סמכות בית המשפט למנות בורר

סמכותו של בית המשפט למנות בורר לפי שיקול דעתו מעוגנת בסעיף 8(א) לחוק, הקובע כי: (א) נתגלע סכסוך בענין שהוסכם למסרו לבוררות ולא נתמנה בורר לפי ההסכם, רשאי בית המשפט, על פי בקשת בעל-דין, למנות את הבורר; בית המשפט רשאי לעשות כן בין שהבורר צריך היה להתמנות על ידי בעלי הדין או אחד מהם, ובין שצריך היה להתמנות על ידי הבוררים שנתמנו או ע"י צד שלישי. כלל הוא, כי אם הוגשה לבית המשפט בקשה למנות בורר בעניין שהוסכם להעבירו לבוררות יש להיעתר לה במינוי בורר לצדדים, ונדרשים נימוקים כבדי-משקל שלא לעשות כן. כלל זה נגזר מן העקרון הרחב לפיו הסכמי בוררות יש לכבד, ומן האינטרס הציבורי והפרטי כאחד, לעודד ולחזק את מוסד הבוררות כאמצעי חלופי ראוי לפתרון סכסוכים (ראו: ע"א 614/79 המשרד הלאומי לתיירות - ליטורל - מקונסטנצה אשר מושבה הרשום הוא במאמאיה (רומניה) נ' תור-עולם בע"מ, פ"ד לד(4) 617; ע"א 00 /4886 ראובן גרוס נ' אהרון קידר, פ"ד נז(5) 933; רע"א 10723/05 אי.אי.סי.אי אינטרנשיונל בע"מ נ' אבי גבאי ואח' (לא פורסם); סמדר אוטולנגי בוררות דין ונוהל, כרך א' (מהדורה רביעית מיוחדת, תשס"ה) 284, 425). להלן החלטה בנושא סמכות בית המשפט למנות בורר: החלטה זוהי בקשה למינוי בורר לפי סעיף 8 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"). רקע עובדתי וטענות הצדדים 1. ביום 6/9/01 חתמו המבקשת והמשיב על הסכם (להלן: "ההסכם", נספח ב' לבקשה), שעניינו ייסוד חברה בשם Hexalock Ltd. לפיתוח, ייצור ושיווק תוכנה (להלן: "החברה"). בסעיף 26.2 להסכם התחייבו הצדדים כדלקמן: “The parties shall make a good faith effort to settle amicably any difference arising out of or resulting from the Agreement, including and without prejudice to the generality of the foregoing, the interpretation of the Agreement and/or the execution hereof and/or the breach hereof and/or the validity of the Agreement and/or the legality of the Agreement and/or the cancellation of the Agreement, etc. An attempt to arrive at a settlement shall be deemed to have failed as soon as one of the parties to the Agreement so notifies to the other party in writing. If an attempt at settlement has failed, the dispute shall be resolved definitely and exclusively by one arbitrator Mr. Oded Tira, president of the Manufactures Association of Israel, or by his successor (“the Arbitrator”). If the Arbitrator is not able to arbitrate between the parties, then, the Arbitrator shall be chosen by him”. 2. בעקבות חילוקי דעות שהתעוררו בין הצדדים, בין היתר, בנוגע להפרת חובות והתחייבויות המוטלות על המשיב מכוח ההסכם, וכן בנוגע לשיעורי ההחזקה של הצדדים במניות החברה ובהשקעות הנדרשות לה, פנתה המבקשת אל המשיב ביום 15/1/06, בדרישה לקיים בוררות בהתאם להוראות ההסכם. במכתב זה הציעה המבקשת למנות כבורר את השופט בדימוס מיכאל בן-יאיר, את עוה"ד ראובן בכר או את עוה"ד יצחק מרציאנו (המכתב מצורף כנספח ג' לבקשה). משנותר מכתבה ללא מענה, פנתה