מחיקה על הסף העדר יריבות

המבקשת מנמקת את בקשתה למחיקת התביעה על הסף בעובדה שבין הצדדים קיימת חוסר יריבות. על פי ההלכה הפסוקה הסעד של מחיקה על הסף הינו סעד מרחיק לכת מאד שמטרתו להציב סכר על סף הדיון המשפטי בפני תובע המבקש לעבור את הסף, לפיכך מחיקה על הסף בשלב זה יש בה משום פגיעה בזכות היסוד של בעל דין היא זכות הגישה לבית המשפט. להלן החלטה בנושא מחיקה על הסף העדר יריבות: החלטה 1. מבוא בפני בקשה לדחיית התביעה על הסף או לחילופין למחיקת התביעה על הסף, אשר הגישה המבקשת ביום 3.9.06 (להלן: "הבקשה"). המשיבה הגישה את תגובתה ביום 17.9.06 והביעה בה את התנגדותה לבקשה זו. 2. טענות המבקשת המבקשת מנמקת את בקשתה לדחיית התביעה על הסף בעובדה שבין הצדדים קיימת חוסר יריבות, וזאת מהטעמים הבאים: א. המבקשת מעולם לא הייתה ספקית של המשיבה. ב. הראיה לכך הינה שנספח "ו" לכתב התביעה אשר אמור להוות הזמנה מאת המשיבה מיועד לקומרון מערכות טכנולוגיה תקשורת ולא לקומרון סי.טי.אס. ג. בתחתית "ההזמנה" מצוין תחת "חתימה וחותמת הספק "קומרון מערכות טכנולוגיה תקשורת". היינו, הספק אינו המבקשת. כמו כן, כתב התביעה אינו ממלא את תקנה 75 לתקס"א כיוון שלא צורפו לכתב התביעה מסמכים מהותיים כמו: מסמכי המכרז, מספר תשדורת דוא"ל, פרטים בדבר ההצעות השונות במכרז, פרטים בדבר מלאי המיקרופילטרים, עלויות רכישת המיקרופילטרים ועוד. המבקשת טוענת כי אין בתביעה כל עילה ולחילופין זוהי תביעה קנטרנית וטורדנית. 3. טענות המשיבה המשיבה דוחה את ניסיונה של המבקשת לטעון כי ההצעה והקיבול נעשו עם חברה אחרת בשם קומרון מערכות טכנולוגיה ותקשורת בע"מ. היא טוענת כי לכל הפחות ישנו ספק בעניין החברות המחייב בירור כפי שנראה להלן: א. את ההצעה , נספח ד' לכתב התביעה, הגישה המבקשת. ב. הצדדים ובאי כוחם לא עמדו על ההבחנה בין שתי החברות האחיות הנ"ל וברוב המקרים קראו לחברה "חברת קומרון בע"מ". ג. אמנם בהזמנה שנשלחה ביום 24.1.06 נרשם שם הספק "קומרון מערכות טכנולוגיה ותקשורת", אך מסמך זה לא יצר את ההתקשרות אלא רק הודיע עליו. ד. גם בבקשה למחיקת כותרת לא טענה המבקשת כי לא היא שהייתה במו"מ עם המשיבה. לאור האמור, טוענת המשיבה כי אין ספק שנכרת הסכם בין הצדדים. ואם המבקשת חולקת על כך הרי שיש מקום לברר הסוגיה בדיון ולא להיענות לבקשתה של המבקשת. 4. דיון והכרעה התקנה הדנה במחיקה על הסף הינה תקנה 100 לתקס"א , ותקנה 101 היא התקנה העוסקת בנושא דחייה על הסף. המבחן הקובע לעניין בחינתה של עילה הנו התשובה לשאלה "האם כתב התביעה כשלעצמו בהנחה שהתובע יוכיח את הנטען בו יהיה זכאי התובע לקבל את בסעד אותו דורש?" על ביהמ"ש להניח כי העובדות המונחות לפניו בכתב התביעה הנן נכונות, ותחת הנחה זאת לבדוק האם הסעד מגיע לתובע. כב' השופט זוסמן בע"א 167/63 ג'ראח נ' ג'ראח, פ"ד יז 2617, 2624, קבע: "הדיבור 'עילת התביעה' (cause of action) אינו חד-משמעי, ומשהוגדר, אין כוח ההגדרה יפה אלא לעניין פלוני בלבד". קריאת כתבי הטענות מעלה כי כתב התביעה מגלה עילת תביעה שאם תוכח תקנה למשיבה את הסעד הנתבע. 5. על פי ההלכה הפסוקה הסעד של מחיקה על הסף הינו סעד מרחיק לכת מאד שמטרתו להציב סכר על סף הדיון המשפטי בפני תובע המבקש לעבור את הסף, לפיכך: "בבוא בית המשפט להכריע בבקשה כזו עליו לנהוג זהירות יתרה ולעשות שימוש באמצעי חמור זה רק באותם מקרים ברור לו, לשופט כי בשום פנים ואופן אין התובע יכול לקבל את הסעד שהוא מבקש על פי העבודות והטענות העולות מתביעתו ... דחייה של תביעה על הסף תיעשה רק כאשר בית המשפט משוכנע שגם אם היה נשמע הדיון לגופו אחד היה דינו להידחות. ...כאשר למצב העובדתי והמשפטי כפי שהוא משתקף מכתבי הטענות שהוגשו על ידי בעלי הדין, יש פנים לכאן ולכאן וישנו סיכוי כלשהו, אפילו קלוש שהתביעה תתקבל, אזי אין למחוק תביעה שכזו על הסף". (ע.א. 335/78 שאלתיאל נ. שני פד"י לו (2) 151 עמ' 155-156). מחיקה על הסף בשלב זה יש בה משום פגיעה בזכות היסוד של בעל דין היא זכות הגשה לבית המשפט. כפי שהתבטא כב' השופט חשין בע.א. 733/95 אופל נ. קלין פד"י נא' (3) 577 בעמ' 629: "נעלה היא זכות היסוד. לא עוד אלא שקיומה הינו תנאי הכרחי וחיוני לקיומן של שאר זכות היסוד. זכות הגישה לבית המשפט הינו צינור החיים של בית המשפט". 6. עיון בכתבי טענות הצדדים מעלה כי דין המחלוקת שבין הצדדים להתברר לגופה. חוסר היריבות שבין הצדדים אינו ברור וחד משמעי באופן שדי בו כדי לדחות או למחוק את התביעה בשלב מקדמי זה. עניין זה מתעצם לאור הטענה שהצדדים ובאי כוחם לא עשו את ההבחנה בין שתי החברות האמורות ונקטו בשם "חברת קומרון בע"מ" וללא תוספת. הצעת המכרז, נספח ד', הוגשה לכאורה מטעמה של קומרון סי.טי.אס. גם בהתכתבות בדוא"ל מופיע שמה של המבקשת כבעלת עניין. 7. סיכום לאור כל האמור, נדחית הבקשה לסילוק התביעה על הסף. המבקשת תשלם למשיבה את הוצאות הבקשה בסך של 1,500 ₪ בתוספת מע"מ. העדר יריבותמחיקה על הסף