בקשה לביטול פסיקתא

בקשה לביטול פסיקתא בפני בקשה (בהולה) מטעם הנתבעת (להלן- המבקשת) לביטול פסיקתא. התובע (להלן- המשיב) מתנגד לבקשה. העובדות הרלבנטיות לבקשה - 3 .ביום 14.3.10 ניתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה אשר נחתם בין הצדדים (להלן- פסק הדין). בפסק הדין נקבעו הדברים הבאים - "לחיסול סופי ומוחלט של כל תביעות התובע מהנתבעת וכל תביעות הנתבעת מהתובע (לרבות תיק מס' 5974/09 והוצאות המשפט אשר נפסקו כנגד התובע ביום 7.7.09), מכל מין וסוג שהוא, עקב תקופת עבודתו וסיום עבודתו של התובע אצל הנתבעת, ומבלי להודות בכל חבות ובכל טענה, תשלם הנתבעת לתובע סך של 32,500 ₪ בגין השלמת פיצויי פיטורים, אשר ישולמו לתובע ב- 2 תשלומים שווים כדלקמן: התשלום הראשון בסך 16,500 ₪ עד ליום 1.4.10. התשלום השני בסך 16,000 ₪ עד ליום 1.5.10. ... בנוסף מתחייבת הנתבע להעביר לידי התובע תוך 45 יום מהיום מסמך בדבר הפרשת מלוא התשלומים בגין ביטוח מנהלים בחברת מגדל. ככל שלא הופרשו מלוא התשלומים, תשלים הנתבעת את התשלומים הנדרשים בהתאם לדין ולתקופת עבודת התובע, תוך המועד הנקוב לעיל. הנתבעת מצהירה כי אין כל התנגדות או מניעה לשחרור הכספים הצבורים בקופת ביטוח המנהלים לטובת התובע. לא ישולם הסכום הנ"ל במועדו ו/או במלואו ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיום 27.11.08 ועד לתשלום המלא בפועל". 4. משהמבקשת לא שילמה את החוב נשוא פסק הדין נאלץ ב"כ המשיב לנקוט בהליך פירוק. 5. בטרם החל הליך הפירוק נדרש ב"כ המשיב לכימות החוב נשוא פסק הדין ומשכך הגיש ביום 12.9.10 בקשה למתן פסיקתא. (להלן- הבקשהו/או בקשה למתן פסיקתא). 6.בבקשה צוין כי עד היום לא שולם סך של 32,500 ₪ כפי שנקבע בפסק הדין. כמו כן על אף שפסק הדין קבע כי על המשיבה (המבקשת דכאן) להעביר למבקש (המשיב דכאן) תוך 45 יום ממועד פסק הדין מסמך בדבר הפרשות לתשלומים וככל שלא הופרשו מלוא התשלומים, להשלים את התשלומים הנדרשים ,לא העבירה המבקשת כל מסמך אודות ההפרשות ואף לא השלימה את התשלומים . משכך, נדרש המשיב לפסיקתא בגובה הסכום אשר היה על המבקשת לשלם למשיב לעניין ההפרשות . 7.משלא הומצא כל מסמך מטעם המשיבה בניגוד לאמור בפסק הדין, הפנה המשיב את בית הדין לסעיף 86 לכתב התביעה המציין כי המבקשת חבה למשיב בגין ביטוח מנהלים את סך ההפרשה לפוליסת ביטוח מנהלים בגין כל תקופת עבודתו בסך כולל של -37,118 ₪. כמו כן הפנה לסעיף 90 לכתב התביעה המציין כי בגין רכיב קרן ההשתלמות חבה המבקשת למשיב סך של 20,500 ₪. לסיכום טען המשיב כי המבקשת חבה סך של 57,368 ₪ בגין הפרשות לתשלומים ובנוסף ל 32,500 ₪ בגין פיצויי פיטורים. 8. ביום 12.9.10 ניתנה החלטה בבקשה ובין היתר נקבע בה כדלקמן- "בטרם תינתן החלטה בבקשה למתן פסיקתא ושעה שטרם קוים פסק הדין אשר ניתן בחודש מרץ 2010 תועבר הבקשה לתגובת הנתבעת עד ליום 19.9.10. לא תתקבל כל תשובה תחשב כמסכימה לבקשה". 9. ביום 20.9.10 הגיש ב"כ המבקשת בקשה למתן ארכה להגשת תגובה לבקשה למתן פסיקתא. המועד להגשת התגובה הוארך עד ליום 4.10.10. 