1, בהערה, המילים "אגרת בריאות השן" - יימחקו. 3. תחילתו של חוק זה ביום י"ג באלול התשס"א (1.9.01). הצעות חוקדיני חינוךרפואהשירותי בריאות