קבילות בדיקת פוליגרף בתביעה אזרחית

##האם פוליגרף קביל בבית משפט ?## בית המשפט ציין בפסיקתו כי בעוד שתוצאות הפוליגרף טרם הוכחו כאמינות די הצורך כדי לשמש כראיות במשפטים פליליים אין מניעה להתיר קבילותן של אותן תוצאות בהליכים אזרחיים. זאת בתנאי, ששני הצדדים הביעו הסכמתם לעריכת הבדיקה ולהגשת תוצאותיה כראיה, וכן בכפוף לשיקול דעתו של בית המשפט. הלכה פסוקה כי ניתן להגיש תוצאות בדיקת פוליגרף בהליכים אזרחיים, רק כאשר שני הצדדים הביעו הסכמתם המפורשת לעריכת הבדיקה ולהגשת תוצאותיה כראיה בהליך משפטי, ובכפוף לשיקול דעתו של בית המשפט (ראה: ע"א 61/84 ביאזי נ' לוי, פד"י מ"ב (1) 446; ע"א 4027/97 סולפרד בע"מ ואח' נ' עמישי, חברה לשיווק בע"מ ואח', פ"ד נג (2) 522). גם כב' השופט יעקב קדמי קובע בספרו כי הסכמה להגשת התוצאות כראיה בבית המשפט חייבת להיות מפורשת, ברורה וחד משמעית וכי אין די בהסכמה מכללא. (י' קדמי, "על הראיות" (חלק שני, 2004) 1117, ולעניין הסכמה מפורשת ראו גם:ע"א 678/86 חניפס נ' סהר, פד"י מ"ג 181). להלן החלטה בנושא קבילות בדיקת פוליגרף בתביעה אזרחית: החלטה בפני בקשה להורות על הוצאת חוות דעת בעניין פוליגרף שהגיש המשיב 1 במסגרת הגשת הראיות מטעמו, מתיק בית המשפט. המבקשת הינה עו"ד העוסקת בתחום המסחרי אזרחי. המשיבים הינם בני זוג המצויים עם התובעת בסכסוך משפטי קשה בגין חוב שכ"ט שלכאורה לא שולם. לטענת המבקשת בין הצדדים, ובייחוד בין המבקשת לבין המשיב 1, שררה היכרות וידידות ארוכת שנים. התובעת טיפלה במשך מספר שנים בתיק תביעה כפול כנגד המשיבים - תביעה כספית ע"ס 807,000 ₪, וכן תביעת פינוי מדירה אליה נטען כי המשיבים פלשו שלא כדין. לטענת המבקשת, עשה לעצמו הנתבע 1 דין עצמי כאשר הגיש לתיק בית המשפט חוות דעת של מומחה פוליגרף מטעמו כראיה לתיק, וזאת ללא הסכמת התובעת וללא רשות בית המשפט. המבקשת טוענת כי ביום ה- 22.5.06 הציעו המשיבים כי המחלוקת בדבר התשלומים שנטען כי שולמו במזומן תוכרע באמצעות הפוליגרף, אך המבקשת סירבה לכך מפורשות ובהתאם בית המשפט לא הורה על אישור הגשת תוצאות הפוליגרף כראיה מוסכמת ולחילופין הורה כי פרשת הראיות תתנהל באמצעות תצהירי עדות ראשית ותיק מוצגים בלבד. המבקשת טוענת כי הנתבע בחר להגיש את תוצאות חוות הדעת לתיק בית המשפט במטרה להכפיש את שמה של התובעת - לטענתה, בהגשת חוות הדעת ביקש המשיב 1 לקבוע עובדות בשטח שלא כדין, היינו ליצור מצב לפיו גם במידה ותיפסל הראיה, בית המשפט כבר יהיה חשוף, בעל כורחו, לראיה וכך יושפע ממנה באופן פסול. המשיבים טוענים מנגד כי המבקשת הגישה חוות דעת נגדית של פוליגרף מטעמה, וכי עצם הגשת חוות דעת נגדית, יש בה כדי להביע הסכמה מפורשת או לכל הפחות הסכמה מכללא להגשת חוות הדעת של המשיבים. דיון 6. בישיבת קדם המשפט מיום 22.5.06 הציעו המשיבים כי המחלוקת בדבר התשלומים ששולמו לטענתם במזומן למבקשת, תוכרע בפוליגרף. הצעה זו נתקלה בסירובה הברור של המבקשת שטענה כי לאור מצבה הבריאותי הלקוי "בדיקת פוליגרף אינה מתאימה" (עמ' 2 שורה 3 לפרוטוקול). 