חילוט ערבות מכרז

בתביעה זו עתרה התובעת נגד הנתבעת לתשלום סך של 43,569 ₪, שהינו ערך הערבות שחולטה, נכון ליום הגשת התביעה. לטענת התובעת, לנתבעת לא הייתה זכות לחילוט הערבות, שכן מדובר בערבות מכרז, אשר כל ייעודה היה להבטיח את הנתבעת, מפני נזקים אשר עשויים היו להיגרם לה, לו חזר בו המציע אשר זכה במכרז מהצעתו. להלן פסק דין בנושא חילוט ערבות מכרז ביטוח: פסק דין 1. התובעת, חברת ביטוח, ביטחה במהלך השנים 2002 - 2001 את הנתבעת במערך ביטוחים הכולל רכיבים שונים (ביטוחי - רכוש, אחריות מקצועית, חבות מעבידים ועוד). פוליסות הביטוח לשנת 2001 היו בתוקף החל מ 1 בינואר ועד ל 31 בדצמבר והוארכו, על פי הסכמת הצדדים ובאותם תנאים, למשך שנה נוספת. בחודש אפריל 2002 פרסמה הנתבעת מכרז ביטוחים, בו הזמינה חברות וסוכני ביטוח להציע הצעות לביטוחה של הנתבעת, למשך תקופה של 12 חודשים (להלן - המכרז). כתנאי להגשת הצעות במכרז, נדרש כל מציע לצרף להצעתו "ערבות בנקאית כללית ובלתי מותנית" בסך 40,000 ₪, אשר תעמוד בתוקף עד ליום 30/06/02 (להלן - הערבות). ב-22/05/02 הודיעה הנתבעת לתובעת על זכייתה במכרז. אין מחלוקת, כי התובעת לא הפיקה לנתבעת פוליסות ביטוח חדשות על פי ההצעה הזוכה במכרז, אלא המשיכה לבטח את הנתבעת בהתאם לפוליסות שהופקו על ידה בתחילת 2002 וכי בתחילת שנת 2003, מיד בתום תוקפן של הפוליסות לשנת 2002, התקשרה הנתבעת עם חברת ביטוח אחרת. ב-06/03/03 חילטה הנתבעת את הערבות אשר נמסרה לה על ידי התובעת. 2. בתביעה זו עתרה התובעת נגד הנתבעת לתשלום סך של 43,569 ₪, שהינו ערך הערבות שחולטה, נכון ליום הגשת התביעה. לטענת התובעת, לנתבעת לא הייתה זכות לחילוט הערבות, שכן מדובר בערבות מכרז, אשר כל ייעודה היה להבטיח את הנתבעת, מפני נזקים אשר עשויים היו להיגרם לה, לו חזר בו המציע אשר זכה במכרז מהצעתו. התובעת טוענת, כי הנתבעת "הפכה" למעשה את הערבות, באופן חד צדדי, מערבות מכרז לערבות ביצוע (ערבות שמטרתה להבטיח את ביצוע החוזה בין הצדדים לאחר הזכייה במכרז) וזאת על ידי הארכת תוקף הערבות פעמיים. בנוסף טוענת התובעת, כי בכל מקרה לא היתה כל הצדקה לחילוט הערבות. לגרסתה, בתחילת 2003, מיד בתום תוקפן של הפוליסות לשנת 2002, התקשרה הנתבעת עם חברת ביטוח אחרת והונפק לה מערך ביטוחים דומה לזה שהונפק לה על ידי התובעת, מבלי שנגרם לה נזק כספי עקב המעבר בין חברות הביטוח. 3. לטענת הנתבעת, חילוט הערבות נעשה כדין, נוכח אי עמידת התובעת בתנאי המכרז ואי הנפקת פוליסות ביטוח לתקופה של שנה (הנתבעת טוענת כי למעשה לא הנפיקה התובעת אף פוליסת ביטוח בהתאם לתנאי המכרז, אלא המשיכה את ההתקשרות עם הנתבעת על סמך הפוליסות שהופקו בתחילת 2002). הנתבעת טוענת, כי משלא הנפיקה התובעת את פוליסות הביטוח על פי תנאי המכרז, היא היתה רשאית להאריך את תוקף הערבות ואף לחלטה. לגרסתה, עד לחילוט הערבות, לא העלתה התובעת כל טענה בעניין הארכת תוקף הערבות. בנוסף טוענת הנתבעת, כי אי עמידת התובעת בהתחייבויותיה על פי תנאי המכרז, גרם לתובעת נזקים העולים על ערך הערבות שחולטה (הנתבעת טוענת כי נאלצה להתקשר עם חברת ביטוח אחרת ולשלם פרמיות גבוהות יותר עבור פוליסות ביטוח עם תנאי ביטוח נחותים מתנאי המכרז). 