דוגמא לבקשה להארכת המועד להגשת חוות דעת מפאת חיסרון כיס

בקשה להארכת המועד להגשת חוות דעת מפאת חיסרון כיס: בית המשפט הנכבד מתבקש להאריך את המועד להגשת חוות דעת רפואית מטעם המבקש ב - ________ימים נוספים, וזאת מן הנימוקים הבאים: 1. בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום________, נקבע כי על המבקש להגיש חוות דעת מטעמו תוך _______יום. 2. מפאת חסרון כיס, למבקש נדרש זמן רב עד אשר עלה בידו לאתר מומחה רפואי אשר התנדב, לאור הנסיבות החריגות של התיק, לערוך חוות דעת בתעריף סמלי ונמוך באין שיעור מהתעריף המקובל. 3. למבקש נחוצה ארכה של _________ימים נוספים על מנת להשלים את עריכת חוות הדעת. 4. יש לציין כי הדיון הקרוב בתיק קבוע ליום ____________ ועל כן הגשת חוות הדעת במועד המבוקש ברישא אין בה משום פגיעה בהליך המשפטי. 5. יהא זה מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה. הארכת מועדחוות דעת