סעד זמני לפני הגשת תביעה - עיקול זמני | עו"ד רונן פרידמן

מה הדין בסוגיית עיקול זמני לפני הגשת תביעה ? ##(1) סעד זמני לפני הגשת תביעה - הקדמה:## בית המשפט רשאי ליתן סעד זמני בטרם הגשת כתב תביעה אם שוכנע כי הדבר מוצדק, ובלבד שתוקף הצו יהיה מותנה בהגשת התובענה בתוך 7 ימים ממועד מתן הצו, או מועד אחר שייקבע מטעמים מיוחדים שיירשמו. לעניין זה נפסק, כי נוכח מהות הסעד הזמני כמכשיר-עזר למימוש התביעה העיקרית, הרי שהקדמת סעד זמני לתביעה עיקרית לא תעשה על דרך השגרה, אלא רק במקרים מיוחדים המצדיקים זאת [ראו: רע"א 5805/90 הנרי רוט נ' אינטרקונטיננטל קרדיט, פ"ד מה(2) 45]. תקנה זו שמורה למקרים דחופים בהם קיים חשש שלא יהא סיפק בידי המבקש להשלים את הכנת כתב התביעה והגשתו במועדו, ולכן יגיש את הסעד הזמני בכדי לשמר את המצב הקיים בדרך של סעד ארעי. ##(2) האם אפשר לקבל סעד זמני ללא הגשת תביעה ?## בית המשפט יתקשה לבחון אם יש טעם להיעתר לבקשה לסעד הזמני, כאשר לא מונחת בפניו תובענה עיקרית. בהעדר כתב תביעה לא יוכל בית המשפט לבדוק באם הסעד הזמני אכן משרת את הסעד העיקרי המבוקש. מכאן, הכלל הוא כי בית המשפט לא יזדקק לסעד זמני בטרם יגיש המבקש את תביעתו העיקרית לפני בית המשפט. ראו: ע"א 22/73 ברדה שבטא נ' מאירסון, פ"ד כז (2) 604, 608 שם נקבע כי "רק בנסיבות יוצאות מן הכלל, בכורח הנסיבות, יתן בית המשפט סעד זמני לפני הגשת התובענה" אין מקום ליתן סעד זמני אלא, ובעיקר, ככלי עזר לקיום ההליך העיקרי ולהצלחת מימושו של הסעד העיקרי הוא הסעד הקבוע. לפיכך, כדי לקבל סעד זמני יש צורך להגיש גם תביעה עיקרית. אין מקום ליתן צו-ביניים שאין בו כדי להבטיח את מימושו של ההליך העיקרי. אין מקום ליתן צו זמני (או צו-ביניים אחר) אלא בצמוד לתובענה שהוא בא לשרת. (ראו: בספרו של א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית, תשס"ט), פר ק ל"ד – סעדים זמניים בעמ' 530, ישנה התייחסות לבקשת סעד זמני טרם הגשת תובענה עיקרית). ## (3) מה המטרה של סעד זמני לפני הגשת תביעה ?## מטרת הסעד הזמני, והוא שמירה על המצב הקיים בעת הגשת התביעה, שאם לא כן עלול הנתבע לנצל לרעה את תקופת הביניים שעד למתן פסק בתובענה העיקרית (ראו: ע"א 732/80 ארנס נ' בית אל – זכרון יעקב , פ"ד לח (2) 645, 652). כעקרון, הסעד הזמני בא כדי לשרת את ההליך העיקרי, וככל שהסעד הזמני אינו מקיים מטרה זו, אין הצדקה לתיתו (ראו: ע"א 3603/95 הממונה על הגבלים עסקיים נ' דלק חברת הדלק, פ"ד מט (5) 423). ##(4) סעד זמני לפני הגשת תביעה - מה אומר החוק ?## תקנה 363 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 קובעת כי "בית המשפט רשאי ליתן סעד זמני בטרם הוגשה תובענה, אם שוכנע כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין, ובלבד שתוקפו של הצו יהיה מותנה בהגשת התובענה בתוך שבעה ימים ממועד מתן הצו או בתוך מועד אחר, שקבע בית המשפט מטעמים מיוחדים שיירשמו". תקנה 362 לתקנות קובעת כי אם "הוגשה בקשה למתן סעד זמני במסגרת תובענה, רשאי בית המשפט ליתן את הסעד המבוקש, אם שוכנע, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התובענה ובקיום התנאים המפורטים בהוראות המיוחדות בפרק זה, הנוגעים לסעד הזמני המבוקש". בכל הנוגע לשיקולים שעל בית המשפט לקחת בחשבון בבואו ליתן סעד זמני מורה פסקת משנה [ב] לתקנה 362 כי - "(ב) בהחלטתו בדבר מתן הסעד הזמני, סוג הסעד, היקפו ותנאיו, לרבות לענין הערובה שעל המבקש להמציא, יביא בית המשפט בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה: [1] הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני, וכן נזק שעלול להיגרם למחזיק או לאדם אחר; [2] אם הבקשה הוגשה בתום לב ומתן הסעד צודק וראוי בנסיבות העניין, ואינו פוגע במידה העולה על הנדרש". ## (5) מה התנאים לקבלת סעד זמני לפני הגשת תביעה ?## תנאי ראשון למתן סעד זמני הוא קיומן של ראיות מהימנות לכאורה בקיומה של עילת התביעה. ההלכה בעניין מתן סעדים זמניים היא ש לצורך מתן סעד זמני נשקלים שני עניינים: האחד - סיכויי התביעה העיקרית, או למצער - אם עומדת שאלה רצינית לדיון או שמא מדובר בתביעת סרק על פניה; השני - מאזן הנוחות בין הצדדים" [רע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט נגד אמר, פ"ד נו[1] 529]. באשר ליחס בין שני השיקולים הללו אומרת השופטת פרוקצ'יה, שם, בע"מ 533 כי ככל שמאזן הנוחות נוטה יותר לכיוונו של מבקש הסעד ומעמיד בסכנה ממשית את היכולת להחזיר מצב לקדמותו אם הסעד הזמני יסורב, ובסופו של ההליך העיקרי טענותיו של המבקש תתקבלנה, כך הדרישה להתקיימותו של התנאי הראשון בדבר סיכויי התביעה או קיומה של שאלה רצינית לדיון מתמתנת. ##(7) סעד זמני לפני הגשת תביעה - סיכום:## סעד זמני נועד להבטיח את אפשרות מימושו של הסעד העיקרי לכשיינתן ומשכך, ככלל, אין מקום ליתן סעד זמני אלא במסגרת תובענה שהוגשה, המגלה עילה. כלל בקשה למתן סעד זמני מוגשת ביחד או לאחר הגשת תובענה עיקרית, ובמסגרתה של אותה תובענה (תקנה 362 לתקנות). לכלל זה ישנו חריג שעניינו האפשרות להגיש בקשה לסעד זמני, בטרם הגשת תובענה, בתנאי שתובענה תוגש לאחר מכן (תקנה 363 לתקנות). משמעות הדבר היא, כי בין כך ובין כך, בקשה למתן סעד זמני איננה יכולה לעמוד "בחלל ריק", אלא עליה להתלוות לְתובענה, בין אם זו מוגשת לפני הבקשה לסעד זמני ובין אם לאחריה. סעד זמניעיקול זמניעיקול