תנאים לפטור מהפקדת ערבון בערעור

##מהם התנאים לפטור מהפקדת ערבון ?## רף הדרישות המוטל על המבקש פטור מהפקדת ערבון גבוה מזה המוטל על המבקש פטור מאגרה, זאת משום שבעוד שתשלום האגרה מאפשר למערער את פתיחתן של דלתות ערכאת הערעור, הפקדת הערבון נועדה דווקא להבטחת המשיבים שמא יצאו נפסדים בשל אי יכולתם לגבות את ההוצאות והיה ואלו יפסקו לטובתם (בניטה ואח' נ' עמותת שערי ציון דיון לקהל החרדי ואח', תק-על 2000 (3), 2574). על המבקש פטור מערבון לשכנע את בית המשפט קיומם של שני תנאים מצטברים; כי אין ביכולתו לשלם את הערבון וכי קיימים סיכויים להצלחת הערעור. ##תקנות סדר הדין האזרחי החדשות (2018):## תקנה 432 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (תקנות סד"א החדשות) העוסקת בפטור מחובת ערבון, קובעת כי אם החליט הרשם, לפי בקשת המערער, לדחות את תשלומה של אגרת הערעור, כולה או מקצתה, ישקול אם אין זה מן הצדק לפטור את המערער מחובת ערבון לכל הוצאות הערעור או למקצתן, לאחר שניתנה למשיב הזדמנות להשמיע דברו בענין זה, ולא יינתן הפטור אם הראה המשיב טעם מספיק לכך. אם הודיע הרשם שלא בפני המשיב על החלטתו לפטור את המערער מחובת ערבון, תומצא הודעה על כך למשיב; החליט שלא לפטרו, יקבע את סכום הערבון והמועד לתשלומו או ירשה לו מתן ערובה במקום הערבון. סעיף 433 לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות קובעת כי בכל שלב משלבי הדיון רשאי הרשם להגדיל את סכום הערבון של המערער, וכן לחזור ולחייב מערער שנפטר מערובה להגישה, אם נוכח שהמערער נעשה בינתיים בעל יכולת לשלם. ##להלן החלטה בנושא תנאים לפטור מהפקדת ערבון:## החלטה 1. בפני בקשת המבקש לפטור אותו מתשלום ערבון ולחלופין להמיר את הערבון שנקבע בערבות צד ג' בגין ערעור שהוגש על פסק דינו של בית משפט השלום בעפולה (כב' ס.הנשיא בן חמו) מיום 6.7.05 בת.א. 2502/03 (להלן: פסה"ד). בפסה"ד נקבע כי המבקש אחראי לתקיפתו של המשיב, והוא חוייב בפיצוי בסך של 15,000 ש"ח ובשכ"ט עו"ד. נימוקי הבקשה לפטור אותו מהערבון הם כדלקמן: א. סיכויי הערעור טובים מאוד, מאחר שבית המשפט קמא הסתמך על ממצאים שלא עומדים במבחן הראיות ונוגדים את השכל הישר. המבקש זוכה בהליך הפלילי שהוגש נגדו, והכרעת הדין הוגשה לצורך בקשה זו בלבד. ב. מצבו הכלכלי של המבקש, נהג אוטובוס, קשה עקב תאונה אישית שארעה לו וגרמה לכריתת כתפו הימנית. הוא לא עובד מזה כחודשיים ונמצא בתקופת אי כושר. לכן, אינו יכול לשאת בתשלום הערבון או חלק ממנו. ג. המבקש פנה לבנק דיסקונט לקבלת הלוואה, אך הבנק סירב לתת לו סכום זה עקב מיעוט הכנסותיו והוצאותיו הגבוהות. ד. היתרה בחשבון העו"ש של המבקש נמוכה, ונועדה לתשלום חיובי להם התחייב בעבר. המבקש אינו סמוך על שולחן הוריו, אלא מפרנס את אמו ואף קונה לה תרופות יקרות בגין מחלת הסכרת ממנה היא סובלת. 