טענת כבר זוכיתי

טענתו המקדמית של הנאשם: בטרם השיב הנאשם לכתב האישום טען לביטולו בטענת "כבר זוכיתי" ו/או "סיכון כפול" ו/או מפאת היעדר אישורו של היועץ המשפטי לממשלה כמתחייב בסעיף 94 (ג) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב - 1982 (להלן: "החסד"פ"). זאת, לאור העובדה שהוגשו נגדו שני כתבי אישום קודמים בגין אותו אירוע ואותן עבירות - כתבי אישום אשר בוטלו ביוזמת המאשימה, האחד לאחר הגשתו לבית המשפט והשני בטרם הוגש לבית המשפט. כתבי האישום כתב האישום הנוכחי כתב האישום הנוכחי הוגש ביום 8.9.09 ונטען בו כי בתאריך 16.8.08 בסמוך לשעה 01:00 נהג הנאשם ברכב פרטי שמספרו 3134105 בקרית אתא ברחוב הדשנים. רכב משטרתי נהוג בידי רס"ר רן אסף שנסע מאחוריו הורה לו לעצור באמצעות מערכת הכריזה. הנאשם לא ציית להוראות השוטרים, המשיך בנסיעה לכיוון רח' התעלה, פנה ימינה על מנת לחזור לכיוון ממנו הגיע וביצע פניית פרסה אל תוך נתיב נסיעתו של רכב מסחרי מסוג מיצובישי, חסם דרכו ושני כלי הרכב התנגשו. נטען כי הנאשם נהג כשהוא שיכור (325 מקרוגרם אלכוהול בליטר אחד של אוויר נשוף), כשהוא אינו מורשה לנהיגה וללא פוליסת ביטוח בת תוקף. הוראות החיקוק בהן הואשם הנאשם הינן כדלקמן: נהיגה בשכרות - עבירה לפי סעיף 62 (3) לפקודת התעבורה התשכ"א 1961 (להלן: פקודת התעבורה"), בקשר עם סעיף 38 (1) לפקודת התעבורה. נהיגה בקלות ראש - עבירה על סעיף 62 (2) לפקודות התעבורה. נהיגה ללא רישיון נהיגה - עבירה לפי סעיף 10 (א) לפקודת התעבורה. נהיגה ללא תעודת ביטוח בת תוקף - עבירה לפי סעיף 2 לפקודת ביטוח רכב מנועי התש"ל 1970. אי ציות להוראות שוטר - עבירה על תקנה 23 (א)(1) לתקנות התעבורה התשכ"א 1961. גרימת נזק לרכוש - עבירה על תקנה 21 (ב) (2) לתקנות התעבורה. כתבי האישום הקודמים תת"ע 3871-09-08 (דו"ח מס' 90-2-0054440-2) הוגש בבית המשפט לתעבורה בחיפה, בגין עבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה בניגוד לסעיף 10 (א) לפקודה ונהיגה ללא פוליסת ביטוח בת תוקף בניגוד לסעיף 2 (א) לפקודת ביטוח רכב מנועי - עבירות מיום 16.8.08. כתב אישום זה בוטל בהסכמה ביום 5.7.2009 דו"ח מס' 90-2-0054439-4 בגין עבירה של נהיגה בשכרות - עבירה מיום 16.8.08. דו"ח זה כלל לא הוגש לבית המשפט ולא קוים בו כל דיון. המאשימה מתנגדת לבקשה. לטענתה ביטול כתבי האישום אינו מהווה "זיכוי" ונבע מהעובדה שנפתח כנגד הנאשם תיק תאונת דרכים הכולל גם את העבירות נשוא כתבי האישום הקודמים. המאשימה אישרה כי אין בתיק אישור מטעם היועץ המשפטי לממשלה להגשת כתב האישום הנוכחי. דיון והכרעה: אין מחלוקת כי שלושת כתבי האישום (הנוכחי והקודמים) מתייחסים לאותו אירוע. אדון בטענות ההגנה כסדרן בבקשה: טענת "כבר זוכיתי" טענה זו מתייחסת בעיקרה לתיק תת"ע 3871-09-08 תעבורה חיפה. לטענת הנאשם, כפירתו באישום ביום 20.4.09 וביטולו ביום 5.7.09 מבלי שחזר בו מכפירתו, מהווים "זיכוי". דין טענתו זו של הנאשם להדחות על הסף, זאת, אף בהנחה והתקיימה הקראה והנאשם השיב לאישום בטרם ביטולו. כפי שעולה מפרוטוקול הדיון ביום 5.7.09, כתב האישום בוטל בהסכמת הצדדים. בהתאם להוראת סעיף 94 (ב) לחסד"פ דין ביטול "בהסכמה" כדין