עיכוב בהגשת סיכומים

ביום 9.11.04 הגיש ב"כ הנתבעים מס' 3 ו-4, בקשה למתן פסק דין בהעדר הסיכומים ביום 30.9.05, לאחר עיכוב של שנה, הגיש ב"כ התובעים, את הסיכומים בכתב. להלן החלטה בנושא עיכוב בהגשת סיכומים: החלטה ביום 28.6.04 נתן בית המשפט, במעמד ב"כ הצדדים, החלטה על הגשת סיכומים בכתב. על פי ההחלטה אמור היה ב"כ התובעים להגיש את סיכומיו תוך 30 יום מאז עם העתק ישירות לכל אחד מב"כ הצדדים אשר כל אחד מהם יגיש את סיכומיו, במקביל, תוך 60 יום לאחר קבלת סיכומי ב"כ התובעים, עם העתק ישירות אליו, כמו כן, ניתנה לב"כ התובעים האפשרות להשיב לסיכומי ב"כ הנתבעים תוך 21 יום מיום קבלת סיכומיהם. עוד נקבע באותה החלטה כי ימי הפגרה נמנים בתוך התקופה הנ"ל. ביום 9.11.04 הגיש ב"כ הנתבעים מס' 3 ו-4, עו"ד מ. פלאח, להלן: "עו"ד פלאח", בקשה למתן פסק דין בהעדר הסיכומים מטעם ב"כ התובעים. ביום 12.09.05 ניתנה החלטה לפיה הוריתי לב"כ התובעים להגיש את סיכומיו תוך 15 יום עם העתק ישירות לב"כ יתר הצדדים. ביום 30.9.05, לאחר עיכוב של יותר משנה, הגיש ב"כ התובעים, עו"ד מילר, את הסיכומים בכתב. יחד עם הסיכומים הגיש הודעה לבית המשפט אליה צירף תיק מוצגים שלטענתו הוגש, "להקלת שחזור תיק בית המשפט". עוד טען עו"ד מילר כי הכין את התיק "לבקשת כבוד בית המשפט לאור העובדה המצערת והמדאיגה של העלמות של ראיות, כתבי בי-דין ופרוטוקולים בתיק בית המשפט". ביום 11.10.05 ניתנה החלטה בה ביקשתי מב"כ התובעים להפנות את בית המשפט למקום או להחלטה לפיה ביקש ממנו בית המשפט להכין תיק מוצגים משוחזר. גם אם הדבר נעשה "אין לעבור בשתיקה על הטענה, שכביכול מסמכים, ראיות, כתבי בי-דין ופרוטוקולים נעלמים מתוך תיק בית המשפט. טענה זו, על פניה, חמורה ביותר, מדאיגה ומחייבת בדיקה ובירור יסודיים". עוד ציינתי באותה החלטה ש"לבית המשפט לא ידוע על מסמכים שאבדו או פרוטוקולים שנעלמו". והוספתי בהחלטה שלא ברור לי אם ב"כ התובעים המציא העתק מתיק המוצגים יחד עם ההודעה לכל אחד מב"כ הנתבעים, והוריתי לו להפנות את בית המשפט עם העתק לב"כ הנתבעים למסמכים, שלטענתו נעלמו ואשר הוא שחזר וזאת תוך 21 יום מיום המצאת החלטה זו. באשר לנתבעים הוריתי להם להתייחס לטענות שהעלה ב"כ התובעים בעניין המסמכים וזאת תוך 21 יום מיום קבלת הודעתו של ב"כ התובעים. יש לזכור כי בהחלטתי מיום 12.09.05 הוריתי לכל אחד מב"כ הנתבעים להגיש את סיכומיו, במקביל, תוך 45 יום מיום קבלת סיכומי ב"כ התובעים. עוד הוספתי באותה החלטה כי ב"כ התובעים יהיה רשאי להשיב לסיכומי ב"כ הנתבעים תוך 15 יום מיום קבלת סיכומיהם. עו"ד פלאח הגיש ביום 27.11.05 בקשה ל"מתן הבהרות". עו"ד פלאח ציין כי הוא בדק בתיק ולא מצא כל החלטה המסמיכה את ב"כ התובעים להגיש תיק מוצגים ושחזור תיק בית המשפט . עו"ד פלאח מפנה את תשומת לב בית המשפט להודעה שמסרו ב"כ הצדדים לבית המשפט ביום 28.6.04 בע' 145 כדלקמן: "אנו נגיש לבית המשפט תיק מוצגים מוסכם שיכלול את תזכורות התביעה, מפות מתוך תיק ההסדר וכן נסחי רישום עדכניים עד היום ונסחים הסטוריים וזאת מבלי לפגוע בזכותם של מי מבעלי הדין להסתמך על מוצגים שהוצגו במהלך הראיות והתקבלו כראוי, לרבות ראיות שהוצגו בהליכי הביניים לפי תקנה 246" עו"ד פלאח המשיך וטען כי ב"כ התובעים עשה דין לעצמו, על דעתו ובניגוד להחלטה ולמוסכם, הכין והגיש את תיק המוצגים, ולכן התיק שהגיש ב"כ התובעים אינו מקובל עליו ולא מסכים לתוכנו. ממשיך עו"ד פלאח וטוען כי בנסיבות אלה ומאחר וב"כ התובעים בסיכומיו הפנה למסמכים שצורפו לתיק המוצגים שהוא הגיש שלא כדין, ללא כל החלטה וללא הסכמת ב"כ הצדדים, עתר לבית המשפט להורות כי ההפניות למסמכים שבסיכומי ב"כ התובעים אינם