7. הלכה פסוקה כי ניתן להגיש תוצאות בדיקת פוליגרף בהליכים אזרחיים, רק כאשר שני הצדדים הביעו הסכמתם המפורשת לעריכת הבדיקה ולהגשת תוצאותיה כראיה בהליך משפטי, ובכפוף לשיקול דעתו של בית המשפט (ראה: ע"א 61/84 ביאזי נ' לוי, פד"י מ"ב (1) 446; ע"א 4027/97 סולפרד בע"מ ואח' נ' עמישי, חברה לשיווק בע"מ ואח', פ"ד נג (2) 522). 8. כך קבע כב' השופט בך בפרשת ביאז'י שאוזכרה לעיל ואלו דבריו: "בעוד שתוצאות הפוליגרף טרם הוכחו כאמינות די הצורך כדי לשמש כראיות במשפטים פליליים......אין מניעה להתיר קבילותן של אותן תוצאות בהליכים אזרחיים. זאת בתנאי, ששני הצדדים הביעו הסכמתם לעריכת הבדיקה ולהגשת תוצאותיה כראיה, וכן בכפוף לשיקול דעתו של בית המשפט." (עמ' 461 לפסק הדין) 9. ואכן, גם כב' השופט יעקב קדמי קובע בספרו כי הסכמה להגשת התוצאות כראיה בבית המשפט חייבת להיות מפורשת, ברורה וחד משמעית וכי אין די בהסכמה מכללא. (י' קדמי, "על הראיות" (חלק שני, 2004) 1117, ולעניין הסכמה מפורשת ראו גם:ע"א 678/86 חניפס נ' סהר, פד"י מ"ג 181). 10. במקרה דנן, לא התקיים אף לא אחד מהתנאים הדרושים לשם התרת קבילותה של הבדיקה. נהפוך הוא, כפי שפורט לעיל, המבקשת התנגדה מפורשות להצגת תוצאות בדיקת הפוליגרף כראיה בתיק. זאת ועוד, עיון בפרוטוקולי קדמי המשפט ובמסמכי התיק מעיד כי לעולם לא ניתנה החלטה מטעמו של בית המשפט לפיה מותרת הצגת בדיקת הפוליגרף כראיה קבילה. 11. מטעמים אלה טרונייתה של המבקשת כלפי המשיבים מובנת. הגשת בדיקת הפוליגרף כראיה נעשתה באופן בלתי ראוי ותוך עקיפת הדין. בעשותם כן, יצרו המשיבים נסיבות פסולות בהן עשוי היה בית המשפט להיחשף לראיה בלתי קבילה ולהיות מושפע ממנה בדונו בתובענה. 12. טענת המשיבים כי עצם הגשת בדיקת פוליגרף נגדית מטעם המבקשת יש בה כדי להצביע על הסכמה להגשת בדיקת הפוליגרף מטעם המשיבים, אין בה ממש, ואני דוחה אותה. ממילא היא אינה מתיישבת עם דרישת ה"הסכמה המפורשת" של בעל הדין שכנגד הקבועה בדין ואין לראות בעצם הצגת חוות דעת נגדית משום "הסכמה מפורשת" במקרה זה. הצגת חוות הדעת הנגדית נעשתה מתוך זהירות וחשש, שמא תתקבל עמדת המשיבים, ועל מנת שבית המשפט אשר כבר נחשף לחוו"ד אחת, מטעם המשיבים, לא תושפע דעתו ממנה ובכל מקרה לאיזון התמונה, תונח בפניו חוו"ד מטעם המבקשת. מקובלת עלי עמדת המבקשת כי הצגת חוו"ד פוליגרף מטעמה נעשתה על ידה על מנת שבית המשפט לא יהיה חשוף לראיה חד צדדית ויושפע ממנה באופן פסול. תוצאה 13. אשר על כן, לאור התנהלותם הפסולה של המשיבים, וניסיונם להשפיע על שיקול דעתו של בית המשפט בניגוד לדין - דין הבקשה להתקבל. 14. חוות הדעת בעניין הפוליגרף שנערכה למשיב 1 ביום 7.9.06 על ידי מר קובי רבין תוצא מתיק התובענה. חוות הדעת שנערכה למבקשת ביום 8.10.06 על ידי מר יחיאל מור, תוצא מתיק התובענה אף היא. 15. המשיבים ישאו בעלות בדיקת הפוליגרף שערכה המבקשת בסך של 1,155 ₪ בצירוף מע"מ. בנוסף ישאו המשיבים בהוצאות בקשה זו ובשכ"ט עו"ד המבקשת בסך של 2,500 ₪ בצירוף מע"מ, צמוד ונושא ריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל.פוליגרף (מכונת אמת)תביעה אזרחיתקבילות ראיותקבילות