דוגמא למכתב התפטרות עקב הרעת תנאים

1. לפנינו תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, גמול עבודה בשעות נוספות, פדיון חופשה שנתית, דמי הבראה, הפרשות לביטוח הלאומי, החזר קנסות ופיצוי בגין נזק שנגרם כתוצאה מהפרת חובה חקוקה. 2. התובע הינו נהג משאית. הנתבעת הינה חברה להובלות סחורות. התובע עבד אצל הנתבעת החל מחודש אוקטובר 2008 עד חודש נובמבר 2009. שכר התובע עמד על כ-7,000 ₪ נטו - 7,444 ₪ ברוטו. 3. נסיבות סיום עבודתו של התובע התובע טען כי עבד שעות עבודה רבות מבלי שקיבל גמול עבור עבודה בשעות נוספות. הוא לא קיבל תשלום עבור חופשה, הבראה, הפרשות לפנסיה וכן לא שולם עבורו לביטוח לאומי. לתובע נרשמו דוחות תנועה בשל הנהיגה במשאית אך הנתבעת לא שילמה אותם. בנסיבות אלו טען התובע כי ב-29.11.09 הודיע על התפטרותו מחמת הרעת תנאים וב-9.12.09 סיים לעבוד. הנתבעת טענה כי זכויות התובע שולמו. מכתב הפיטורים אינו כולל טענות מפורטות והוא כללי. התובע לא עבד בכל הימים בכל חודש ולמרות זאת קיבל שכר עבור חודש מלא. דוחות התנועה שהתובע טען להם לא נמסרו לנתבעת. הנתבעת אישרה כי לא שילמה בגין התובע למוסד לביטוח לאומי בשל אי מסירת פרטים מצד התובע. התשלום לפנסיה נכלל בשכר התובע אך התובע התנגד לכל הפחתה בשכרו. 4. מכתב ההתפטרות של התובע (נספח 2 לכתב התביעה) מנוסח כדלקמן: "אל: חברת ש.י. מובילי מרחבים ירמי סבטי הנדון: בקשה להפסקת עבודה אני מבקש להפסיק את עבודתי אצלך מפני שלאחר בקשות חוזרות מבקש אני את זכויותיי הבסיסיות כמו פנסיה או מנהלים ותמלוגים ולא נעניתי לבקשתי. כמו כן שעות עבודה מרובות בשעות היום. לכן אני רוצה למצוא עבודה אחרת שתיתן לי את התנאים והזכויות המגיעות לי כחוק. בתודה מראש משה X ת.ז. X " 5. מכתב התובע מציין שתי סיבות להתפטרות: האחת אי תשלום פנסיה והשניה שעות עבודה רבות. הנתבעת טענה בסעיף 34 לכתב ההגנה כי ההפרשות לפנסיה גולמו בשכר התובע, וכי התובע התנגד לכל ניכוי משכרו. אין בידינו לקבל את טענת הנתבעת בנקודה זו: הנתבעת היתה חייבת להפריש לפנסיה מכח צו ההרחבה הכללי בענף ההובלה או לחילופין מכח צו ההרחבה הכללי במשק לענין הפרשות לפנסיה. לא ניתן לקבוע כי השכר יכלול הפרשות לפנסיה - שעה שבפועל לא נעשו הפרשות כאלו. אין מקום גם לטענה כי התובע לא הסכים להפרשה, מאחר שמדובר בחיוב שלא ניתן להתנות עליו. בענין זה כבר נקבע כי "אין עובד חייב לעבוד בתנאים הירודים מאלה הקבועים בחוזה העבודה" ,לרבות תנאים שנקבעו בצו הרחבה (ראו: דב"ע ל"ב/3-39 ישעיהו גני-שבתאי גני פד"ע ד 216). במקרה שלפנינו התובע התריע על כוונתו להתפטר עקב אי תשלום הפרשות לפנסיה בהתאם לצו ההרחבה. הנתבעת לא תיקנה את המחדל. על כן, העילה של אי תשלום לפנסיה הצדיקה התפטרות מחמת הרעת תנאים. 6. גם העילה השניה מצדיקה לכאורה התפטרות שכן מדובר בשעות עבודה רבות. הנתבעת טענה בכתב ההגנה בסעיף 6 ובתצהירה בסעיף 7 כי שכר התובע שעמד על 7,000 ₪ נטו היה שכר גלובלי וכלל שעות נוספות. בסעיף 8 לתצהיר הנתבעת נטען שאופי העבודה היה בהתאם לצרכים המשתנים ובכלל זה ימים רבים ללא עבודה וימים בודדים שבהם עובדים מעל 8 שעות. ראשית נציין כי שכרו של עובד אינו יכול להיות גלובלי ביחס לשעות נוספות כאמור בסעיף 5 לחוק הגנת שכר תשי"ח - 1958. שנית, לפי חישוב השעות הנוספות שביצע התובע על בסיס הטכוגרפים, ניתן לראות כי התובע עבד שעות רבות מידי יום ועל כן ברור כי גם מסיבה זו רשאי היה התובע להתפטר וזאת גם בשל העובדה כי לא קיבל תמורה עבור העבודה בשעות נוספות. נבהיר כבר כעת וגם בהמשך, כי טענות הנתבעת בקשר לזיוף הטכוגרפים אינן מקובלות עלינו ונפרט זאת בהמשך. על כך נוסיף, כי במכתב ההתפטרות לא צוין אי תשלום לביטוח לאומי שלדעתנו הוא גם עילה מספקת הראויה להתפטרות, אך די במה שצויין במכתב. 