4. ביום 04/04/05 הסכימו הצדדים כי פסק הדין בתביעה זו יינתן על סמך סיכומי הצדדים והחומר המצוי בתיק וללא שמיעת עדויות. 5. לאחר עיון בחומר המצוי בתיק ובסיכומי ב"כ הצדדים, שוכנעתי, כי דין התביעה להידחות. נימוקיי: 5.1. ערבות בנקאית המצורפת להצעה במכרז משמשת, בדרך כלל, לשתי מטרות עיקריות: המטרה האחת היא לתת בידי בעל המכרז אמצעי יעיל לגבות את התשלום, אם המציע יחזור בו מההצעה שזכתה במכרז. המטרה השנייה היא, אמצעי בידי המזמין לעמוד על רצינותו של המציע ועל חוסנו הכלכלי. (ע"א 248/97 איי.אף.אן. מערכות בע"מ נ' מ"י - משטרת ישראל, פ"ד נא(2) 646, עמ' 649; ע"א 7699/00 טמג"ש חברה לניהול ופיתוח פרוייקטים בע"מ נ' רשות הניקוז קישון, פ"ד נה(4) 873, עמ' 885; עע"ם 1966/02 המועצה המקומית מג'אר נ' ג'מאל אבראהים, פ"ד נז(3), 505, עמ' 511 - 512). לעניין הערבות, סע' 1.9 למכרז קובע - "... הרשות תהיה רשאית לממש את הערבות בכל עת וללא הודעה מראש, אם המציע אינו יכול עמוד בתנאי הצעתו במלואם" (ההדגשה לא במקור - א.ר). משמע, כי על פי האמור במכרז, הנתבעת רשאית לחלט את הערבות של המציע שהצעתו זכתה במכרז, אם האחרון לא יעמוד בכל תנאי הצעתו (שהם למעשה תנאי המכרז). לעניין תקופת הביטוח, סע' 1.14 א' למכרז קובע - "... כל הביטוחים המפורטים בהודעה ישארו בתוקף מלא, בכפוף לזכות ביטול הביטוחים של כל צד במשך 12 חודשים מלאים". אין מחלוקת כי לאחר זכייתה במכרז, התובעת לא הנפיקה פוליסות ביטוח חדשות למשך תקופה של 12 חודשים, בהתאם לתנאי המכרז, אלא המשיכה לבטח את הנתבעת בהתאם לפוליסות הביטוח שהופקו על ידה בתחילת 2002. אי הנפקת פוליסות ביטוח למשך 12 חודשים על ידי התובעת, כאמור בסע' 3.14 א' למכרז, מהווה הפרה או אי עמידה בתנאי המכרז. על פי סע' 1.9 למכרז, הפרה זו הקנתה לנתבעת את הסמכות לחלט את ערבות התובעת. יתר על כן, התובעת למעשה לא הנפיקה כלל את פוליסות הביטוח בהתאם לתנאי המכרז (התובעת המשיכה לבטח את הנתבעת בהתאם לפוליסות הביטוח הקודמות). במצב דברים זה, יש לראות את התובעת כמציע שחזר בו מההצעה שזכתה במכרז (עילה אשר על פי הפסיקה מקנה לנתבעת סמכות לחלט את הערבות). יצוין, כי התובעת לא טענה להסכמה כלשהיא בינה לבין הנתבעת, לפיה התובעת היתה רשאית להמשיך ולבטח את הנתבעת בהתאם לפוליסות הביטוח שהופקו על ידה בתחילת 2002. בנוסף, התובעת לא הצליחה להוכיח, כי פוליסות הביטוח משנת 2002, זהות לאלה שהיתה אמורה להנפיק לאחר זכייתה במכרז ובהתאם למפורט בהצעתה (בין היתר מבחינת היקף הכיסוי הביטוחי ושיעור הפרמיות). בהקשר זה יצוין, כי מעיון במפרט הביטוחים אשר צורף למכרז והשוואתו למפרט הביטוחים משנת 2000 (אשר לפיו הוצאו פוליסות הביטוח בתחילת 2002), ניתן לראות כי קיימים הבדלים בין המפרטים, בכל הקשור להיקף הכיסוי הביטוחי בפריטים השונים (צורפו כנספחים לתצהיר התובעת). 