בקשות סף בהמרצת פתיחה

להלן החלטה בנושא בקשות סף בהמרצת פתיחה: החלטה המבקשות הגישו, כל אחת בנפרד, בקשות סף בהתייחס להמרצת הפתיחה, נשוא ההליך העיקרי, כאשר המשיבה דכאן עתרה שם לקבל כנגדן סעדים שונים. חלק מטענות הסף הללו מצאתי כי יש בהן ממש, ולהלן אפרט בתמצית את הטענות הללו ואת הטעמים שבשלם ראיתי לקבלן. טענות אחרות שהועלו נראה לי כי אין זה השלב הדיוני להעלותן ואין הן בגדר טענות סף, או שיש לדחותן לגופן. חברת חי טל טוענת לקיום מעשה בי דין ביחס לאותו פן של התביעה העוסק בטענות המשיבה בקשר למשרד הניהול שבבנין. סבורני, כי תגובת המשיבה המצביעה על כך שבהליכים הקודמים לא הוכרע עניין זה לגופו ומדובר בהחלטות שניתנו על רקע חוסר סמכות של בית המשפט, או הליך מקביל תלוי ועומד, או קיום סעיף בוררות בין הצדדים, יש בה לתת מענה בנקודה זו, ואין בידי המשיבה להראות החלטה שיפוטית לגופו של עניין ועל פי אמות המידה הקבועות בפסיקה לעניין זה, אשר יהא בה ליצור השתק עילה או פלוגתא. מאידך - אין בפי המשיבה טענה טובה לסתור את עמדת חי טל בע"מ ולפיה על פי סעיף 20 של חוזה הניהול, סכסוך המתגלע בהקשר לאותו חוזה, וברור שהטענות בדבר משרד הניהול הן כאלה, יש לברר במסגרת הליך בוררות. טענת המשיבה כי כבר קויים הליך בוררות וניתן פסק בורר על ידי הרב א. הכהן, אינה יכולה לעמוד, הן משום שעל פי פסק הבורר, נספח ז' לתגובה, נראה שמדובר היה במחלוקת אחרת ולא זו העולה לדיון כיום, והן משום שפסק הבורר ניתן, לכאורה, חודשים ארוכים טרם שהחלה בין הצדדים ההתדיינות, בבתי משפט אחרים, שעניינה המחלוקת נשוא ההמ"פ הנוכחי, וכאשר אותם בתי משפט בבירור ובאופן מובהק קבעו שדין המחלוקת להתברר בבוררות מכח אותו סעיף 20, וכאשר לא נקבע, כנראה אף לא נטען, שכבר קיים פסק בורר המשליך על כך. אין בטענת המשיבה על כי מי מהמבקשות בחרה לשלוח מכתב ביטול חד צדדי של הסכם הניהול, כדי להושיע, שהרי אם היא עצמה דבקה באותו הסכם וטוענת לחלותו, לא ברור כיצד היא עצמה יכולה לטעון באותה נשימה שסעיף הבוררות אינו מחייב אותה מסיבה כזו או אחרת. לא נראה לי שהעלאת הטענה בדבר סעיף הבוררות, בכתב ההגנה של חי טל בע"מ, כפי שכונה כתב התשובה שלה, ובמקביל בבקשה נפרדת לעניין זה, זו הנוכחית, מהווה איחור או שיהוי כאלה המצדיקים התעלמות מסוגיה זו, הגם שאני ער לדברי המשיבה על כי בהתדיינות סביב הסעד הזמני, בשעתו, לא נטען הדבר על ידי המבקשת הזו. טענת חוסר היריבות והעדר עילה שהועלו אף הן על ידי חי טל בע"מ, קיבלו מענה סביר ומספק, לשלב זה, בתגובה שהוגשה, ואיני רואה בכך, כעת, משום נימוק טוב לסילוק ההליך על הסף. חברת צרפתי בע"מ טוענת, קודם לכל, כי הסעדים המבוקשים בהמ"פ הם ערטילאיים ויחייבו המשך התדיינות בהליך נפרד של תביעה אופרטיבית למימוש תוצאת הסעד ההצהרתי, וכי אין מקום לפיצול כזה. בעוד שטענה זו אין בה ממש באשר לסעד המבוקש במישור ההצהרה על זכויות הרוכשים ברכוש המשותף, ובמניעת הוצאתו והצמדתו