הצעת חוק תקציב ערוץ 33

הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס’ 13) (שידורי ערוץ 33), התשס”א-2001 ערוץ 33 הוא משאב לאומי, הנמצא בידי רשות השידור, אך אין יכולת מעשית להפעילו בצורה ראויה עקב חוסר משאבים. מאחר שלא ראוי להעלות את האגרה המשולמת לרשות על ידי הציבור, מוצע להפוך אותו לערוץ שיפעל על בסיס משק סגור ויוכל לממן את פעולותיו מפרסומות, תוך תחרות עם גורמי השידור הפועלים בשוק, בדרך מבוקרת על ידי מוסדות רשות השידור. קבלת הצעה זו תבטיח, מחד גיסא, אמצעים מספיקים להפקה של תכניות מקור מקומיות ישראליות, ומאידך גיסא, תאפשר לשמור על רמה גבוהה יותר מזו שבערוצים המסחריים הפרטיים. תקציב ערוץ 33 עומד, בשנה זו, על סך של כ18- מיליון שקלים חדשים, מתוכם כ- 11.8 מיליון שקלים חדשים מתוקצבים על ידי האוצר (במסגרת חוק התקציב). לפיכך, לדעת המציעים, וכן לדעת ועדת החינוך והתרבות, קבלת החוק לא תהיה כרוכה בהוצאות מתקציב המדינה, שאין להן כיסוי תקציבי כאמור, מה גם שלאחר שנת ההפעלה הראשונה במתכונת המוצעת, לא יוקצו יותר כספים מתקציב המדינה. הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים והונחה על שולחן הכנסת ביום ב' בניסן התשס"א - 26.3.2001 1. בחוק רשות השידור, התשכ"ה 1965 (להלן-החוק העיקרי), בסעיף 1 - (1) אחרי ההגדרה "זמן שידורים" יבוא: "ערוץ 33" - שידורי טלוויזיה בערוץ 3 של הרשות, הניתנים לציבור והמופצים בדרך אלחוטית, לרבות באמצעות לוויין ;"; (2) אחרי ההגדרה "שידור ראשוני יבוא: "שידורי טלוויזיה" - שידורי טלוויזיה של הרשות, המשודרים לציבור בערוץ הראשון ובערוץ 33." 2. בכותרת לפרק רביעי 1 לחוק העיקרי, אחרי "והודעה" יבוא "ברדיו". 3. אחרי סעיף 25 א לחוק העיקרי יבוא: פרק רביעי 2: שידורי טלוויזיה בערוץ 33 25 ב. (א) ערוץ 33 יפעל ברשות כיחידה תקציבית עצמאית, ובכפוף להוראות סעיף קטן (ב), ישמשו לפחות 50% מהכנסותיו למימון ערוץ זה בלבד. ההכנסות לא יועברו לרשות; הרשות לא תקציב סכומים למימון ערוץ זה. יתרת ההכנסות תשמש להתייעלות ופיתוח. (ב) ההוצאות הנדרשות לתפעולו של ערוץ 33 ולמילויי תפקידיו, בכל שנה, לא יעלו על הכנסותיו מהמקורות האמורים בסעיף 25 ג. 25 ג. (א) ערוץ 33 ימומן משידורי פרסומת והודעות, בהתאם להוראות פרק זה, וממכירת תכניות. (ב) השר, בהתייעצות עם הועד המנהל ובאישור שר האוצר וועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי לאשר דרכי מימון נוספות. 25 ד. (א) בסעיף זה - "הפקה מקומית" - תוכנית שהופקה כולה או רובה בישראל, למעט מהדורות חדשות, יומני חדשות ושידורי טלוויזיה מהכנסת: "הפקה עצמית" - הפקה מקומית שהפיק ערוץ 33 ; "הפקה מקומית קנויה" - הפקה מקומית שאינה מהפקה עצמית ואינה הפקה של הרשות או של מוסד ממשלתי אחר, או של מי שראשי לשדר לציבור על פי דין. (ב) 50% לפחות מכלל ההפקות המקומיות הישראליות המשודרות בערוץ 33 יהיו הפקות מקומיות קנויות, הפקות מקור, איכותיות, בתחומי הדרמה, התעודה, המוסיקה, האומנות, ערכי ישראל, ועידוד היצירה הישראלית. 