מה זה עשיית עושר ולא במשפט ?

סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט- 1979 (להלן: "חוק עשיית עושר") קובע כי: (א) מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן - הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן - המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - לשלם לו את שוויה. (ב) אחת היא אם באה הזכיה מפעולת הזוכה, מפעולת המזכה או בדרך אחרת. הסעיף מציב שלושה יסודות הדרושים לגיבושה של העילה: א. יסוד ההתעשרות ב. השאלה האם ההתעשרות "באה" לזוכה "על חשבון" המזכה. ג. ההתעשרות של הזוכה על חשבון המזכה היא "שלא על פי זכות שבדין". ד. (רע"א 371/89 ליבוביץ נ' א. את י.אליהו בע"מ, פ"ד מד(2) 309, 321). ההגנה מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט מצטרפת להגנות האחרות על פי דין, ביניהם דיני הנזיקין (עוולת גניבת עין), חוק עוולות מסחריות וכיו"ב, כפי שנקבע בהלכת א.ש.י.ר, עמ' 289. (2) 232). עשיית עושר ולא במשפטשאלות משפטיות