הצעת חוק תיקון חוק מס מקביל

הצעת חוק הטלת מס מקביל (תיקוני חקיקה), התשס”א-2001 1. במסגרת מאמצי הממשלה להקטין את העלויות במשק, "הוקפא" חוק מס מקביל וגביית מס הבריאות הפכה לגביית מס רגילה של המוסד לביטוח לאומי. גבייה מאוחדת זו גרמה לטישטוש זהות המס שנגבה וקשה היה (אם בכלל) לעקוב אחר המשאבים העומדים לרשות מערכת הבריאות בכלל וקופות החולים בפרט. 2. הצעת חוק זו באה להחזיר את המצב לקדמותו ולהשיג שתי מטרות: האחת, לחדש את גביית המס המקביל, שחסרונו במערכת הבריאות מקשה על התפעול של קופות החולים ובתי החולים גם יחד. והשניה, "לצבוע" את המס, באופן שיאפשר מעקב וידיעה לגבי מקורות המימון העומדים לרשות מערכת הבריאות. "צביעה" זו אמורה גם למנוע שימוש בכספי המס המקביל שלא למטרות מערכת הבריאות. 3. אין בהצעה זו כדי להכביד על תקציב המדינה, שכן עיקר מטרתה הוא לייחד את גביית מסי הבריאות למטרה שלשמה נועדו. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ו' בטבת התשס"א - 1.1.2001 בחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת תקציב לשנת 1997), התשנ"ז-1996, סעיפים 10 ו-12(7)(א) - בטלים. בחוק מס מקביל, התשל"ג-1973, אחרי סעיף 6א יבוא: "יעוד המס 6ב. סכומים שנגבו כמס מקביל לפי חוק זה, ישמשו למימון פעילות לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, בלבד." 3. כספים שנגבו לפי חוק מס מקביל, התשנ"ג-1973, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יועברו למימון פעולות לפי חוק ביטוח בריאות לאומי, התשנ"ד-1994. הצעות חוקמס מקבילמיסים