דחיית בקשה למקלט מדיני

דחיית בקשה למקלט מדיני זוהי עתירה מנהלית בה מבקש העותר להכיר בו כפליט ולהעניק לו רישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 בישראל. העובדות: 1. העותר, אזרח טוגו, יליד 1979, הסתנן לישראל ביום 31.12.07, דרך גבול מצרים. 2. העותר הגיש בקשה למקלט מדיני וביום 23.7.08 נערך לו ראיון על ידי נציבות האו"ם לפליטים. 3. ביום 27.10.08 נעצר העותר ונערך לו שימוע בפני ממונה על ביקורת הגבולות. בשימוע טען העותר כי הגיש בקשה למקלט מדיני לנציבות האו"ם בשל בעיות פוליטיות בארצו. באותו יום הוצא נגדו צו הרחקה והוא שוחרר בתנאים. 4. ביום 17.5.09 נדחתה בקשתו של העותר למקלט מדיני וביום 18.5.09 הגיש בקשה לעיון מחדש בהחלטת המשיב. 5. ביום 12.8.10 נדחתה על הסף בקשתו של העותר לעיון מחדש. לטענת המשיב, כתוצאה מטעות, הודע לעותר על דחיית בקשתו רק ביום 21.3.11 והוא התבקש לעזוב את הארץ תוך 7 ימים. 6. ביום 8.8.11 הגיש העותר למשיב בקשה נוספת לעיון מחדש (להלן: "הבקשה הנוספת") וביום 14.8.11 נכתב לו מכתב המציין כי בקשתו הקודמת לעיון נוסף (מיום 18.5.09) נבחנה ביחידת ה-R.S.D ונדחתה על הסף ביום 12.8.10. עוד צויין באותו מכתב כי בהתאם לנוהל טיפול במבקשי מקלט מדיני בישראל, מבקש מקלט אשר בקשתו לעיון מחדש לא תכלול פירוט של שינוי הנסיבות הרלוואנטיות להחלטה, עניינו יידחה על הסף. 7. לאור האמור לעיל הוגשה העתירה נשוא פסק דין זה. טענות העותר: 8. העותר טוען כי הוא ובני משפחתו היו חברים ופעילים בתנועה אופוזיציונית לשלטון המכהן בטוגו. במהלך תקופת ההתקוממות מול השלטון במאבק לדמוקרטיה לקחו העותר ובני משפחתו חלק פעיל בהפגנות לרבות גיוס קולות והדרכת בוחרים כיצד להצביע, תליית כרזות ופרסומים מטעם המפלגה, אירוח חוגי בית למען המפלגה, הכל כמפורט בעתירה. 9. העותר טוען כי בעקבות פעולות אביו כנגד מפלגת השלטון פרצו שני חמושים המזוהים עם מפלגת ה- RPT לבית המשפחה, אביו של העותר נורה בראשו והעותר, שהיה עד לרצח, הצליח להימלט מידי החמושים לאחר שהוכה על ידם קשות. לטענתו, כוחות מזוינים שרפו את בית משפחתו. 10. העותר טוען כי בעקבות האירועים חשש לחייו וברח מטוגו מפני המליציות המבקשות להרגו. עוד טען כי ברח לבנין ולאחר מכן ללוב, ומשום שחשש כי ייעצר ויגורש לטוגו הגיע לישראל כדי לבקש בה מקלט. 11. העותר טוען כי על אף החזות הדמוקרטית עדיין קיימות בטוגו פרקטיקות של דיכוי כוחות אופוזיציה ומתנגדים פוליטיים על ידי הרג בלתי חוקי, עינויים, אלימות והתעללות קשה. 12. העותר חושש כי אם יחזור לטוגו ייעצר בגין פעילותו הפוליטית, מבלי שניתן יהיה להבטיח כי יעמוד למשפט הוגן ותנאי כליאה נאותים, וקיים חשש לחייו בשל היותו פעיל באופוזיציה בזמן ההתקוממות האזרחית בתקופת הבחירות בשנת 2005, ובשל היותו עד ראייה לאלימות והרג בזמן המהומות. 13. העותר מוסיף כי במסמכים שצורפו לבקשתו הנוספת לעיון מחדש צויין כי מאחר והשלטון לו התנגד העותר עדיין מכהן, הוא מצוי בסכנת חיים. ממכתב של דודו עולה כי גם היום מנסים כוחות הביטחון לדלות פרטים אודות מקום הימצאו של העותר. 14. העותר מדגיש כי בהתאם לאמנת הפליטים אין לגרשו למקום בו נשקפת סכנה לחייו, הוא עומד בתנאים הקבועים באמנת הפליטים לצורך ההכרה כפליט משום שהרדיפה היא על רקע השתייכותו הפוליטית והתנגדותו לשלטון. לטענת העותר הוא הצליח להוכיח ברמה הנדרשת פחד מבוסס היטב מרדיפה. 