הפרשה לפנסיה במקום עבודה חדש

לגבי חובת הביטוח הפנסיוני, כעולה מסעיף 30(א) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, המורה: "עבר מפעל מיד ליד ... אחראי גם המעביד החדש ל...תשלומים לקופת גמל המגיעים מן המעביד הקודם, אלא שהמעביד החדש רשאי, על ידי הודעה שיפרסם במפעל ובעתונות בדרך הקבועה בתקנות, לדרוש שתביעות תשלומים כאמור יוגשו לו תוך שלושה חדשים מיום ההעברה ... ואם פרסם את ההודעה אחרי יום זה - מיום הפרסום. המעביד החדש לא יהיה אחראי לתשלום תביעות שיוגשו לו כעבור התקופה של שלושה חדשים כאמור.".הפרשה לפנסיהפנסיה