הצעת חוק תביעה ייצוגית נגד חברות ביטוח

הצעת חוק הפיקוח על עסקי ביטוח (תיקון - תובענה ייצוגית ופיצויים), התשס”א-2001 לסעיף 1 לסעיף 62א(א) מטרת התיקון המוצע בסעיף 62א(א) לחוק הוא להתאים ולהשוות את הדין החל על חברות הביטוח, לדין הכללי החל על גופים גדולים הנתבעים ייצוגית בדומה לבנקים ולמונופולים. וראה לעניין זה סעיף 16א(א) ל חוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א- 1981, סעיף 46א(א) לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 וסעיף 35א(א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981. כך, לדוגמא, קובע 46א(א): לחוק ההגבלים העסקיים: "אדם או ארגון צרכנים (להלן - התובע) רשאי להגיש תובענה בשם קבוצת אנשים בשל כל עילה אשר בשלה יכול על פי חוק זה התובע לתבוע בשמו נגד כל נתבע אשר התובע יכול לתבוע בשמו (להלן תובענה ייצוגית)". לסעיף 2 התיקון המוצע בסעיף 108 לחוק העיקרי בא לתקן את המצב הנוכחי ולפיו, אדם שחברת ביטוח עוולה כלפיו על ידי עבירה על הוראה מסעיפי החוק אשר אינה בגדרי סעיפים 55-59 לחוק, אינו זכאי לתבוע ממנה פיצויים ישירות מכח חוק הפיקוח על עסקי ביטוח. נוסח הסעיף על פי הצעת התיקון, זהה לזה החל על מערכת הבנקים על פי הוראות סעיף 15 ל חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, זאת לאור אופיה הדומה של מערכת היחסים בין גופים אלו ללקוח, והצורך לשמור על קוהרנטיות בין הדינים השונים החלים בשיטת המשפט הישראלית. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ' בסיון התשס"א - 11.6.2001 תיקון סעיף 62א. 1. בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981 (להלן -החוק העיקרי), בסעיף 62א(א), במקום "לפי סעיפים 38 ו-39 וכן לפי פרק ה" יבוא "על פי חוק זה". תיקון סעיף 108 2. במקום סעיף 108 לחוק העיקרי, יבוא: "פיצויים 108. דין נזק שנגרם לאדם על ידי עבירה על הוראות חוק זה, או על כל תקנה שניתנה לפיו, כדין נזק שמותר לתבוע עליו פיצויים, על פי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], ולענין סעיף זה אין נפקא מינה - (1) אם הנזק נגרם במישרין או בעקיפין; (2) אם הנזק הוא בחיסרון כיס או מניעת רווח; (3) אם עובר העבירה עמד לדין פלילי ואם לאו; (4) אם עובר העבירה לא התכוון לגרום את הנזק או לא יכול היה לראותו מראש." הצעות חוקפוליסהחברת ביטוחתביעה ייצוגית