5.2. אשר להארכת תוקף הערבות - כבר במכתב המודיע לתובעת על זכייתה במכרז, צוין כי הערבות שצירפה התובעת להצעתה, אינה מוחזרת לה (צורף כנספח לבקשת רשות להתגונן). התובעת לא העלתה בפני הנתבעת כל טענה בעניין זה. בנוסף, גם לאחר שתי הארכות תוקף הערבות שבוצעו על ידי הנתבעת (שהראשונה שבהן בוצעה יום לאחר זכייתה של התובעת במכרז), לא הועלתה כל טרוניה בנושא על ידי התובעת. טענות התובעת לעניין הארכת תוקף הערבות הועלו רק לאחר שהערבות חולטה על ידי הנתבעת. נוכח אי עמידתה של התובעת בתנאי המכרז (או לחילופין חזרתה של התובעת מההצעה אשר זכתה במכרז), רשאית היתה הנתבעת להאריך את תוקף הערבות (וזאת בשים לב, בין היתר, לכך שכבר בבקשת ההארכה הראשונה ביקשה הנתבעת "להאריך את תוקף הערבות ב 6 חודשים או לחילופין לחלט את הערבות" (צורף כנספח לתצהיר התובעת)). 5.3. הסבת ערבות מערבות מכרז לערבות ביצוע - על פי הפסיקה ובניגוד לנטען על ידי התובעת, אין מניעה להסב ערבות מכרז ולהפכה לערבות ביצוע (ת"א (חיפה) 205/00 חברת אחים בן רחמים (צפון) בע"מ נ' בנק דיסקונט ישראל בע"מ, תק-מח 2004(3), 6381, עמ' 6382). בכל מקרה, נוכח קביעותיי בסע' 5.1 לפסק הדין, לפיהן יש לראות את התובעת כמציע שחזר בו מההצעה שזכתה במכרז או לחילופין כי התובעת לא עמדה בתנאי המכרז במלואם, הרי שביצוע החוזה בין הצדדים לאחר הזכייה במכרז כלל לא החל והערבות חולטה בתוקף היותה ערבות מכרז ולא ערבות ביצוע. 5.4. בנוסף, בענייננו מדובר בערבות בנקאית אוטונומית (בכתב הערבות נכתב כי "אנו מתחייבים לשלם לכם את הסכום הנ"ל...לאחר קבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי להטיל עליכם לנמק או לבסס את דרישתכם" (צורף כנספח לתצהיר התובעת)). על ערבות בנקאית אוטונומית חל עיקרון העצמאות, לפיו אין למנוע ממוטב הערבות לחלט את הכספים המגיעים לו על-פי כתב הערבות בהתבסס על פגמים שמקורם מחוץ לכתב הערבות. משמעותו של עקרון זה הוא כי הזכות לחלט את הערבות קמה לפי התנאים המופיעים בכתב הערבות, ואין היא נזקקת להוכחת עילה מתחום עסקת היסוד, למעט בהתקיימות חריגים מצומצמים יחסית של מעשה מרמה, שרירות, ונסיבות מיוחדות אחרות, אשר הקו המנחה המשותף לכולם, הינו התנהגות חמורה מצד מוטב הערבות. (ראה לעניין זה, בין היתר - רע"א 1765/00 י.מושקוביץ חברה קבלנית נ' תשורה ייזום, פ"ד נה(2) 447, עמ' 452; רע"א MS technical Systems inc 73/00 נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, פ"ד נד"(2) 394, עמ' 400; ע"א 255/89 ד' פדרו ואח' נ' מדינת ישראל, פ"ד מו(5) 641, עמ' 650). בשים לב לאמור לעיל, לעניין אי עמידת התובעת בתנאי המכרז, ולכך שעל פי פוליסות הביטוח אשר הונפקו לנתבעת על ידי חברת הביטוח האחרת בתחילת 2003 והטבלאות אשר צורפו לתצהיר הנתבעת, לנתבעת אכן נגרם נזק כספי בעקבות אי עמידת התובעת בהתחייבויותיה על פי תנאי המכרז והמעבר לחברת ביטוח אחרת, בשיעור העולה על שווי הערבות שחולטה, לא שוכנעתי כי התקיימו בענייננו "נסיבות מיוחדות" או התנהגות חמורה מצד הנתבעת, שיש בהן כדי למנוע מהנתבעת לחלט את הסכומים המגיעים לה על פי כתב הערבות. 6. אשר על כן, אני מורה על דחיית התביעה ומחייב את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד כולל מע"מ בסך 4,000 ₪ (סכום מתון נוכח ההסכמה הדיונית). סכום זה ישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. מכרזחילוטחילוט ערבותערבות