הצעת חוק שלילת גמלאות של חבר בארגון טרור

הצעת חוק פקודת מניעת טרור,התש”ח-1948 (תיקון - שלילת גימלה מחבר בארגון טרור), התשס”א-2001 מטרתו של חוק זה היא לשלול את זכאותם של פעיל, של חבר או של תומך בארגון טרור והחייבים בדין,מלממש את זכויותיהם השונות המוענקות להם על-ידי מדינת ישראל באמצעות במוסד לביטוח לאומי. ישנם פעילים,חברים או תומכים רבים בארגוני טרור,אשר נהנים מזכויות שונות המוענקות להם באמצעות המוסד לביטוח לאומי, בעוד הם מתכננים, מבצעים או תומכים בפעילויות טרור כנגד אזרחי מדינת ישראל. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ד' בניסן התשס"א - 28.3.2001 1. בפקודת מניעת טרור, התש"ח-1948 ( להלן - הפקודה), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "חבר בארגון טרוריסטי" יבוא: "המוסד לביטוח לאומי"- כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב),התשנ"ה-1995. 2. בפקודה, אחרי סעיף 4 יבואו: 4א. הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 4-2,רשאי בית המשפט שהרשיעו לשלול ממנו כל זכות או הטבה סוציאלית המגיעות לאותו אדם מאת המוסד לביטוח לאומי,לתקופה של שבע שנים מיום הרשעתו או מיום שגמר לרצות עונשו, והכל לפי המאוחר. 4ב. נחשד אדם בעבירה לפי סעיפים 4-2, תושעינה כל זכויותיו או כל הטבה סוציאלית, המגיעות לאותו אדם מאת המוסד לביטוח לאומי עד לפסק-דין סופי בכתב אישום, שהוגש כנגד אותו אדם בגין חשד כאמור." הצעות חוקטרור