7. פיצויי פיטורים מאחר שקבענו כי התובע התפטר בנסיבות המזכות אותו בפיצוי פיטורים - נחשב כעת את הסכום המגיע לו. השכר הקובע הינו 7,444 ₪. תחילת עבודה - התובע הפנה לתלושי השכר בהם מופיע 1.10.08. אך בהתאם ליומן העבודה של הנתבעת, (נ/2) ניתן לראות שעבודת התובע החלה ב-16.10.08. סיום עבודה - התובע טען כי מסר את מכתב ההתפטרות ב-28.11.09 וסיים לעבוד ב-9.12.09. גם כאן יומן העובד המשוחזר (נ/4) ויומן המעביד (נ/3) מראים כי התובע לא עבד לאחר 10.11.09 על כן תקופת העבודה של התובע הינה מ-16.10.08 עד 10.11.09. 8,064 ש"ח = 7,444×13 12 מאחר שהיתה מחלוקת אמיתית בקשר לנסיבות סיום עבודת התובע ישא הסכום ריבית והצמדה כחוק מיום 10.11.09 ועד התשלום בפועל. 8. גמול בגין עבודה בשעות נוספות התובע טען כי עבד שעות רבות ובכללן שעות נוספות בימי חול ובימי שישי. התובע צרף לכתב התביעה חישוב המבוסס על טכוגרפים חלקיים ויומן שבו רשם היכן עבד. הנתבעת טענה כי היומן עליו נתבסס התובע הינו משוחזר, ומכל מקום לא ניתן ללמוד ממנו על שעות העבודה. הטכוגרפים שנבדקו על ידי הנתבעת, נמצאו מזויפים מאחר שהם כוללים שעות רבות בהן התובע לא עבד. כמו כן המשאית בה נהג התובע, היתה בשימוש של אחרים ועל כן הטכוגרף אינו משקף רק את עבודת התובע. עוד טענה הנתבעת כי סיכום הימים והשעות שערך התובע מלמד על כך כי התובע עבד באופן חלקי ובממוצע כ-115 שעות מדי חודש והנתבעת זכאית לכן להשבת השכר ששולם לו ביתר. 9. נקדים ונאמר כי אין לנו סיבה לחשוד כי הטכוגרפים זויפו. חלקם צורף לתצהיר הנתבעת, והשעות המופיעות בהם משתקפות במדויק בחישוב התובע. על כן גם אם לא צורפו כל הטכוגרפים ששימשו בסיס לחישוב, מוכנים אנו לקבלו כמהימן. הטענה כי הטכוגרפים מזוייפים לא הוכחה ולא ניתן לקבוע מהו היקף שעות העבודה שהנתבעת ניסתה ללמוד מיומני העבודה. נציין כי היומנים שהגישו הצדדים אינם מציינים שעות אלא רק עבודות. הנתבעת גם לא הוכיחה כי המשאית היתה בשימוש עובדים נוספים. אין בידינו לקבל גם את טענת ההשבה של שכר ששולם ביתר: תחשיב התובע התבסס על חלק מהטכוגרפים; אין זה אומר שהתובע לא עבד בשאר הימים. דווקא יומני העבודה של הנתבעת מראים שהתובע עבד במרבית הימים בכל חודש וחלקם הקטן השתקף בטכוגרפים שהתובע מצא. יחד עם זאת חלק מתחשיב התובע (כ-5,000 ₪) מבוסס על יומן עבודה משוחזר של התובע, לחודשים 10-11-12/08 אשר ממנו לא ניתן ללמוד על שעות עבודה אלא רק על מטלות הנסיעה. משלא הוכח כמה ארכה כל נסיעה לא ניתן לקבל החישוב המתייחס לחודשים אלו. 10. על כן תחשיב התובע המבוסס על הטכוגרפים מתקבל והוא עומד על - 18,456 ₪ = 5,044 -23,500. מאחר שמרבית הסכום מתייחס לתקופה אשר פיצויי ההלנה לגביה התיישנו, סברנו כי נחייב את הנתבעת בריבית והצמדה כחוק במקום ממחצית התקופה - מתחילת תקופת עבודתו של התובע - דהיינו מיום 16.1.08. 