15. העותר מוסיף כי נפלו פגמים בהתנהלות המשיב כדלקמן: א. השימוע שנערך לו התקיים בהיעדר ייצוג מטעמו. ב. דחיית בקשתו למקלט על רקע אי דיוקים היא בלתי סבירה משום שיש לבחון אותה על רקע הנסיבות הקשות של האירועים והשפעתם על מצבו הנפשי של העותר. ג. העותר לא מימש את זכות העיון המוקנית לו לפי חוק חופש המידע מאחר ולא התאפשרה לו גישה לכל החומר עליו התבססה ההחלטה הדוחה את בקשתו למקלט. בכך נפגמה גם אפשרותו להשיג על ההחלטה. ד. החלטת המשיב אינה מקיימת את דרישת הסבירות, היא שרירותית ודינה להתבטל. 16. העותר טוען כי על בית המשפט להתערב בהחלטת המשיב, במיוחד בשל העובדה כי מדובר בעניין שהשלכתו היא הרת גורל על חייו. טענות המשיב: 17. המשיב טוען כי יש לדחות את העתירה מחמת שיהוי. החלטת המשיב לדחות את בקשת העותר למקלט מדיני נמסרה לעותר עוד במרץ 2011 והעתירה הוגשה רק ביום 13.9.11, חצי שנה לאחר מכן. 18. המשיב טוען כי דין העתירה להידחות גם משום שהעותר אינו נקי כפיים. העותר שינה את גרסתו פעמים רבות, ליטש את סיפורו ויצר גרסה חדשה בעתירה. העותר נמנע מלציין בעתירה כי לא ביקש מקלט במדינות בהן ביקר בדרכו לישראל, ונמנע מלציין כי אחיו נותר בבנין. העותר מצרף לעתירה העתק מכתב הנחזה להיות מארגון CACIT כאשר סמל הארגון הרשמי אינו תואם את הסמל על גבי המכתב שצירף. העתק צו המעצר התלוי ועומד, לכאורה, כנגד העותר תמוה משום שהוצא לאחר 4 שנים ממועד היעלמותו של העותר, וכן משום שצווי המעצר אינם מפורסמים לציבור. 19. עוד טוען המשיב כי בני משפחתו של העותר ממשיכים להתגורר בטוגו מבלי שאירע להם דבר. 20. המשיב טוען כי העותר אינו עונה על הקריטריונים שנקבעו באמנת הפליטים. טענותיו של העותר נטענו ללא כל בסיס ממשי ובראיון שנערך לו אין כל אזכור למעורבותו בפעולות המפלגה. מדבריו של העותר עולה כי הסיבה לחשש לחייו איננה השתתפות במהומות או השתייכות פוליטית אלא בשל העובדה כי רוצחי אביו ידעו כי העותר ינקום את דמו של אביו. 21. המשיב מוסיף כי בקשתו של העותר נבחנה לעומק 3 פעמים וההחלטות לדחות את בקשתו הן סבירות. 22. המסמכים שצירף העותר אינם מקוריים ולא ניתן לבדוק את אמינותם. אי לכך אין במסמכים אלה כדי לסייע לעותר לפתוח את תיקו מחדש או לתמוך בגרסתו. המשיב מדגיש כי גרסת העותר מלאת סתירות והוא לא עמד בנטל ההוכחה הנדרש כדי לזכות במקלט מדיני בישראל. 23. המשיב מוסיף כי הראיון נערך לעותר ע"י נציבות האו"ם לפליטים ובהתאם לנהלים לא קיימת חובת ייצוג למבקש מקלט. 24. המשיב טוען כי הפעיל את שיקול דעתו באופן סביר וראוי, מכלול העובדות והנתונים נשקלו לעומק וההחלטה שהתקבלה היא ראויה ומתבקשת בנסיבות העניין. בית משפט אינו שם עצמו בנעלי הרשות ואינו מחליף את שיקול דעתה של הרשות אשר בידה הסמכות, המומחיות והניסיון. דיון: 25. המשיב העלה טענת שיהוי כנגד הגשת העתירה. עניינה של העתירה הוא בקשה לקבלת מקלט מדיני בטענה של סכנת חיים הנשקפת לעותר אם יחזור לארצו. על אף שמדובר בשיהוי של מספר חודשים, לא מצאתי בטענת השיהוי כדי לבסס דחייה על הסף של העתירה, בנסיבות שבפנינו. 26. העותר ברח מטוגו, עבר דרך בנין ושהה שנתיים בלוב עובר להגעתו לישראל אולם לא ביקש מקלט ממדינות אלה ואף לא הוכיח, ולו לכאורה, מה היה מצבן הפוליטי או המדיני, ומדוע לא יכול היה לבקש שם מקלט מדיני. העותר גם לא פנה לשלטונות במדינתו כדי לבקש הגנה. העותר טוען כי ביום הרצח, כאשר נאלץ לברוח מטוגו, לקח עימו את אחיו הקטן. העותר הותיר את אחיו הצעיר בבנין ובחר לעזוב את המקום ולהסתנן לישראל. משפחתו של העותר ממשיכה להתגורר בטוגו, המקום ממנו ברח, בלא שאירע להם דבר ומבלי שהעותר טוען כי נשקפת סכנה לחייהם. לטענתו נותק כל קשר עם משפחתו והוא אינו יודע מה עלה בגורלם של אחיו הנוספים ואחותו. עובדות אלה תומכות בעמדת המשיב. 