10. ביום 27.9.10 ובהעדר תגובה הגיש המשיב בקשה למתן החלטה בבקשה. 11. ביום 5.10.10 הגישה המבקשת תגובתה לבקשה למתן פסיקתא בה התבקש בית הדין להאריך את המועד לתשלום סך של 32,500 ₪ עד ליום 1.1.11 וזאת משהתברר כי עקב פירעון הקרן ע"י מספר רב של עובדים בו זמנית , לא נשארו כספים לתשלום. 12.אשר לרכיב השני בפסיקתא נטען כי המבקשת מצויה בהליכים משפטיים עם חברת מגדל במסגרת תיק 4041/10 וזאת על מנת להסדיר עניין התשלומים למשיב . עוד נטען כי המשיב מנסה להטעות את בית הדין בתחשיבו תוך שצירף את רכיבי הפיצויים וקרן ההשתלמות לכספים אותם חבה המבקשת וזאת בניגוד לפסק הדין. הדברים נכונים הן לעניין התביעה לקרן השתלמות אשר לא נזכרה בפסק הדין והן לדרישת כפל התשלום בשני חלקי הפסיקתא לעניין פיצויי פיטורים. 13. ביום 6.10.09 ניתנה על ידי החלטה כדלקמן- "משעסקינן בפסק דין אשר ניתן עוד בחודש מרץ 2010 אולם טרם שולם , אין כל מקום להאריך המועד לתשלום אשר חלף זה מכבר. יודגש כי הליכים אחרים המנהלת המשיבה (המבקשת בבקשה זו - ר.צ) אינם מעניינו של התובע (המשיב בבקשה זו - ר.צ) ואינם רלוונטיים להליך זה אשר הסתיים זה מכבר. לפיכך, המשיבה נדרשת לפעול בהתאם להסכמת הצדדים ולדאוג להעברת התשלום תוך 7 ימים מהיום ". 14. ביום 6.10.10 הגיש ב"כ המבקשת בקשה להבהרה כי ביה"ד יבהיר כי לא יתקבל האמור בבקשה למתן פסיקתא , אלא הסכומים עליהם סוכמו בהסכמת הצדדים בפסק הדין. 15. ביום 7.10.10 ניתנה החלטה לפיה - "יובהר כי החלטת ביה"ד מיום 6.10.10 מתייחסת לסכומים עליהם הסכימו הצדדים כעולה מתוכן הסכם הפשרה ופס"ד מיום 14.3.10". 16. משחלף המועד וטרם הועבר התשלום למשיב , הגיש ב"כ המשיב ביום 7.11.10 בקשה נוספת למתן החלטה בבקשה למתן פסיקתא. 17. ביום 10.11.10 ניתנה החלטה בפסיקתא כדלקמן- "הפסיקתא המצורפת לבקשה זו מאושרת כמבוקש. הנתבעת תשא בהוצאות התובע בגין הבקשה בסך 2,000 ₪". טענות המבקשת- 18. חרף פסק הדין בו נקבע כי המבקשת תעביר למשיב סך של 32,500 ₪ בלבד וכן מסמך בגין העברת מלוא התשלומים בגין ביטוח מנהלים של חברת מגדל וככל שלא הופרשו התשלומים תשלימים המבקשת, ניתן ע"י בית הדין פסיקתא במעמד צד אחד בסכום של 86,868 ₪. 19. הפסיקתא מעולם לא נמסרה למבקש ולא לב"כ , כך גם יתר הבקשות למתן פסיקתא לא נמסרו למבקשת ולמעט הבקשה הראשונה עליה הוגשה תגובת המבקשת ביום 5.10.10 וביום 7.10.10 ניתנה החלטה מפורשת לפיה החלטת בית הדין מתייחסת לסכומים עליהם הסכימו הצדדים כעולה מתוכן הפשרה ופסק הדין מיום 14.3.10. 20. מטעם זה בלבד ובהעדר מסירת הבקשות, יש לבטל הפסיקתא בתיק . 21. המשיב הטעה את בית הדין בבקשותיו לקבלת פסיקתא תוך ניסיון לעשיית עושר ולא במשפט וסילף את פסק הדין של בית הדין שכן בהתאם לפסק הדין היה על המבקש לשלם למשיב סך של 32,500 ₪ בלבד, ובנוסף נקבע כי המבקשת תמציא בתוך 45 יום מסמך בדבר הפרשות מלוא התשלומים בגין ביטוח המנהלים בחברת "מגדל". 22. המבקשת ביצעה מחויבות זו במלואה ואילו המשיב מעולם לא פנה למבקשת לקבלת המסמך. 23. המשיב ניסה להוציא במרמה ועל ידי הטעיית בית הדין סכומים שלא הוזכרו כלל בפסק הדין, שלא נדונו ושאין כלל בפסק הדין כל התייחסות אליהם. 