המבקשת אל נשיא התאחדות התעשיינים, מר שרגא ברוש, על-מנת שישמש כבורר או שימנה בורר לצדדים כאמור בהסכם, בהדגישה כי כל נסיונותיה להגיע לפשרה עם המשיב לא צלחו (ראו מכתב מיום 24/1/06, נספח ד' לבקשה). אלא שביום 7/2/06 נמסר למבקשת מאת מר יורם בליזובסקי, המנהל הכללי של התאחדות התעשיינים, כי הוחלט שלא למנות בורר עקב התנגדותו של המשיב לכך. מכאן הבקשה שלפניי, בה עותרת המבקשת כי בית המשפט ימנה בורר מבין המועמדים שהוצעו על-ידה, או כל בורר אחר שימצא למנותו. 3. בתגובתו לבקשה, טוען המשיב כי לא נעשה ניסיון כן ורציני מצד המבקשת ליישב את המחלוקות בדרכי נועם כמתחייב מן ההסכם, וכי לא הועבר לידיו מסמך כלשהו המפרט את טענותיה, אשר על-פיו ניתן יהיה לקבוע האם הנושא ראוי לבוררות. יחד עם זאת, בכפוף למיצוי הליך הפשרה עם המבקשת ולקבלת כתב טענות מטעמה, מסכים המשיב למינוי בורר מבין המשפטנים הבאים: השופט בדימוס יעקב טירקל, השופט בדימוס שאול אלוני, השופט בדימוס יצחק זמיר או עורך הדין ישראל קנטור. דיון והכרעה 4. סמכותו של בית המשפט למנות בורר לפי שיקול דעתו מעוגנת בסעיף 8(א) לחוק, הקובע כי: "(א) נתגלע סכסוך בענין שהוסכם למסרו לבוררות ולא נתמנה בורר לפי ההסכם, רשאי בית המשפט, על פי בקשת בעל-דין, למנות את הבורר; בית המשפט רשאי לעשות כן בין שהבורר צריך היה להתמנות על ידי בעלי הדין או אחד מהם, ובין שצריך היה להתמנות על ידי הבוררים שנתמנו או ע"י צד שלישי". 5. כלל הוא, כי אם הוגשה לבית המשפט בקשה למנות בורר בעניין שהוסכם להעבירו לבוררות יש להיעתר לה במינוי בורר לצדדים, ונדרשים נימוקים כבדי-משקל שלא לעשות כן. כלל זה נגזר מן העקרון הרחב לפיו הסכמי בוררות יש לכבד, ומן האינטרס הציבורי והפרטי כאחד, לעודד ולחזק את מוסד הבוררות כאמצעי חלופי ראוי לפתרון סכסוכים (ראו: ע"א 614/79 המשרד הלאומי לתיירות - ליטורל - מקונסטנצה אשר מושבה הרשום הוא במאמאיה (רומניה) נ' תור-עולם בע"מ, פ"ד לד(4) 617; ע"א 00 /4886 ראובן גרוס נ' אהרון קידר, פ"ד נז(5) 933; רע"א 10723/05 אי.אי.סי.אי אינטרנשיונל בע"מ נ' אבי גבאי ואח' (לא פורסם); סמדר אוטולנגי בוררות דין ונוהל, כרך א' (מהדורה רביעית מיוחדת, תשס"ה) 284, 425). 6. בענייננו, נראה כי טענותיה של המבקשת נופלות בגדר עניינים הנובעים מן ההסכם, שדינם להתברר בבוררות. אמנם נכון הדבר, כי הצדדים התחייבו על-פי ההסכם לנהל הליכי פשרה טרם מינוי בורר. ואולם, עוד הוסכם ביניהם בהקשר זה, כי הליכי הפשרה יגיעו לידי סיום ברגע שיודיע על כך בכתב מי מהצדדים להסכם. פנייתה של המבקשת למשיב ולאחר מכן לנשיא התאחדות התעשיינים בבקשה למנות בורר מהווה הודעה על מיצוי הליכי הפשרה מבחינתה, ומן החומר שצורף לכתבי הטענות עולה כי אכן, עד למועד העלאת הבקשה למינוי בורר, לא הושיט המשיב יד לפשרה. משכך הם פני הדברים, אין מנוס מלעבור לשלב הבא ולמנות בורר לצדדים, כפי שהוסכם ביניהם. 7. מאחר ושני הצדדים ציינו שמות של בוררים מוצעים, וכל השמות מקובלים עלי, החלטתי למנות מביניהם את השופט (בדימוס) יצחק זמיר, בהנחה שיסכים לקבל את המינוי. לא יסכים השופט לקבל את המינוי, ימונה כבורר חליף עו"ד ישראל קנטור.יישוב סכסוכיםבורר