הצעת חוק שירותי דת לחיילי צה"ל שאינם יהודים

הצעת חוק שירותי דת לחיילי צבא הגנה לישראל שאינם יהודים, התשס”א-2001 מדינה דמוקרטית השואפת לשוויון זכויות בין אזרחיה צריכה לדאוג להם ללא הבדלי דת, גזע ומין גם במסגרת הצבא, בצבא הגנה לישראל משרתים חיילים בני דתות שונות והם זכאים לשירותי דת במהלך השירות או בגין השירות בדיוק כמו חיילים יהודים. על כן מוצע להקים יחידה שתכלול אנשי דת לא יהודים כדי לדאוג לשירותי הדת של חיילים לא יהודים במסגרת הרבנות הצבאית המטפלת בשירותי הדת של חיילים יהודים. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001 שר הבטחון יקים יחידה לטיפול בצרכי הדת של חיילי צה"ל שאינם יהודים. שר הבטחון ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות לביצועו. הצעות חוקצבאדתצה"לחייליםיהדות