הצעת חוק תקופת העסקה מותרת ע"י חברת כוח אדם 3 חודשים

הצעת חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם (תיקון - שינוי תקופת העסקה מותרת), התשס”ב-2001 סעיף 12א לחוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח אדם מתייחס למצב בו מועסק עובד בעסק או מפעל מטעם קבלן כוח אדם. כיום מותר שהעובד יהיה מועסק מטעם קבלן כוח אדם תשעה חודשים לפני שהוא הופך לעובד אצל המעסיק בפועל - דהיינו, עובד לכל דבר באותו עסק או מפעל בו הוא עובד בפועל. מוצע לקצר התקופה המרבית המותרת לעניין זה מתשעה חודשים לשלושה חודשים - מטעמים של צדק סוציאלי כלפי העובדים בישראל. תקופה של שלושה חודשים בהחלט מספקת למעסיק בפועל על מנת להעריך את כישורי העובד ולקבל החלטה לגבי המשך העסקתו. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום כ"ה בכסלו התשס"ב - 10.12.2001 תיקון סעיף 12א 1. בחוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם, התשנ"ו-1996, בסעיף 12א - (1) בסעיף קטן (א), במקום "תקופה העולה על תשעה חודשים רצופים" יבוא "תקופה העולה על שלושה חודשים רצופים"; (2) בסעיף קטן (ב), בכל מקום, במקום "תשעה" יבוא "שלושה"; (3) בסעיף קטן (ג), במקום "תשעה" יבוא "שלושה" ובמקום "תשעת" יבוא "שלושת". הצעות חוקחברות כוח אדם