הצעת חוק תחרות בתחום שירותי נמל

הצעת חוק רשות הנמלים והרכבות (תיקון - הפעלת שירותי נמל על ידי מחזיק), התשס”ב-2001 מטרתו של חוק זה לאפשר למספנות ישראל, ובעתיד גם לגורמים נוספים, לתת שירותי נמל לרבות פריקה וטעינה של מטענים באמצעות המזחים והמתקנים העומדים לרשותם בתוך הנמלים. הדבר יוצר תחרות מסוימת בתחום שירותי הנמל וכן ימנע פיטורי מאות עובדים המועסקים במספנות ישראל. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ב' בטבת התשס"ב - 17.12.2001 1. בחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ"א-1961 (להלן - החוק העיקרי), אחרי סעיף 41א יבוא - "שירותי פריקה וטעינה 41ב. מי שמחזיק כדין, בתחומי נמל או מחוץ לנמל בשטח שחוק רשות הנמלים חל עליו, רציפים ומתקנים היכולים לשמש למתן שירותי טעינה ופריקה של מטענים, רשאי לעסוק בפריקה וטעינה של מטענים." 2. תקנות לענין סעיף 41ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יותקנו תוך 30 יום מיום תחילתו של חוק זה, לענין הסדרי אגרות ותשלומים לענין הפעלת שירותי נמל על ידי בעל חזקה. הצעות חוקמשפט ימי - דיני ימאות