צו מתן תשובות לשאלון

להלן החלטה בנושא בקשה למתן צו מתן תשובות לשאלון: החלטה 1. זו בקשה למתן צו להוסיף ולהשיב על שאלון. 2. הכלל הוא כי מתן התשובות לשאלון דרוש על מנת לאפשר דיון הוגן בתובענה ובנסיבותיה או לחסוך בהוצאות, ויש בהליך זה אף כדי לתרום לבירור הפלוגתאות נשוא התובענה. 3. בתיק העיקרי, הגישו המשיבים תביעת נזיקין לפיה פרסום לשון הרע שפרסמו המשיבים מהם השתמע כי המשיבים משתמשים בדרכים לא מקובלות ובלתי חוקיות על מנת לנקום בעיתונאים שפרסמו כתבות בנוגע לפרשת מכרז רשות שדות התעופה, וכי עסקינן במשפחת פשע המנסה להשתיק עיתונאים שסיקרו את עניין מכרז שדות התעופה. 4. בכתב הגנתם - מתגוננים המבקשים בהגנת "אמת דיברתי" והגנות "תום הלב". בגדר השאלון שהציגו המבקשים למשיבים נשאלו המשיבים קבוצות של שאלות אשר המשיבים לא השיבו עליהם מן הטעם שאינן רלוונטיות לנושאים השנויים במחלוקת, וזהו עניינה של החלטה זו. קבוצה א - שאלות 1- 10. 5. בסעיף 22 לכתב ההגנה מפרטים המבקשים את "השיטות" נשוא הפרסום הראשון בכתב התביעה, שכללו בין היתר מסע הסתה שיטתי כנגד המבקש, לטענתם, וכן אפליה שיטתית ומכוונת ביחס לדיווחים של העיתונים, חדשות נתניה ו/או חדשות חדרה, לרבות בסקירת העיתונות המקומית בשידורי רדיו "אמצע הדרך" בהשוואה למקומונים אחרים. בשאלות 1- 10 לשאלון, נתבקשו המשיבים לענות על כל אותם מקרים בהם בוצעה אפליה שיטתית ומכוונת ביחס לדיווחים בשני המקומונים כאמור וברדיו אמצע הדרך, כולל הפניה לכתבות ספציפיות. 6. השאלות הן רלוונטיות שכן מטרתן הלגיטימית היא לחלץ מן המשיבים גירסה והודאות ביחס למקרים שבהם בוצעה לטענתם אפליה שיטתית ומכוונת, במיוחד נוכח טענת ההגנה של המבקשים ביחס לפרסום הראשון כי ההפליה התייחסה בשידורים הן לעיתונאים והן לעיתונים, כאשר בשידורי רדיו "אמצע הדרך" בחרו הם שלא לסקר את הכתבות שפרסמו העיתונאים שעבדו בחדשות נתניה וחדשות חדרה. אין כל הכבדה בשאלות הללו שכן המשיבים בהיותם המפעילים של תחנת הרדיו "אמצע הדרך" הידיעה בדבר מה שודר ברשותם. הצורך בבירור הפלוגתאות בעניין האפליה השיטתית נגד העיתונאים והעיתונים, מן הראוי לברר אותה בשלב השאלונים. 7. על כן, אני מחייבת את המשיבים לענות, ובפירוט מלא, על השאלות 1 - 10. שאלות 11 - 15; 17 - 24. 8. בתגובתם, טוענים המשיבים כי בסעיפים 19 - 21 לכתב התביעה, מפרטים המשיבים את פרסום לשון הרע השני המתייחס לכותרת "חמולה", ולא לאמור בגוף הכתבה. בתגובתם זו אני רואה בקשה לתיקון כתב התביעה. אני מתירה התיקון באופן שהפרסום השני מתייחס למילה "חמולה" בלבד, ללא תמונות המשיבים שהוצגו בשער העיתון ללא כותרת המשנה או גוף הכתבה, וממילא מורה על מחיקת חלק התובענה המתייחס לפרסום השני "חמולה", שכן ללא התייחסות לתמונות וכותרת המשנה לא ניתן לקשר בינה לבין המשיבים, ואין עילת תביעה בגין הפרסום השני. 9. כאמור לעיל - רכיב התביעה ביחס לפרסום השני בכתב התביעה נמחקת, וממילא פטורים המשיבים להשיב לשאלות 11 - 15; 17 - 24. שאלות 25, 27, 31 - 39. 