בקשה לעיכוב ביצוע החלטה של בית משפט

הכלל הוא, כי ברגיל אין מעכבים את ביצועה של החלטה, אשר ניתנה על-ידי בית המשפט. כך מורה לנו תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 "הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים". בדיון בבקשה לעיכוב ביצוע נשקלים שני שיקולים מרכזיים: הראשון, סיכויי ההצלחה בערעור. השני, מידת הקושי להשיב את המצב לקדמותו . להלן החלטה בנושא בקשה לעיכוב ביצוע החלטה של בית משפט: החלטה מבוא: בפני בקשה לעיכוב ביצוע של החלטתי מיום 26.6.06 בבקשת בנק המזרחי המאוחד בע"מ (להלן: "בנק מזרחי") לגילוי מסמכים ספציפיים ולעיון בהם (בש"א 10277/06). בנק המזרחי הגיש תגובה, לפיה הוא מתנגד לבקשה מטעמים שפרט בתגובתו. הרקע לבקשה: המבקשים, חברת תאוצה ניהול והשקעות בע"מ (להלן: "תאוצה") ודן עצמון (להלן: "עצמון") הגישו בקשה לאישור תובענה ייצוגית כנגד בנק מזרחי וכנגד טפחות בנק משכנתאות לישראל בע"מ (להלן: "בנק טפחות"). בבקשת הייצוג טענו המבקשים, כי בעקבות הצעת הרכש של בנק המזרחי לרכישת מניות בנק טפחות, נרכשו מהם מניותיהם בבנק טפחות במחיר נמוך משמעותית משוויין ההוגן של המניות. בתגובתו לבקשת הייצוג טען בנק המזרחי, בין היתר, כי המדובר בתובענה ובקשה שהוגשו בחוסר תום לב משווע וכי המבקשים העלימו מידע מהותי מבית המשפט. כך, המבקשים לא גילו, כי רכשו את מניות בנק טפחות בגינן הם תובעים לאחר שפורסמה הצעת הרכש. זאת ועוד, עצמון העלים מידע מהותי מבית-המשפט והוא כי הגיש תביעה נוספת שעניינה הצעת רכש של מניות בנק למשכנתאות (רכישת בנק משכן ע"י בנק הפועלים) ואשר במסגרתה טען טענות דומות. ביום 7.5.06 עתר בנק המזרחי לקבלת צו לגילוי ועיון במסמכים הנוגעים להיסטוריית ההשקעות של המבקשים במניית טפחות ולהיסטוריית ההשקעות שלהם בכלל. ביום 26.6.06 נעתרתי לבקשה בחלקה, ככל שהיא נוגעת להיסטוריית ההשקעות של עצמון. לאחר שעמדתי על ייחודו של הליך אישור התובענה הייצוגית ועל חשיבותה של זכות הגילוי והעיון במסמכים, פסקתי, כדלהלן: "הטענות בדבר אי הלימות הייצוג והעדר תום לב הינן טענות הנוגעות לשאלת התקיימותם של תנאי הסף לאישורה של התובענה כייצוגית. היסטוריית ההשקעות של המשיבים אכן עשויה להיות רלבנטית לצורך כך. המשיבים, בעצמם, התייחסו בתשובתם להיסטוריית ההשקעות שלהם על מנת לנסות להדוף את טענות הבנק בעניין זה. מכאן, שהיסטוריית ההשקעות של המשיבים רלבנטית להליך אישור בקשת הייצוג גם לדידם של המשיבים עצמם (השווה לבש"א (חי') 6544/04 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ ואח' נ' דרור שרמן, עו"ד ואח' (לא פורסם, ניתן ביום 9.6.04). למעלה מכך, בענייננו, בניגוד למצב הדברים ב"עניין טצת", הניח בנק המזרחי תשתית לכאורית לטענתו בדבר היותו של עצמון תובע ייצוגי סדרתי; המדובר, ככל הנראה, לפחות בארבע תובענות ייצוגיות, בהן מעורבים עצמון ו/או אחיו, שעניינן הצעות רכש ובכולן יוצגו האחים עצמון על-ידי אותו בא-כח. בכל אותן תובענות הטענה המרכזית הינה כי מניות נרכשו בשווי לא הוגן. אחת מאותן תובענות היא תובענה שהגיש עצמון נגד בנק הפועלים בע"מ (להלן: "בנק הפועלים") כשנה וחצי עובר להגשת התובענה הנוכחית. גם שם רכש עצמון את מניות הבנק הניצע, משכן בנק הפועלים למשכנתאות בע"מ, אשר נרכשו ממנו ע"י בנק הפועלים בהצעת רכש. גם שם נטענה הטענה, כי המניות נרכשו בשווי לא הוגן (התובענה ובקשת הייצוג צורפו לתצהיר התומך בתגובת בנק המזרחי). זאת ועוד, עצמון רכש 48 מתוך 50 מניות בנק טפחות בגינן הוא תובע לאחר שפורסמה הצעת הרכש ע"י בנק המזרחי. המדובר בכמות קטנה של מניות אשר נרכשו בסכום נמוך, זאת בשונה מנסיבות "עניין טצת". הנה כי כן, בענייננו גילוי