פסק דין בערעור בהעדר התייצבות

להלן החלטה בנושא פסק דין בערעור בהעדר התייצבות: החלטה זוהי בקשה לביטול פסק-דין בערעור שניתן על-ידי ביום 25.12.05 בהעדר התייצבות מטעם המבקש (להלן:- "פסק-הדין") ושלפיו התקבל הערעור שהגישו המשיבים במובן זה שההחלטות בבית משפט קמא מיום 17.10.04 ומיום 6.2.05 בוטלו והוריתי שהצדדים יחזרו לבית משפט קמא לדיון בטענות המקדמיות של המשיבים בבקשה דנן. 1. הרקע: (א) המשיבים הגישו ערעור על שלוש החלטות של בית משפט השלום בכפר סבא: אא) החלטה מיום 17.10.04 שניתנה על-ידי כבוד הרשם באומגרט בהסכמת הצדדים שלפיה בכפוף להפקדה של 73,710 ₪ תוך 45 יום תמחק כותרת התביעה בסדר דין מקוצר שהגישו המשיבים נגד המבקש והתביעה תתברר בסדר דין רגיל; בב) פסק-דין שניתן על-ידי כבוד הרשם ויצמן ביום 6.2.05 שקיבל את התביעה שהגיש המבקש בסדר דין מקוצר וחייב את המשיבים לשלם למבקש סך של 73,710 ₪ וכן הוצאות ושכר טרחת עורך-דין; גג) החלטה מיום 18.4.05 שניתנה על-ידי כבוד הרשם באומגרט שדחתה את הבקשה לביטול פסק-הדין שהגישה המשיבה 2 וכן את הבקשה לעכב את ביצוע פסק-הדין. (ב) הדיון המקדמי בערעור נקבע ליום ראשון ה- 25.12.05 בשעה 10:00. ביום 22.12.05 נשלחה הודעה לב"כ הצדדים על ביטול הדיון המקדמי בשעה 10:00 ועל קיומו באותו מועד בשעה 08:00. (ג) בדיון שהתקיים ביום 25.12.05 היה נוכח עו"ד זילכה, ב"כ המשיבים ולא הייתה התייצבות מטעם המבקש. לאחר שנמסר לי ממזכירות בית המשפט כי ההודעה על שינוי שעת הדיון שוגרה בהצלחה לצדדים בפקס, נתתי תוקף של פסק-דין להצעתי אליה הסכים ב"כ המשיבים ושלפיה תבוטלנה ההחלטות מיום 17.10.04 ומיום 6.2.05 והצדדים יחזרו לבית משפט קמא לדיון בטענות המקדמיות של המשיבים, כשכל צד ישמור לעצמו כל טענה מטענותיו וכל זכות מזכויותיו. (ד) ביום 29.12.05 הגיש ב"כ המבקש בקשה לביטול פסק-הדין ולעיכוב ביצועו (להלן:- "הבקשה דנן"). הבקשה לא נתמכה בתצהיר. המשיבים הגישו תגובה לבקשה והמבקש הגיש תשובה לתגובה. 2. טענות המבקש (א) ב"כ המבקש טוען שביום 22.12.05 כאשר התקבלה במשרדו ההודעה על שינוי מועד הדיון הוא היה בחופשה, ממנה חזר רק בבוקרו של יום 25.12.05 ורק אז מצא את ההודעה במכשיר הפקס ומיד התקשר למשרדו של ב"כ המשיבים כדי להודיע לו שלא יוכל להגיע לדיון, אך לא הייתה תשובה במשרדו. ב"כ המבקש מוסיף ומציין שהוא עובד לבד וללא מזכירה ולכן בהעדרו אין מי שיקבל הודעות בפקס. (ב) ב"כ המבקש מוסיף וטוען שההודעה נשלחה למשרדו בניגוד לתקנה 497א לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ה-1985 (להלן:- "התקנות") מאחר ששעת ההמצאה היא לאחר השעה 13:30 ולכן דינה כדין הודעה שנשלחה ביום א' ה- 25.12.05 וכן מאחר שמזכירות בית המשפט לא פעלה כנדרש לנוכח סעיף קטן (ב) לתקנה 497א ולא הודיעה למבקש טלפונית ששלחה לו בפקס את ההודעה. (ג) המבקש טוען גם שסיכוייו לזכות בערעור גבוהים מאחר שהמשיב מבקש לערער על פסק-דין שניתן בהסכמה וסיכויי הערעור להדחות בשל כך גבוהים. 3. טענות המשיבים (א) ב"כ המשיבים טוען שהבקשה הוגשה ללא תצהיר ומאחר שהיא נסמכת על טיעונים עובדתיים יש לדחות אותה. (ב) ב"כ המשיבים מוסיף שהוא חולק על טענת המבקש שאין לו מזכירה מאחר שפעמים רבות השיבה מזכירה לפניותיו הטלפוניות. (ג) לבסוף טוען ב"כ המשיבים שעל המבקש להראות שסיכוייו להביא לדחיית הערעור טובים אולם הוא כלל לא ניסה לעמוד בנטל המוטל עליו לעניין זה וזאת בשעה שלמשיבים כלל לא ניתן יומם בבית משפט קמא ושכל תוצאתו של פסק-הדין שהמבקש עותר לביטולו זה מתן רשות להתגונן למשיבים. 4. דיון והכרעה (א) המסגרת הנורמטיבית המבקש עותר, למעשה, לביטול פסק-דין על-פי שיקול דעת בית המשפט, ובאשר לביטול מסוג זה נאמר:- "כאשר פסק הדין אינו פגום, סמכותו של בית המשפט לבטל את פסק הדין אינה סמכות שבחובה, אלא סמכות המסורה לשיקול דעתו. לעניין שיקול הדעת יש להציב את שני המבחנים הבאים: א. סיבת מחדלו של המבקש להתייצב או להתגונן; ב. סיכויי הצלחה כי הגנתו תתקבל." (א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה שמינית, התשס"ה-2005) 343). ביטול מסוג אחר הוא ביטול מחובת הצדק, ובאשר לכך נאמר (שם, בעמ' 342):- "כאשר פסק הדין, שניתן במעמד צד אחד, פגום- ובדרך כלל נובע הפגם מהעדר המצאה כדין למבקש- יבוטל פסק הדין בלי להתייחס כלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה." (ב) מן הכלל אל הפרט אמנם המבקש עותר כאמור לביטול על-פי שיקול דעת בית המשפט, אולם המקרה דנן נופל לגדר ביטול מחובת הצדק מאחר שההודעה על שינוי המועד לא הומצאה כדין למבקש. כאמור, ההודעה נשלחה למשרדו של ב"כ המבקש ביום 22.12.05 בשעה 13:48. משכך, ולנוכח תקנה 497א(א)(1), דינה כדין הודעה שנשלחה ביום החול שאחריו, קרי ב- 25.12.05, יום הדיון. בנסיבות אלו, יש לבטל את פסק-הדין וזאת אף מבלי להתייחס לסיכויי הערעור. 5. סוף דבר אני מקבלת את הבקשה ומורה על ביטול פסק-הדין. איני עושה צו להוצאות. אי התייצבות לדיוןערעור