10. שאלות אלה, מתייחסות לפרסום השלישי לכתב התביעה- המתייחס לצירוף תמונתו של מר אלי אורגד לתמונתו של מר שלומי עוז באופן שנוצר מצג שווא אצל הקורא, לפיו "קיים קשר מהותי" בין השניים. כך בסעיפים 22 - 25 לכתב התביעה. 11. המבקשים טוענים להגנת "אמת דיברתי" ו - "תום לב" ביחס לפרסום השלישי לכתב התביעה, מן הטעם שבפרסום השלישי, לטענת המבקשים, כלל לא נכתבו הדברים האמורים בדבר קשר בין אלי אורגד לשלומי עוז. המשיבים מציגים במשפט את השאלה מדוע הוצגו בעיתון תמונותיהם של שניים מהחשודים בפרשת "שלג לבן" ועל כן - חובה חלה עליהם להשיב לשאלות הנוגעות לפרשה זו. שאלות 25, 27, 31 - 39 עניינן בגירסת המשיבים בנוגע לפרשת "שלג לבן ובטיב החשדות שהועלו באותה עת כנגד אלי אורגד. ועל כן די בפירוט המפורט בסעיף 30 לכתב ההגנה כדי לקבוע כי השאלות העוסקות בפרשת "שלג לבן" הן רלוונטיות: 12. ודוק. עומדת למבקשים זכותם להוכיח את הגנותיהם ולשם כך זכאים הם להוכיח אילו עובדות עומדות מאחורי הצגת תמונותיהם של אלי אורגד ושלומי עוז באותו פרסום- דהיינו, העובדות נשוא פרשת "שלג לבן" ובכלל זה - טיב החשדות שהופנו כלפיהם. 13. שאלה 25 עוסקת בתגובה שמסר אלי אורגד המופיעה בפרסום השלישי לכתב התביעה. יש לאפשר למבקשים לנהל הגנתם ביחס לפרסום השלישי לכתב התביעה, ולהוכיח העובדות העומדות מאחורי הצגת תמונותיהם של אלי אורגד ושלומי עוז באותו פרסום, העובדות נשוא פרשת "שלג לבן" ובכלל זה טיב החשדות שהופנו כלפיהם כדי להוכיח את העניין הציבורי שבפרסום, נכונות הפרסום ותום לבם של המבקשים. שאלות 31 - 35. 14. כך גם יש לאפשר למבקשים לשאול את המשיבים לדעתם בנוגע לכתבות שצורפו על ידי המבקשים לכתב הגנתם (נספחים ו', ז', ח', ט', י') שכן זוהי פלוגתא במשפט מעת שהועלתה על ידי המבקשים. 15. שאלות 27, 36-37, עניינן בתצהיר שנתן יובל אורגד כמנכ"ל חברת "שלג לבן", והוא איננו בעל דין בתביעה. משצורף פסק הדין נספח ב' לתשובת המבקשים- פטורים המשיבים מלהשיב לשאלה שתשובתה בפסק הדין כאמור. העיסוק בעברו של יובל אורגד אינו רלוונטי לפלוגתאות שבמחלוקת ועל כן אין להשיב לשאלות ביחס אליו. 16. שאלות 38 - 39. המשיבים לא התנגדו בתגובתם להשיב על שאלות אלה. העולה מן המקובץ 17. על המשיבים להשיב בתוך 10 ימים ובתצהיר על שאלות 1 - 10, 25, 31 - 35, 38 ו- 39. המשיבים פטורים מלהשיב על שאלות 11 - 15; 17-24 לאחר שהוריתי על מחיקת רכיב התביעה המתייחס לפרסום השני; וכן פטורים מלהשיב לשאלות 27, 36 - 37. 18. אני מחייבת את המשיבים לשלם למבקשים הוצאות הבקשה - בסך 500 ₪ וכן שכ"ט עו"ד המבקשים בסך 2,000 ₪ + מע"מ. שאלוניםמסמכיםצווים