כדין, וביקש שבית המשפט יתעלם כליל מתיק המוצגים ולתת הוראות מתאימות איך לפעול בעניין. עו"ד פלאח לא הגיש את הסיכומים בפרק הזמן שהוקצב לו. בהודעה נוספת שנשלחה בפקס לבית המשפט ביום 23.11.05 ציין עו"ד פלאח כי הוא לא קיבל לידיו, בהתאם להחלטת בית המשפט, כל הודעה מב"כ התובעים איזה מסמכים נעלמו מהתיק. ממשיך עו"ד פלאח וטוען כי מאחר וב"כ התובעים הגיש את הסיכומים באיחור כה רב הוא מבקש שבית המשפט יחליט על המועד להגשת הסיכומים. עו"ד עבדאללה, ב"כ הנתבעים מס' 9 עד 11, להלן: "עו"ד עבדאללה", הגיש תגובה להחלטות כאמור ביום 24.11.05 והעלה טענות הזהות לטענות שהעלה עו"ד פלאח. עוד הוסיף עו"ד עבדאללה כי ב"כ התובעים לא הגיש כל הודעה לבית המשפט לפי החלטתו מיום 11.10.05 ועל כן, למעשה, "אין צורך" להתייחס לטענות שהעלה ב"כ התובעים ואשר בית המשפט התייחס אליהן בהחלטתו מיום 11.10.05. עוד הוסיף עו"ד עבדאללה, כי גם לו לא ידוע על כל מסמך, כתב בי-דין או פרוטוקול שאבד או נעלם מתיק בית המשפט. לסיום טען עו"ד עבדאללה כי ב"כ התובעים לא צירף כל תצהיר ו/או כל ראיה אחרת בדבר היעלמותם של מסמכים בי-הדין. עו"ד עבדאללה ביקש לתת לו אורכה להגשת הסיכומים לתקופה של שנה ושלושה חודשים, אותו פרק זמן שלקח ב"כ התובעים להגשת סיכומיו. בתגובה שהגיש ב"כ התובעים לבית המשפט ביום 27.11.05 ציין כי מר סמיר, המזכיר הראשי, אישר בפניו כי היה עוד תיק הכולל את כל המסמכים ואשר היווה מאז ומתמיד חלק בלתי נפרד מתיק ההוכחות, ולכן הוא הגיש את תיק המוצגים. אינני מקבל את ההסבר, ההחלטה וההסכמה היו על הגשת תיק מוצגים מוסכם ובעצם הגשת תיק נפרד יש משום מעשה שאינו מקובל עלי, אך בשביל מעשה כזה לא הייתי מרחיק לכת ומספיק שב"כ הצדדים יפעלו כפי שיפורט בהמשך. מיותר לציין שיש הבדל ניכר בין הגשת תיק מוצגים משוחזר ע"י צד אחד לבין הגשת תיק מוצגים משוחזר ומוסכם. לסיכום, יש להצטער על כך שהסיכומים של התובעים לא הוגשו בזמן ותיק המוצגים שהוגש, הוגש בניגוד למוסכם וכמפורט לעיל. למען הסרת כל ספק תיק המוצגים שהגיש ב"כ התובעים לא יהווה תיק מוצגים שניתן להסתמך עליו. בית המשפט והצדדים יסתמכו אך ורק על המוצגים שהוצגו במהלך הדיונים וסומנו ע"י בית המשפט . אני נוהג לסמן כל מוצג ולרשום את תאריך הסימון. כל מוצג שאינו ממלא אחרי שני הקריטריונים האלה לא נחשב בעיני כמוצג בתיק, (אלא אם לא סומן מחמת טעות או לא צויין התאריך) בין אם הוא צורף לתיק המוצגים "המשוחזר" ובין אם לאו. אינני מקבל את בקשת ב"כ הנתבעים להגיש את הסיכומים בעוד כשנה או יותר. בקשה זו היה טוב לה אילו לא היתה מועלת. אני מורה לב"כ הנתבעים להגיש, במקביל, סיכומים תוך 45 יום מיום המצאת החלטה זו לידיהם, עם העתק ישירות לב"כ התובעים אשר יהיה רשאי להגיש תשובה לסיכומים תוך 15 יום מיום קבלת סיכומי ב"כ הנתבעים. אני קובע את התיק לתזכורת פנימית ליום 6.4.06. מעיון בתיק עולה כי ב"כ הנתבעים מס' 1 ו-2 לא השתתפו באף ישיבה. לא רק זאת אלא בעמ' 58 מפנה ב"כ התובעים להודעה שנשלחה ע"י ב"כ הנתבעים מס' 1 ו-2 לבית המשפט מיום 8.2.94 - ת/1 והודעה נוספת מיום 5.5.94 - ת/2. בנוסף שלח ב"כ הנתבעים מס' 1 ו-2 הודעה לבית המשפט ביום 12.5.99 בה הוא מודיע "כי מרשיו חייבים לרשום על פי החוק כל פסק דין שינתן על ידי בית המשפט לאחר תשלום מסים ואגרות. בעקבות הודעות אלה לא השתתפו ב"כ נתבעים 1 ו-2 בדיונים. לעומתו, טען עו"ד פלאח, בעמ' 59 כי משיבים אלה עדיין בעלי דין ולא שוחררו מהופעה, לכן אין לקבל את עמדת ב"כ התובעים כי הם שוחררו מהופעה בהמשך ההליכים. מעיון בהודעה מיום 12.5.99 (ראה ע' 60 לפרוטוקול), אין מקום לבקש מב"כ הנתבעים מס' 1 ו-2 להגיש סיכומים בכתב. סיכומיםמסמכים