24. בקשה למתן פסיקתא איננה המקום לערער או להתנגד לפסק דין של בית הדין עצמו ובית הדין איננו ערכאת ערעור על עצמו- על פי פסק הדין כל שחייבת המבקשת למשיב הוא סך של 32,500 ₪ ומסמך בדבר הפרשות מלוא התשלומים בגין ביטוח המנהלים של חברת מגדל בלבד. 25. מעולם לא נטען ע"י חברת מגדל עצמה לחוסר בפוליסה הביטוח מנהלים של המשיב אלא רק בגין עובדים אחרים של המבקשת. בגין עובדים אלה אין כל יתרת חוב ומכל מקום ביום 11.4.11 זנחה חברת מגדל תביעתה כנגד המבקשת והתביעה נמחקה. 26. המשיב הוסיף לפסק הדין רכיב בסך השווה ל 20,250 ₪ בגין קרן השתלמות מקום בו לא הוזכר דבר בעניין זה במסגרת פסק הדין והמבקשת לא חויבה בהם. 27. אף אין זה נכון לדרוש כפל תשלום בשני חלקי פסק הדין בכל הנוגע לפיצויים כאשר בסעיף 9 דורש המשיב שוב את הפיצויים בגובה 8.333% ממשכורתו. 28. במסגרת פסק הדין התחייבה המבקשת לשלם את רכיבי התמלוגים בפוליסת ביטוח המנהלים של המשיב בחברת מגדל. משהוכח כי אין כל יתרת חוב בחברת מגדל התייתר הצורך בתשלום. מנגד טען המשיב- 29. עד היום לא קיבל המשיב את הסכום שנקבע בפסק הדין כן לא שולמו ההוצאות בסך 2,000 ₪ שהוטלו על המבקשת בהחלטה מיום 10.11.10. 30. משהגיע מועד הדיון בבקשת הפירוק , ביקש מר אילן גלבר מבעלי המבקשת להקפיא את הבקשה למתן צו פירוק עד ליום 10.2.12 עד להסדרת החוב. 31. המבקשת ממשיכה להתל בבית הדין ובמשיב ובמקום לנצל את הקפאת ההליכים בפירוק כדי להשיב את חובה למשיב , בוחרת היא בחוסר תום לב לזרות חול בפני בית הדין בהגשת בקשה אשר בכוונה תחילה לא הוגשה גם למשיב וטוענת כי לא היתה שותפה להחלטה בפסיקתא , וזאת לאחר שאף מסרה תגובה עניינית לבקשה. 32. המשיב לא הגיש שלוש בקשות שונות למתן פסיקתא אלא בקשה אחת ושתי בקשות נוספות למתן החלטה בבקשה המקורית. 33. ככל שהמשיב לא היה פונה לפירוק המבקשת, היתה המבקשת ממשיכה להתעלם מפסק הדין ומההחלטה לחיוב המבקשת בהוצאות. 34. פעולות המבקשת נעשו בחוסר תום לב תוך ניצול הליכי משפט לרעה ותוך הטעיית בית הדין בהצגת מצג שווא על פיו לכאורה מתכוונת המבקשת לפרוע את חובה למשיב ולכן הסכימה כביכול להגיע להסכם פשרה. דיון והכרעה- 35. עיון בתיק מעלה כי אכן כפי שטוען המשיב , לא הוגשו שלוש בקשות נפרדות למתן פסיקתא אלא בקשה אחת ובהעדר החלטה הגיש המשיב שתי בקשות נוספות למתן החלטה בבקשה המקורית. עיון במסמכים מעלה כי המבקשת היתה מודעת לבקשה למתן פסיקתא ואף הגישה תגובתה לבקשה עוד ביום 5.10.10 מכל מקום אין לומר כי מדובר בפסיקתא אשר ניתנה במעמד צד אחד. 36. במסגרת פסק הדין שניתן על בסיס הסכמת הצדדים נקבעו שתי החלטות אופרטיביות. הראשונה כי על המבקשת לשלם למשיב פיצויי פיטורים בסך 32,500 ₪ בשני תשלומים (ראה לעיל) והשניה כי המבקשת מתחייבת להעביר לידי המשיב בתוך 45 ימים ממועד מתן פסק הדין מסמך בדבר הפרשת מלוא התשלומים בגין ביטוח המנהלים בחברת מגדל וככל שלא הופרשו במלואם תשלים המבקשת את התשלומים הנדרשים בהתאם לדין ולתקופת העבודה, תוך המועד הנקוב (דהיינו 45 