3. המשיב מתנגד לבקשה מהטעמים הבאים: א. סיכויי המערער לזכות בערעור הינם קלושים, מאחר שעסקינן בערעור על עובדות שנקבעו על סמך התרשמותו של בית משפט קמא בדבר מהימנות העדים. ב. המבקש צירף את הכרעת הדין מבלי שנתבקש צירוף של ראיה נוספת שלא היתה בפני בית משפט קמא, ועל בית המשפט להתעלם ממנה, הן מאחר שאינה קבילה והן מאחר שהוגשה שלא כדין. ג. המבקש אינו יוצא ידי חובתו בכך שהוא מוכיח כי אין בידו כספים זמינים לתשלום הערבון, ועליו להוכיח כי אין בבעלותו נכסים היכולים להוות תשתית לגיוס כספים לתשלומו, אם בדרך של מימוש, ואם על ידי קבלת הלוואה על בסיס אותם נכסים. המבקש לא פירט את נכסיו ולא עמד בנטל המוטל עליו. ד. המבקש הצהיר בתצהיר עדותו הראשית כי הוא ואחיו עובדים ביחד עם אביו, ויש להם חברת הסעות גדולה הכוללת מספר לא מבוטל של אוטובוסים וכלי רכב מזעריים, גרסה המנוגדת לדברי המבקש בבקשה. ה. המבקש מיוצג על ידי עו"ד בעל משרד פרטי, אשר הינו אחיו. ו. היה על המבקש לפנות לבני משפחתו בבקשת הלוואה, וחזקה על בני המשפחה כי היו מסייעים לו. המשיב ציין כי תצהיר העדות הראשית ניתן בתקופה החופפת לתקופה בה טען המבקש כי הוא סובל ממצוקה כלכלית. ז. עד היום לא כיבד המבקש את פסק דינו של בית משפט קמא ולא שילם את סכום הפיצוי שנפסק, על אף שביצוע פסה"ד לא עוכב. דיון 4. א. רף הדרישות המוטל על המבקש פטור מהפקדת ערבון גבוה מזה המוטל על המבקש פטור מאגרה, זאת משום שבעוד שתשלום האגרה מאפשר למערער את פתיחתן של דלתות ערכאת הערעור, הפקדת הערבון נועדה דווקא להבטחת המשיבים שמא יצאו נפסדים בשל אי יכולתם לגבות את ההוצאות והיה ואלו יפסקו לטובתם (בניטה ואח' נ' עמותת שערי ציון דיון לקהל החרדי ואח', תק-על 2000 (3), 2574). "מלשון התקנה ניכר ומשתמע כי קיים שוני משמעותי ומהותי בשיקולים שצריכים להנחות את הרשם בבואו להחליט על דבר הפטור, בין אלה אשר די בהם לפטור מתשלום אגרה לבין אלה הצריכים להתקיים כדי לפטור מהפקדת ערבון. שהרי, הפטור מאגרה הוא בראש וראשונה עניין שבין המערער, המבקש לפתוח בפניו את שערי ערכאת הערעור, ולאפשר לו לנצל את זכותו לערער בלא לשלם את האגרה - לבין המדינה. ההקלה הניתנת למערער במקרה כזה, אם ניתנת, היא מצד המדינה, המוותרת בשלב זה על האגרה שהיא זכאית לה. המשיבים בערעור, ככאלה, אינם יכולים לקבול על פגיעה בהם או על נזק העשוי להיגרם להם, אך ורק משום שנהגו עם המערער לפנים משורת הדין ואפשרו לו הגשת הערעור, בטרם תשלום האגרה. שונה המצב ככל שמדובר בהפקדת ערבון, אשר נועד לא לפתיחת שערי ערכאת הערעור בפני המערער, אלא להבטחת המשיבים, המוטרדים לדיון נוסף בפני ערכאת הערעור, שאם הערעור יידחה לא יצאו נפסדים בשל חוסר יכולתם לגבות את ההוצאות שייפסקו לטובתם, אם ייפסקו, לכשהערעור יידחה, וזאת על שום שהמערער הופטר מהפקדת ערבון. מטעם זה אין הרשם יכול לפטור את המערער מהפקדת ערבון כפועל יוצא מובן מאליו מהפטור שניתן מתשלום האגרה, ועליו לשקול שיקולים נוספים, לאחר שישמע את עמדת המשיבים." (בש"א 329/90 