25 ה. (א) ערוץ 33 ישדר תשדירי פרסומת והודעות תמורת תשלום, ולענין זה יחולו הוראות סעיף 25 א, בשינויים אלה: (1) הכללים האמורים בסעיף 25 א (ב) ייקבעו, לעניין ערוץ 33 על ידי הועד המנהל בהתייעצות עם המנהל הכללי, לרבות כללים בדבר - (א) זמן שידור מרבי לכל תשדיר פרסומת ולכלל תשדירי הפרסומת ; (ב) סייגים בדבר שידור פרסומת אגב, פרסומת מוסווית או בלתי מודעת, ושמירה על רמה נאותה ואיכותית של התשדירים. 25 ו. (א) תשדיר פרסומת ישודר בתחילתה של תכנית או בסופה, ובנפרד ממנה. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) ובכפוף להוראות סעיף 25 י, יכול שישודר תשדיר פרסומת גם באתנחתאות שבמהלכה של תכנית, בהתאם לכללים שיקבע הועד המנהל, בהתייעצות עם מנהל ערוץ 33. 25 ז. (א) ערוץ 33 לא יכלול במשדריו דבר שהוא בגדר פרסומת, גלויה או מוסווית, ושאינו תשדיר פרסומת אשר הוא קיבל בעבור שידורו תמורה כספית. (ב) ערוץ 33 לא יקבל תמורה אחרת בשל שידור כאמור בסעיף קטן (א), אלא בהתאם לכללים שקבע הועד המנהל. 25 ח. לפי בקשת הממשלה, רשאי הועד המנהל, מטעמים של חשש ממשי לפגיעה בכלכלת המדינה או מטעמים של טובת הציבור, לאסור או להגביל תשדירי פרסומת למוצרים, לשירותים, או לסוגים מסוימים מהם, לתקופה ובתנאים שיקבע בכללים. 25 ט. ערוץ 33 רשאי לשדר מהדורות חדשות ויומני חדשות בעברית, של הרשות, ולהפיק ולשדר חדשות ברוסית, בעברית ולועזית. 25 י. (א) נקבע בחיקוק או בהסכם, שהרשות תעביר את שידורי הטלוויזיה מהכנסת, יועברו שידורים אלה בערוץ 33, בהתאם להוראות החיקוק או ההסכם. ערוץ 33 יסייע בידי הכנסת להקים ערוץ שידורים (מהכנסת) נפרד, וידאג להפעלתו במימון הכנסת ובתיאום איתה. (ב) במהלך העברת שידורי הטלוויזיה מהכנסת, וכן מהשעה שלפני תחילת שידורים אלה עד תום השעה שלאחר סיומם, לא ישודרו תשדירי פרסומות. 25 יא. הרשות - הוועד המנהל ימנה מנהל לערוץ 33, שיהיה אחראי, בכפוף להחלטות הועד המנהל ולהנחיות המנהל הכללי, לניהול השוטף של ענייני ערוץ זה, תקציבו, עובדיו ושידוריו. 4. על אף הוראות סעיף 25 ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 3 לחוק זה - (1) בתקופה של שנה שתחילתה ביום תחילתו של חוק זה (להלן - יום התחילה), יישא אוצר המדינה בהוצאות לתפעולו התקין של ערוץ 33, ולשם כך יקצה, בחוקי התקציב השנתיים המתייחסים לשנה האמורה, את הסכומים הנדרשים לכך. (2) עלו הכנסותיו של ערוץ 33 מהמקורות האמורים בסעיף 25 ג לחוק העיקרי של ההוצאות שהוצאו, החל ביום התחילה, לתפעולו ולמילוי תפקידיו, יועבר עודף ההכנסות לאוצר המדינה, וזאת עד לכיסוי הסכומים שהוקצו בהתאם להוראות פסקה (1). הצעות חוקתקציבטלויזיה