היסטוריית ההשקעות של עצמון הינה רלבנטית וראויה." (בש"א 10277/06). לאור האמור, הורתי למבקשים להתיר לבנק לעיין במסמכים המבוקשים, ככל שהם נוגעים לעצמון. ביום 9.7.06 הגישו המבקשים את הבקשה דנן. טענות הצדדים: המבקשים טוענים כי מתקיימים בענייננו כל התנאים לעיכוב ביצוע; לדידם, סיכויי הערעור הינם טובים מאחר והחלטתי שגויה ומוטעית, שכן היא כוללת, בלשונם: "ניתוח ויישום שגוי של הלכות שנקבעו לעניין הזכות לדרוש מידע ופרטים במסגרת הליכים מקדמיים כבר בשלב הדיון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית" וכן כי היא ניתנה "בניגוד גמור לעמדת הפסיקה בעניין חשיפת היסטוריית ההשקעות של תובע ייצוגי." עוד טוענים המבקשים, כי ביצוע ההחלטה לאלתר יסכל את הערעור ויגרום למבקשים לנזק בלתי הפיך, שכן גם אם יתקבל הערעור, המידע ייחשף כבר. המבקשים מוסיפים, כי גם מאזן הנוחות נוטה בבירור לטובת עיכוב ביצוע של ההחלטה, באשר לא עלול להיגרם למשיבים כל נזק מעיכובה, אלא לכל היותר עיכוב של מספר חודשים באפשרות לעיין במסמכים. בנק המזרחי מתנגד לבקשה. לדידו, לא מתקיימים בענייננו התנאים הנדרשים לעיכוב ביצוע; המבקשים לא הוכיחו כי קיום ההחלטה יגרום להם נזק בלתי הפיך ולא בכדי, שהרי במידה ותתקבל בקשת הערעור שבכוונת המבקשים להגיש, הבנק לא יוכל לעשות שימוש במסמכים שיגולו לו ולפיכך לא יגרם למבקשים כל נזק. הבנק מוסיף וטוען, כי לאור העובדה שאין בענייננו כל קושי להחזיר את המצב לקדמותו אם יתקבל הערעור, אין כל רלבנטיות לשאלת סיכויי הערעור וממילא, סיכויי הערעור נמוכים; טענותיהם של המבקשים אינם אלא חזרה על טענותיהם בתגובתם לבקשה לגילוי מסמכים- טענות אשר נדחו על-ידי בית המשפט בהחלטה מנומקת. זאת ועוד, המדובר בהחלטה בעלת אופי דיוני, אשר בית המשפט שלערעור אינו נוטה להתערב בה. גם מאזן הנוחות נוטה לטובת הבנק, בשים לב לכך שלא צפוי למבקשים נזק אם לא יעוכב ביצוע ההחלטה ומשום שביצועה עתה יביא לחסכון בזמן לצדדים ולבית המשפט. דיון והכרעה: כללי: הכלל הוא, כי ברגיל אין מעכבים את ביצועה של החלטה, אשר ניתנה על-ידי בית המשפט. כך מורה לנו תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 (להלן: "התקנות"): "הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים". בדיון בבקשה לעיכוב ביצוע נשקלים שני שיקולים מרכזיים, הראשון, סיכויי ההצלחה בערעור, והשני, מידת הקושי להשיב את המצב לקדמותו (ראה ספרו של כב' הנשיא א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, עמ' 623). מן הכלל אל הפרט: סיכויי הערעור: כל אימת שבחינת סיכויי הערעור צריכה להיעשות על ידי הערכאה הדיונית - שכן בקשה לעיכוב ביצוע יש להביא קודם כל לפניה (תקנה 467 לתקנות) - אזי מטבע הדברים הבדיקה היא בעייתית יותר, שכן עיניה של ערכאת הערעור טובות יותר לבחון את סיכויו. לפיכך ולצורך הדיון דנן אניח, שקיים סיכוי כאמור. עם זאת אציין, כי המדובר בהחלטה בעלת אופי דיוני מובהק ומשכך סיכויי הערעור הינם נמוכים למדי (ראה רע"א 5888/04 מיכאל גרוס ואח' נ' צח אורני ואח'- לא פורסם, ניתן ביום 29.8.04). מידת הקושי להשיב את המצב לקדמותו: אכן, יש ממש בטענת המבקשים, כי דחייתה של בקשה זו תאיין אוטומטית את בקשת רשות הערעור אשר בגינה נתבקש העיכוב, מלכתחילה; הבקשה לעיכוב ביצוע בנויה כל כולה על הצורך למנוע מהמבקשים את מימושה של אותה גזירה לגילוי מסמכים שנגזרה עליהם בהחלטתי. דחיית הבקשה לעיכוב משמעה חזרה אל חובת הגילוי המיידי ואיון כלאחר יד של בקשת רשות הערעור, שכל טעמה בביטול החלטת הגילוי. סבורני כי די בטעם זה, כדי להצדיק את עיכוב ביצוע החלטתי מיום 26.6.06. הבקשה מתקבלת. בנסיבות העניין, אין צו להוצאות. עיכוב ביצוע