אברך נ' גרוגר, פ"ד מד(2) 383 (השופט ד' לוין) (עוד על ייעודה של חובת הפקדת ערבון ראו בש"א 3636/98 יערי נ' אלי (לא פורסם) (הנשיא א' ברק)). ב. המבקש לא הגיש את כל המסמכים הנדרשים להוכחת היקף נכסיו. "הלכה היא כי המבקש פטור מהפקדת ערבון מחמת עוניו חייב להיכבד וליתן לבית המשפט תמונה מלאה ועדכנית של מצבו הכלכלי (רע"א 3297/90 רביבו נ' בנק הפועלים, תקדין עליון 1119 (3)90). נפסק, כי בלא פרטים מהימנים על הכנסת המבקש הנתמכים במסמכים ופרטים על רכושו וחובותיו לא ניתן לשקול מתן פטור מערבון (ע"א 4752/97 ניביט מערכות בע"מ נ' בנק הפועלים, תקדין עליון 1887 (2)92)."(ע"א 7411/98 אבנר בורוכוב נ' אליהו טל ואח', תק-על 99(4), 80). ג. המבקש אף לא הוכיח כי עשה נסיונות למשכן את נכסיו כדי להפקיד את הערבון, או ליטול הלוואות ממקורות אחרים. גרסת המבקש בבקשה אינה מתיישבת עם דבריו בתצהיר העדות הראשית, שם הצהיר כנראה כי בני משפחתו הם בעלי נכסים. בתצהיר עדותו הראשית של המבקש בתיק זה מיום 25.1.05, מסר המבקש: "הריני להצהיר כי אנכי והאחים שלי עובדים יחד עם אבי וכיום יש לנו (ההדגשה שלי - ד.ס.) חברת הסעות גדולה בשם ע.תמר טיולים בע"מ הכוללת מספר לא מבוטל של אוטובוסים וכלי רכב מזעריים כגון מיניבוסים וכדומה". מכאן כי גרסתו של המבקש לגבי עוניו שונה מגרסה שמסר בבית משפט קמא. "זאת ועוד, הלכה היא כי המבקש פטור מהפקדת ערבון בשל מצבו הכלכלי חייב להוכיח בטרם יזכה בפטור שעשה נסיונות למצות את כל אפשרויותיו ולגייס כספים גם ממקורות אחרים, לרבות בני משפחה וידידים (בש"א 494/95 שמעוני נ' שמעוני, תקדין עליון 95(1)1211". (ע"א 7411/98 הנ"ל בעמ' 81). על בית המשפט להבטיח כי אם יידחה הערעור שהגיש המבקש, יזכה המשיב בהוצאות שיפסקו לו, ולעניין זה אין די במסמכים שצירף המבקש. ד. על המבקש מוטל הנטל להראות כי סיכוייו לזכות בערעור גבוהים, גם לשם קבלת בקשת רשות הערעור וכן, גם לשם קביעת הערבון. (ראה: ע"א 6217/99 אהרון קורן ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ תק-על 2000(2), 128, וע"א 6517/00 בניטה ואח' נ' עמותת שערי ציון, דיון לקהל חרדי ואח', תק-על 2000(3), 2574). מעיון בערעור קשה להתרשם כי סיכויי המבקש לזכות בערעור גבוהים, מאחר שפסה"ד מבוסס על שיקולי מהימנות, ובית המשפט שלערעור לא ימהר להתערב בקביעות עובדתיות של בית משפט קמא, אשר התרשם מהעדים. המבקש צירף את הכרעת הדין בהליך הפלילי מבלי שביקש רשות לעשות כן, ואין דין זיכוי בהליך פלילי כדין קביעה בהליך אזרחי, המתבססת על נטלים שונים. ה. מתברר כי המבקש לא ביצע את פסה"ד של בית משפט קמא, על אף שלא נתבקש עיכוב ביצוע וביצועו לא עוכב. ו. משקבעתי, כי אין הצדקה לפטור את המבקש מן החובה להפקיד ערבון, הרי שאין מקום להתיר המרת הערבון בערבות צד ג'. המבקש יפקיד ערבון בסך 7,500 ש"ח בתוך 15 יום מהיום, שאם לא כן יירשם הערעור לדחייה, כאמור בתקנה 431 לתקנות הנ"ל.ערבוןערעור