תביעה בגין עבודות חשמל בבית מגורים

תביעה בגין עבודות חשמל בבית מגורים 1. הצדדים הסכימו למתן פסק דין על דרך הפשרה. מסגרת ההסכמה, כפי שהובאה בהודעתם המשותפת של ב"כ הצדדים היא כדלקמן: התביעה שכנגד תידחה. בית המשפט יפסוק בתביעה העיקרית סכום שבין 3,000 ₪ ועד 17,000 ₪, הכולל שכ"ט עו"ד והוצאות. בבואו לפסוק את הסכום, בית המשפט יקח בחשבון את המפורט בכתב התביעה שכנגד, כפי שימצא לנכון. באי כוח הצדדים טרחו והגישו תצהירים מפורטים מלווים בנספחים ולהלן יפורטו עיקרי הדברים: 2. עסקינן בתביעה ותביעה שכנגד שעניינן עבודות חשמל שביצע התובע בביתו של הנתבע. התובע (להלן: אמיר) תבע סך של 24,950 ₪, יתרת התמורה המגיעה בגין עבודתו. הנתבע (להלן: אוחנה) תבע נזקים ופיצויים בגין חוסרים וליקויים בביצוע העבודה. העובדות המוסכמות 3. אמיר הוא קבלן לביצוע עבודות חשמל ובניין. 4. אוחנה בנה בית מגורים ביישוב גן יבנה, ובמסגרת זו הזמין ביצוען של עבודות חשמל ותשתית בבית. 5. כל הסיכומים בין הצדדים נעשו בעל פה. 6. אין מחלוקת כי מלכתחילה הסכימו הצדדים כי אוחנה יתקין 150 נקודות חשמל, בעלות של כ- 41,000 ₪ (כגרסת אוחנה) או 41,500 ₪ (כגרסת אמיר). 7. בהמשך הדברים, הותקנו על ידי אוחנה יותר נקודות חשמל ממה שהוסכם בתחילה. התביעות השונות והשאלות שבמחלוקת 8. בתביעתו של אמיר נדרשת יתרת תשלום בין ביצוע העבודות. המחלוקת בין הצדדים נוגעת לשאלה כמה נקודות חשמל הוזמנו מעבר להסכמה הראשונית וכמה נקודות הותקנו בפועל. 9. תביעתו של אוחנה היא בקשר לנזקים עקב אי ביצוע עבודות נוספות שהוזמנו לטענתו, או ביצוען של עבודות באופן לקוי. התביעה של אמיר: התשלום בגין נקודות חשמל מעבר לסיכום הראשוני 10. אמיר העיד כי בתצהירו לאחר הסיכום הראשוני, אוחנה פנה אליו וביקש להוסיף 115 נקודות חשמל נוספות, בשל שינויים אדריכליים ועיצוביים בבית. לפי עדותו, הצדדים הסכימו כי התמורה הכוללת בגין ביצוען של העבודות תעמוד על סך של 60,050 ₪ (בתוספת מע"מ). הסיכום הושג, לפי עדותו של אמיר, בנוכחות אוחנה ורעייתו. לאחר הסיכום, המשיך אמיר בביצוען של העבודות המוזמנות. עם השלמת ביצוע העבודה, ביקש אוחנה לשנות מיקומה של אחת מנקודות החשמל, למקום אחר מהמקום שצוין בתוכנית האדריכלית. עבור שינוי המיקום דרש אמיר סך של 900 ₪, שאושר על ידי אוחנה. ביום 2.6.10, עם סיום העבודות, דרש אמיר את יתרת התמורה, סך של 24,950 ₪, אך נדחה על ידי אוחנה. אמיר ציין כי התשלום השני מתחייב לאור הגדלת כמות הנקודות כפי שהדבר סוכם על ידי הצדדים. עוד ציין כי התשלום הראשון (והיחיד) ששולם לא כיסה ולו את הוצאותיו בגין חומרים ושכר העובדים שעבדו מטעמו. 11. אוחנה העיד בתצהירו כי במהלך המשא ומתן בין הצדדים אוחנה התבקש על ידי אמיר להכין תוכנית חשמל, ולצורך כך הפנה אותו למעצבת פנים, גב' נעמה מאטיס. ואוחנה אכן שילם למעצבת עבור הכנת תוכנית חשמל. במהלך ביצוע העבודות, כך לעדות אוחנה, ביקש להוסיף 13 נקודות, לפי התוכנית של המעצבת. להפתעתו של אוחנה, במהלך ביצוע העבודות אמיר יצר עמו קשר והודיע כי התקין 290 נקודות חשמל. אוחנה ביקש מאמיר הסבר מדוע התקין נקודות חשמל כה רבות, בניגוד למוסכם ולתוכנית המעצבת, ולכך אמיר השיב כי שיטתו לספירת נקודות החשמל שונה מהספירה המקובלת בשוק. עיון בתוכניות המעצבת העלה כי אמיר לא פעל בהתאם לתוכניות, וביצע את העבודות ללא כל התייעצות או תיאום עם המעצבת. בעניין זה הוגש גם תצהירו של חיים שקרצי מטעם אוחנה. התביעה של אוחנה 12. התביעה של אוחנה כללה עלות תיקון ליקויים בעבודתו של אמיר וכן עלות ביצוען של עבודות שהוסכם עליהן אך אמיר לא ביצע אותן בפועל. 13. כאמור, הצדדים הסכימו כי התביעה שכנגד תידחה, אך בית המשפט יקח בחשבון את המפורט בה, בעת מתן פסיקתו. 14. הצדדים היו חלוקים הן בשאלה האם חלק מהעבודות הנוספות היו באחריותו של אמיר, והן בשאלה האם היו ליקויים. שני הצדדים העידו בשאלה של הסיכום באשר לביצוע העבודות, וכן הוגש מטעמו של אוחנה תצהיר של חשמלאי (שקרצי) באשר לליקויים נטענים. הכרעה 15. על יסוד כלל טענות הצדדים, שאת עיקריהן פירטתי לעיל, ובמסגרת ההסכמה שניתנה, אני מחייבת את אוחנה לשלם לאמיר סך כולל של 11,000 ₪. סכום זה ישולם בתוך 45 ימים מהיום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום בפועל. חשמל