הארכת מעצר מעבר לתשעה חודשים

1. הבקשה שלפניי היא בקשה רביעית להארכת מעצרם של המשיבים מעבר לתשעה חודשים. 2. המשיבים עומדים לדין יחד עם נאשם נוסף (להלן - הנאשם האחר) בבית המשפט המחוזי מרכז. כתב האישום הוגש ביום 23.8.2010. בכתב האישום נטען, כי במועד כלשהו עובר ליום 23.5.2010, קשרו המשיבים קשר עם אחרים לרצוח איש עסקים שבבעלותו בתי עסק בעיר נתניה (להלן - איש העסקים). המשיבים פנו לגיל כהן (להלן - כהן) על-מנת שישמש נהגו של המשיב 1 במהלך ביצוע התכנית, ושילמו לו סכומי כסף שונים כמקדמה. לפי המסופר בכתב האישום, בחודש יולי 2010 ערכו המשיבים יחד עם אחרים הכנות לקראת מימוש התכנית. ביום 1.8.2010 בשעות הערב יצאו המשיבים בשני כלי רכב מבית מלון בו הם שהו. בשלב מסוים נפגשו המשיבים וכהן בנתניה כשהם מצוידים, בין היתר, בכפפות ובנשק חם. בהמשך, שינו המשיבים את מספרי הרישוי של אחד מכלי הרכב והחליפו ביניהם את הרכבים. לאחר מכן הגיע המשיב 2 לקרבת אחד מבתי העסק של איש העסקים, על מנת לתצפת על המקום ולהכווין את המשיב 1 ואת כהן, שהמתינו באזור. בחלוף זמן קצר, ולפני שמומשה התכנית לרצוח את איש העסקים, נעצרו המשיבים וכהן על-ידי המשטרה. בכתב האישום נטען כי המשיבים עברו את העבירות הבאות: ניסיון רצח; נשיאת נשק בלא רשות על פי דין; שינוי זהות רכב או חלק של רכב; קבלת רכב או חלק גנובים. יצוין, כי בגין מעורבותו בפרשה הוגש נגד כהן כתב אישום נפרד. עוד יוער, כי הנאשם האחר שוחרר לחלופת מעצר ביום 23.6.2011. 3. ישיבת ההקראה במשפט נערכה ביום 15.3.2010. מאז חלו עיכובים שונים במשפט אשר יתוארו בהמשך. משחלפו תשעה חודשים מיום מעצרם של המשיבים, עתרה המדינה להארכת מעצרם. עד עתה הוארך מעצרם של המשיבים שלוש פעמים. על הארכת המעצר האחרונה, היא ההארכה השלישית, הוחלט ביום 11.10.2011 (החלטת השופט ח' מלצר בבש"פ 6406/11; ההחלטה התייחסה למשיב 2 שכן מעצרו של המשיב 1 הוארך בהסכמתו). העיכובים בשמיעת המשפט נבעו בעיקרם מבקשות שונות שהגישו המשיבים לעיון בחומר חקירה ולגילוי ראיות חסויות. לבקשות אלו נלוו בקשות לדחיית מועדי דיוני ההוכחות, לצורך מיצוי הליכי הגילוי והעיון. הבקשה הראשונה לעיון בחומר חקירה הוגשה על ידי המשיבים בחודש מארס 2011. הבקשה נדחתה ברובה. ערר על ההחלטה נדון על-ידי בבש"פ 4385/11. בעקבות החלטתי, ולאחר שהתברר כי חלק מן החומר נשוא הבקשה הוא חסוי, הגישו המשיבים עתירה לגילוי ראיה חסויה. בהמשך תוקנה העתירה. בחודש אוגוסט 2011 חזרו בהם המבקשים מן העתירה לגילוי ראיה. ביום 11.9.2011 הגיש המשיב 1 בקשה שנייה לעיון בחומר חקירה. בקשה זו התייחסה לחומרים הקשורים לכהן. בין היתר עתר המשיב 1 לקבלת פרוטוקולים ממשפטו של כהן. ביום 3.10.2011 דחה בית המשפט המחוזי (כבוד השופטת מ' ברנט) את הבקשה. בית המשפט ציין, כי אף שאין חולק שהפרוטוקולים מהווים חומר חקירה, לא ניתן לאפשר את העיון בהם נוכח צו איסור פרסום שהוטל על החומר על-ידי הערכאה שדנה בהליך הפלילי נגד כהן. המשיב 1 הגיש ערר לבית משפט זה על ההחלטה (בש"פ 8071/11). בהחלטה בערר נקבע, כי המדינה תגיש לערכאה שדנה בהליך נגד כהן בקשה להסרת איסור הפרסום בכל הנוגע לעדותו של כהן במשפט (החלטת השופט ס' ג'ובראן מיום 27.11.2011). הדיון בבקשה להסרת איסור הפרסום קבוע ליום 9.1.2012. יוער, כי בינתיים