לאחרים, וזו בהחלט סוגיה שראויה להתברר בהליך הנוכחי, הרי, מנגד, אינני רואה מדוע יש לדון במסגרת ההמ"פ בסיבות לעיכוב הנטען ברישום הבית המשותף ובשאלה האם המבקשות הן "האשמות" בכך. ברור, שהצהרה כזו היא צעד מכין לתביעה כספית על נזקים והפסדים שאולי סבורה המשיבה שנגרמו לה בשל כך, ואין בפיה הסבר משכנע מדוע לא ניתן כבר כעת להגיש תביעה כספית, כמקובל במקרים כאלה, שבגידרה, מטבע הדברים, תתברר גם שאלת האחריות למחדל, אם היה כזה. עוד נטען על ידי חברת צרפתי בע"מ כי חלק מהטענות, בעיקר ביחס לאיחור ברישום, ידרוש בירורים עובדתיים מרובי עדים, שההליך הנוכחי אינו מתאים לביצועם, ואף בהנחה שעקרונית אאשר שפלוגתא זו יש לפצלה ולדון בה בהליך הנוכחי, ובמנותק מהסעד הכספי העתיד להתבע. על טיעון זה אשר פורט בהרחבה בבקשה לא מצאתי כלל תשובה, או טיעון נגדי בתגובה שהוגשה, ואין זאת, כי אם הדבר מקובל גם על המשיבה, ויודגש כי בעניין זה אין טענה שדין התביעה להידחות על הסף, אלא אך מבוקש כי התביעה תועבר לפסים "רגילים" במקום המרצת הפתיחה כפי שנעשה כיום. צרפתי בע"מ גם סבורה שטענות המשיבה על תוקפו וחוקיותו של הסכם המכר בין הצדדים, בתור חוזה אחיד שאפשר שיש בו תנאים מקפחים, הן טענות שאינן ראויות להידון, אף הן, כהמרצת פתיחה, אלא שטענה ספציפית זו איני סבור כי יש לקבלה, וסוג זה של עניינים בהחלט ניתן לבירור יעיל ומסודר על דרך המ"פ. די בטענות שראיתי לקבלן, כמפורט לעיל, כדי להביא לשינויים רבי משמעות בהליך שלפני, כאלה שיצריכו את המשיבה לשקול בדעתה האם וכיצד ברצונה להוסיף ולהתדיין בהליך הנוכחי, ומדובר בנקודות שלהלן: 1. אותו חלק בתביעה העוסק בחברת הניהול, דינו להיות מעוכב ומועבר לבוררות. 2. החלק המתייחס לעיכוב ברישום הבניין כבית משותף, דינו להימחק על הסף באשר אין הצדקה לדון בו בנפרד ובמפוצל מתביעה כספית רגילה המתבקשת, ובוודאי שלא טרם הגשת בקשה מנומקת ומסודרת שתידון לגופה. 3. אף אם אקבע כי יש לאשר פיצול אשר כזה וכי עניין האיחור ברישום יבורר עקרונית אף טרם הגשת תביעה כספית, יהא צורך להסב את התביעה לפסים רגילים, כפי שטוענת צרפתי בע"מ, ומשאין על כך מענה כלשהו מטעם המשיבה. 4. הפרק המתייחס לטענות בדבר חוזה אחיד יחייב מתן הודעה ליועץ המשפטי לממשלה, על פי החוק, והוא יוכל לשקול הצטרפותו להליך, אך כאמור איני רואה פגם בעצם העלאת הנושא במסגרת ההמ"פ. בטרם אתן צו אופרטיבי באשר לגורל ההליך וצורת ההמשך, אאפשר למשיבה לשקול ולהודיע מצידה - היא את מבוקשה על רקע ההחלטה שלעיל, ואפשר שברצונה להשיג על האמור בפני ביהמ"ש העליון, שאז בוודאי אין טעם ליתן כרגע צו אופרטיבי אשר כזה. התיק יועלה לעיון שוב, בעוד 20 יום, ועד אז יתן עו"ד בן או"ן פלד את עמדתו, עם העתק לחבריו, ובהתאם אחליט בדבר המשך ההליך ואופיו. להסיר ספק - החלטה זו ניתנת בשתי הבקשות שבכותרת. לעת עתה, אין צו להוצאות והעניין ישקל בהחלטת המשך לאחר עיון בהודעה שתינתן כאמור לעיל. המרצת פתיחה