יום) . מכאן, שעל המבקשת היה להעביר למשיב מסמך בדבר מלוא ההפרשות בגין ביטוח המנהלים וככל שלא הופרשו מלוא התשלומים היה עליה להשלים הסכומים בתוך 45 יום, הכל כאמור בפסק הדין. 37. בנושא זה כאמור טענה המבקשת כי ביצעה מחויבות זו במלואה ואילו המשיב מעולם לא פנה למבקשת לקבלת המסמך ולא שלח בקשה בכתב לקבלתו. לא מצאתי לקבל טענה זו של המבקשת שכן לא ברור מדוע נדרש המשיב לשלוח מכתב דרישה למבקשת שעה שבפסק הדין נקבע ב"רחל ביתך הקטנה" כי המבקשת מתחייבת להעביר לידי התובע תוך 45 יום מהיום, מסמך בדבר הפרשת מלוא התשלומים לביטוח המנהלים וככל שלא הופרשו מלוא התשלומים תשלם המבקשת את התשלומים הנדרשים בהתאם לדין. 38.כתב התביעה המתוקן סעיפים 86 ו- 90 כולל פירוט התשלומים לחברת הביטוח. בפסק הדין נקבע כי ככל שלא הועברו מלוא התשלומים תפעל המבקשת להשלמתם.משלא הוגש מסמך כלשהו המלמד על העברת הסכומים,לא הוכח כי הועברו התשלומים החסרים לביטוח המנהלים על כן, בדין נכללו בפסיקתא סכומים בגין רכיב זה. ברם, אני סבורה כי יש להבחין בין רכיב הפרשות לביטוח מנהלים בסך 37,118 ₪ לבין רכיב קרן ההשתלמות בסך 20,250 ₪ שנכללו ברכיב 1.2 לפסיקתא ואבאר עמדתי - רכיב הפרשות לביטוח מנהלים 39.בפסק הדין נקבע כי המבקשת מתחייבת להעביר לידי המשיב מסמך בדבר הפרשת מלוא התשלומים עבור ביטוח המנהלים בחברת מגדל. ככל שלא הופרשו מלוא התשלומים, תשלים המבקשת התשלומים הנדרשים בהתאם לדין ותקופת העבודה תוך המועד הנקוב. משכך ולאור האמור אני סבורה כי הרכיב המתייחס להפרשות לביטוח מנהלים בסך של 37,118 ₪ , בהינתן כי המבקשת לא העבירה את המסמך לידי המשיב ולא הוכח כי התשלומים שולמו,מהווה חלק מפסק הדין ואין כל מקום לבטל או לתקן את הפסיקתא בנוגע לרכיב זה . רכיב קרן השתלמות 40.באשר לרכיב המתייחס לקרן ההשתלמות, הדין בעניין זה עם המבקשת. פסק הדין על פיו אושרה הפסיקתא לא כלל תשלומים בגין קרן השתלמות אלא נתן דעתו להעברת מלוא התשלומים בגין ביטוח מנהלים בלבד. משכך, אני מורה כי הפסיקתא תתוקן כך שהסכום שנכלל והתייחס לקרן השתלמות ,יופחת מהסכום הכולל . רכיב השלמת פיצוי פיטורים בסך 32,500 ₪ 41.אין מחלוקת כי רכיב השלמת פיצויי הפיטורים נפסק בבירור במסגרת פסק הדין. במסגרת הבקשה נשוא החלטה זו טוענת המבקשת כי מדובר למעשה בתביעת כפל שעה שסעיף 1.1 לפסיקתא מתייחס לסכום הפיצויים שנפסק בפסק הדין ואילו בסעיף 1.2 לפסיקתא , דורש המשיב שוב את הפיצויים בשיעור 8.33%. עיון בפסק הדין כמו גם בפסיקתא מעלה כי הסך של 32,500 ₪ כאמור בכותרת הינו בגין השלמת פיצויי פיטורים. לפיכך ומשבפסק הדין הובא בחשבון כי המשיב יקבל את מלוא הכספים שהועברו לביטוח המנהלים בנוסף להשלמת פיצויי פיטורים, לא מצאתי כי מדובר בכפל פיצוי על כן אין מקום לתקן את הפסיקתא ברכיב זה. 42. סוף דבר- לאור כל האמור לעיל תתוקן הפסיקתא ויופחת סך של 20,250 ₪ אשר נפסק בגין קרן ההשתלמות. 43. סכום הפסיקתא המאושר הינו - 69,615 ₪. לסכום זה יווספו הפרשי הצמדה וריבית מיום 27.11.08 ועד מועד התשלום בפועל. לאור התוצאה אליה הגעתי אין צו להוצאות.פסיקתא