הושלמה עדותו של כהן בחקירה ראשית (במהלך החקירה הוא הוכרז עד עוין). חקירתו הנגדית מתעכבת נוכח הליכי העיון והסרת החיסיון המתוארים. במקביל להליכים אלה הגישו המשיבים ביום 13.9.2011 עתירה חדשה לגילוי ראיה. מן החומר שלפניי עולה, כי עתירה זו טרם נדונה. אשר לשמיעת ההוכחות במשפט עצמו, הרי מן החומר עולה כי לאחרונה התקיימו מספר דיוני הוכחות ונשמעה עדותם של עדים נוספים (מלבד חקירתו הראשית של כהן). עם זאת, מדובר במספר קטן יחסית של עדים. נכון להיום הושלמה עדותם של תשעה מתוך 61 עדים שנמנו בכתב האישום. מדובר בעדים שאינם קשורים במישרין לחומר נשוא הליכי הגילוי והעיון. 4. סבורני, כי בשלב זה אין מנוס מהארכת המעצר המבוקשת. השתלשלות ההליכים המתוארת מלמדת כי העיכובים השונים במשפטם של המשיבים נבעו בעיקר מדחיית דיוני הוכחות, על רקע הגשת הבקשות לעיון בחומר חקירה, העתירות השונות לגילוי ראיות חסויות והבקשה להסרת איסור פרסום מן החומרים השונים במשפטו של כהן. במקביל, נעשו מאמצים לשמוע עדים שאינם קשורים לחומרי החקירה ולחומר החסוי. יצוין, כי בשלב זה קבועים שני דיוני הוכחות (בימים 25 ו-29 בדצמבר 2011). בדיון שנערך לפניי נמסר על ידי באת כוח המבקשת, כי במהלך דיוני ההוכחות הנ"ל צפויים להעיד חמישה עשר עדים נוספים. מנגד הודיעו באות-כוח המשיבים כי בכוונתן לבקש את דחיית דיוני ההוכחות הקבועים לחודש זה בשל אי מיצוי הליכי הגילוי והעיון. יצוין, כי בין אם יתקיימו דיוני הוכחות נוספים בחודש זה ובין אם לאו, נראה כי בכל מקרה יהיה צורך בקביעת דיונים נוספים. זאת, נוכח הרשימה הארוכה של עדי התביעה שטרם העידו. להערכת באת-כוח המדינה יהיה צורך בקביעת ארבעה דיונים נוספים. באות-כוח המשיבים סבורות, מצידן, כי יהיה צורך בקביעת מספר רב יותר של דיונים. ניתן לסכם ולומר, כי משפטם של המשיבים אינו עומד לפני סיום בזמן הקרוב, בין היתר נוכח הליכי הגילוי והעיון. ברור, שזכותם של המשיבים למצות את ההליכים הנ"ל, אך אין להתעלם מכך שהמשפט מתעכב בשל כך. 5. מכל מקום, וחרף העיכובים בשמיעת המשפט, הנתון המרכזי המצדיק את המשך מעצרם של המשיבים, בשלב זה, הינו המסוכנות הרבה הנלמדת מן המעשים החמורים המיוחסים להם. נתון זה לצד עברו הפלילי המכביד של המשיב 1 מטה בשלב זה את הכף לטובת המשך מעצרו. אשר למשיב 2, בחודש מאי 2011 הוגש בעניינו תסקיר של שירות המבחן. בתסקיר הומלץ שלא לשחרר את המשיב 2 ממעצר. לא נעלמה מעיניי העובדה שלמשיב 2 אין עבר פלילי וכי בהחלטת המעצר האחרונה (בש"פ 6406/11 מיום 11.10.2011; השופט ח' מלצר) נקבע כי בתום שמיעת הראיות הנוגעות אליו במישרין יוכל הוא לפנות לערכאה הדיונית לצורך קבלת תסקיר משלים. אולם, בשלב זה לא הושלמה שמיעת הראיות הנוגעות במישרין למשיב 2, וביתר פירוט טרם הושלמה עדותו של כהן. אפילו נובע עיכוב זה מהגשת הבקשה לעיון בחומר חקירה ומהבקשה להסרת איסור הפרסום שהוגשה בעקבותיה, הרי על רקע המסוכנות הנשקפת מן המעשים המיוחסים למשיב 2 נראה לי כי אין בנתון זה כדי להצדיק, לעת הזו, לשקול את שחרורו לחלופת מעצר. 6. לפיכך, הבקשה מתקבלת. מעצרם של המשיבים מוארך בתשעים ימים החל מיום 17.12.2011, או עד למועד בו יינתן בעניינם פסק הדין בתפ"ח 39351-08-10 בבית המשפט המחוזי מרכז, לפי המוקדם. ניתנה היום, כ"ה בכסלו תשע"ב (21.12.2011). הארכת מעצרמעצר