11. פדיון חופשה שנתית התובע טוען כי לא קיבל פדיון חופשה שנתית. הנתבעת הפנתה לתלושי השכר של חודשים 9/09 ו-10/09 בה מופיעים 12 ימי חופשה. אין לנו סיבה לפקפק באמור בתלושי השכר שעולים בקנה אחד עם המופיע ביומן הנתבעת. מאחר שביומני העבודה של הנתבעת לא מצאנו כי התובע עבד דרך קבע בימי שישי - הוא היה זכאי לכל היותר ל-11 ימי חופשה עבור 13 חודשי עבודה. משכך, כאשר התובע קיבל 12 ימי חופשה, התביעה בראש זה נדחית. 12. דמי הבראה התובע טוען כי קיבל דמי הבראה בסך 1,176 ₪ בחודש אוקטובר מתוך 1,876 ₪ להם הוא זכאי. הנתבעת טענה בתצהירה כי העבירה סכום נוסף לתובע בהעברה בנקאית. משסכום זה לא הוכח, זכאי התובע להפרש בסך 700 ₪. 13. הפרשות לקופת גמל התובע טען בכתב התביעה כי הוא זכאי לפיצוי בשל אי הפרשות חלק המעביד לקופת גמל. התביעה חושבה לפי 14 חודשים. משקבענו כי התובע עבד 13 חודשים הוא זכאי ל-4,838 ₪. 14. הפרשות לביטוח לאומי התובע טען כי הנתבעת לא הפרישה כספים עבורו לביטוח לאומי. הנתבעת לא הכחישה זאת; בנסיבות אלו אין חולק כי על הנתבעת לבצע את ההפרשות הנ"ל, אך התובע אינו זכאי להן. אין בכוונתנו ליתן צו בעניין משלא התבקשנו לעשות כן, מה עוד כי יש לכך גם משמעות בכל הקשור לניכויים משכר העובד ולשכר שקיבל. על כן טוב תעשה הנתבעת אם תעביר למוסד לביטוח לאומי את הניכויים עבור התובע בגין תקופת עבודתו אצלה. 15. תשלום קנסות התובע טען כי במהלך חודשי העבודה נרשמו לו דוחות תנועה על ידי משטרת ישראל בקשר למטען חורג ותקינות המשאית בסך 1,200 ₪. בחנו את דף ריכוז החובות של המרכז לגביית קנסות אשר צורף לתצהיר התובע וממנו למדנו כי התובע קיבל קנס ביום 5.3.09 בגין עבירה של משקל עודף (775 ₪) וב-21.4.09 בגין עבירה בקשר לאותו רכב (450 ₪). הנתבעת טענה כי התובע לא צרף את הקבלות על תשלום הדוחות, ולכל היותר הקנסות הקשורים למשאית עומדים על 800 ₪. לכל היותר מדובר בעבירות שקשורת ברשלנות התובע. 16. כאמור עבירה אחת שהקנס בצידה 450 ₪ אינה מפורטת ואילו העבירה השניה העומדת על 775 ₪ הינה בשל משקל עודף. דעתנו היא שעל הנתבעת לשאת בתשלום הקנס לגבי העבירה של משקל עודף, כהיותה קשורה לעבודה של התובע ומערכת היחסים שבין הנתבעת ללקוחותיה. 17. הפרת חובה חקוקה התובע טען כי יש להשית על הנתבעת קנס בשל הפרת חוק שעות עבודה ומנוחה. תשלום קנס הינו למדינה ולא לתובע. על כן התביעה בראש זה נדחית. 18. סוף דבר הנתבעת תשלם לתובע את הסכומים הבאים: 18.1 פיצויי פיטורים - 8,064 ₪ בצרוף ריבית והצמדה כחוק מיום 10.11.09 ועד התשלום בפועל. 18.2 גמול בגין עבודה בשעות נוספות - 18,456 ₪ בצרוף ריבית והצמדה כחוק מיום 16.10.08 ועד התשלום בפועל. 18.3 דמי הבראה - 700 ₪ בצרוף ריבית והצמדה כחוק מיום 10.11.09 ועד התשלום בפועל. 18.4 פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה - 4,838 ש"ח בצרוף ריבית והצמדה כחוק מיום 16.4.09 ועד התשלום בפועל. 18.5 תשלום קנס - 775 ₪ בצרוף ריבית והצמדה כחוק מיום 5.3.09 ועד התשלום בפועל. 18.6 הוצאות משפט 5,000 ₪ בצרוף ריבית והצמדה כחוק מהיום עד התשלום בפועל. ניתן היום, ג' אדר תשע"ב, 26 פברואר 2012, בהעדר הצדדים. _יאיר טבת, נציג ציבור נציג עובדים יאיר טבת נציג מעבידים דב אבדור אילן סופר, שופט מסמכיםמכתב התפטרות / הפסקת עבודההרעת תנאיםהתפטרות