27. בקשתו הראשונה של העותר למקלט נדחתה ביום 17.5.09. העותר הגיש ביום 18.5.09 בקשה לעיון מחדש. מטיעוני המשיב, הנתמכים גם בטופס הערכת ערעור, עולה כי הבקשה לעיון מחדש הוגשה על ידי העותר על גבי עמוד אחד, בכתב יד בשפה הצרפתית, כשלבקשה זו לא צורפו כל נספחים. טיעון זה של המשיב לא נסתר ומשום כך ניתן לקבוע כי הבקשה לעיון מחדש הוגשה בכתב יד ללא כל נספחים. 28. ביום 21.3.11 נדחתה בקשתו של העותר לעיון מחדש משום שהעותר לא הציג כל מידע חדש רלוואנטי שיוכל לבסס את בקשתו. 29. ביום 8.8.11 הגיש העותר, כאמור, בקשה נוספת לעיון מחדש, היא הבקשה הנוספת. בתשובה לבקשה זו השיב המשיב לעותר כי הוגשה על ידו קודם לכן בקשה לעיון נוסף, אשר נדחתה משום שבהתאם לנוהל טיפול במבקשי מקלט מדיני תידחה בקשה לעיון נוסף על הסף, אם איננה מכילה פירוט של שינוי נסיבות. 30. העותר טוען לפגמים בהתנהלות המשיב משום שלא התאפשר לו ייצוג ע"י עו"ד ומשום שבקשתו הנוספת לעיון מחדש בבקשתו הראשונה למקלט לא נבחנה כנדרש. 31. לא מצאתי לקבל את טענתו של העותר בעניין ייצוג במהלך הראיון. בהתאם לנוהל לא קיימת חובת ייצוג למבקשי מקלט ולעותר נערך ראיון עומק מלא, המדבר בעד עצמו. 32. גם החלטת המשיב בעניין הבקשה הראשונה לעיון מחדש בדין יסודה. העותר לא צירף כל מסמכים או נתונים רלוואנטים חדשים ומשום כך לא מצאתי פגם בהחלטת המשיב מיום 21.3.11 לפיו נדחתה בקשתו לעיון מחדש. 33. העותר ביקש מהמשיב מקלט מדיני ולטענתו הוא עומד בתנאי אמנת הפליטים בהיותו פליט בשל השתייכות פוליטית. המשיב דוחה טענות אלה של העותר וטוען כי הוא אינו עומד בתנאים הנדרשים להכרה בו כפליט. לאור התוצאה אליה הגעתי לא מצאתי מקום לדון, במסגרת עתירה זו, במחלוקת מהותית זו של הצדדים. 34. העותר הגיש, כאמור, בקשה נוספת לעיון מחדש ביום 8.8.11. לבקשה זו צירף העותר מסמכים חדשים כדלקמן: א. מסמך אשר, על פי הנטען, הוא צו מעצר התלוי ועומד כנגד העותר (נספח 4 לעתירה). ב. העתק מכתב אשר, על פי טענת העותר, הוא מעמותה בשם CACIT הקובע כי לעותר נשקפת סכנה בטוגו וממליץ כי הוא יוכר כפליט עד אשר ייפסק החשש לחייו (נספח 5 לעתירה). ג. מכתבים, תצהיר וכתבה, כמפורט בנספחים 6,7,8 לעתירה. 35. אני ערה לטענת המשיב לפיה הגיש העותר בקשה לעיון מחדש ובקשתו נדחתה ומשום כך אין עוד מקום לדון בבקשה נוספת לעיון מחדש. יחד עם זה אני סבורה כי מסמכים אלה, לפחות בחלקם, מצדיקים בדיקה מעמיקה והחלטה נוספת מטעם המשיב בענינם ובענין השלכתם על בקשת העותר למעמד של פליט. המשיב אמנם התייחס למסמכים אלה בתגובתו לעתירה אולם אין לקבל טיעונים אליה בתגובה לעתירה מבלי שהם נבדקו, נדונו וניתנה לגביהם החלטה ע"י המשיב. 36. אשר על כן אני מורה למשיב לדון עניינית ולגופו של עניין בבקשת העותר לעיון מחדש אשר הוגשה ביום 8.8.11. נראה כי עלול להתעורר לעותר קושי בהוכחת טענותיו אם לא יציג למשיב מסמכים מקוריים. אי לכך אני מורה למשיב שלא לדון בבקשתו של העותר לעיון מחדש עד תום התקופה של 60 ימים מהיום, כדי לאפשר לעותר להשיג ולהמציא למשיב את המסמכים המקוריים. מבקשי מקלט מדינימשרד הפנים