ביטול לפני תשובת הנאשם לאישום, ואין בו כדי להוות זיכוי. מכאן שלא עומדת לנאשם טענת "כבר זוכיתי" בהתאם לסעיף 149 (5) לחסד"פ. גם בנוגע לדו"ח מס' 90-2-0054439-4 לא עומדת לנאשם טענת "כבר זוכיתי" מהטעם שהדו"ח לא הוגש לבית המשפט ולא התקיים בו כל דיון. טענת "סיכון כפול" לחילופין טוען הנאשם כי גם אם ביטולו של כתב האישום אינו מהווה "זיכוי", הרי שעמד בפני סיכון של הרשעה בעבירות נשוא האישומים שבוטלו, אולם ההליך הופסק מסיבות הקשורות בתביעה או בבית המשפט ולא בנאשם עצמו. גם דינה של טענה זו להדחות. בנוגע לתיק תת"ע 3871-09-08 הנאשם היה שותף לביטולו של כתב האישום ולו בכך שנתן את הסכמתו לביטול. הנאשם היה מיוצג והיה מודע היטב לעובדה כי ביטולו של כתב האישום בהסכמתו, אינו מהווה בהכרח סוף פסוק, וניתן להגישו פעם נוספת בהתאם לסעיף 94 (ג) לחסד"פ. בהתאם, החלטת הביטול בהסכמה אינה נחשבת כ"מפסיקה" מאחר והותירה פתח להמשך הדיון בשלב מאוחר יותר - ראה ספרו של המלומד קדמי "על הסדר בפלילים" עמ' 1336. אשר לדו"ח מס' 90-2-0054439-4, הרי שזה מעולם לא נפתח כתיק בית משפט ומכאן שהנאשם לא עמד בסכנת הרשעה. טענת הנאשם לפיה כתב האישום הנוכחי הוגש ללא אישור של היועץ המשפט לממשלה בהתאם לסעיף 94(ג) לחסד"פ אישום שבוטל לפי סעיף 94 (ב) לחסד"פ לא יוגש מחדש, אלא באישורו של היועץ המשפטי לממשלה. נשאלת השאלה, האם יש לראות בדברי הנאשם במסגרת הדיון שהתקיים ביום 20.4.2009 בתיק תת"ע 3871-09-08, "תשובה לכתב האישום". לאחר שעיינתי בפרוטוקול הדיונים אני סבור כי אכן ניתנה באותו המועד תשובה לאישום וזאת מכמה טעמים: ראשית , הנאשם התייחס בישיבה מיום 20.4.09 לעובדות כתב האישום והעלה טענה לפיה כלל לא נהג ברכב באותו האירוע. שנית , בית המשפט קבע מועד למענה נוסף לכתב האישום (ההדגשה שלי ג.ק.), ומכאן שניתן מענה לכתב האישום, אחרת לא היה צורך לעשות שימוש בצמד המילים "מענה נוסף". שלישית , ביטולו של כתב האישום ביום 5.7.09 היה ב"הסכמת" הצדדים. אילולא השיב הנאשם לכתב האישום ביום 20.4.09 לא היה צורך בהסכמתו לביטול. הצורך בהסכמה נבע מהעובדה שכבר התקיימה ישיבת הקראה והנאשם השיב לאישום.   נראה כי די באחד הטעמים כדי לקבוע כי הנאשם השיב לאישום ביום 20.4.09, קל וחומר לאור העובדה שהטעמים כולם, משתלבים ושזורים זה בזה. בנסיבות אלו אני קובע כי כתב האישום בוטל ביום 5.7.2009 בהתאם לסעיף 94. (ב) לחסד"פ, והגשתו מחדש מחייבת בהתאם לסעיף 94. (ג) לחסד"פ את אישורו של היועץ המשפטי לממשלה. המאשימה אישרה בפני כי בתיק לא קיים אישורו של היועץ המשפטי לממשלה. עם זאת, כתב האישום הנוכחי כולל עובדות ועבירות נוספות אשר לא נכללו בכתב האישום שבוטל ולצורך הגשתן אין צורך באישור של היועץ המשפטי לממשלה. העבירות שלא נכללו בכתב האישום שבוטל הינן: נהיגה בשכרות, נהיגה בקלות ראש, אי ציות להוראות שוטר וגרימת נזק לרכוש, עבירות לפי סעיפים 62(3) ו- 38 (2) לפקודת התעבורה ועבירות לפי תקנות 23 (א) (1) ו- 21 (ב)(2) לתקנות התעבורה). לאור כל האמור לעיל ובהיעדר אישורו של היועץ המשפטי לממשלה אני מורה על ביטולם של סעיפים 10 ו-11 לעובדות וסעיפים 3 ו-4 להוראות החיקוק. הנאשם ישיב ליתר העובדות נשוא כתב האישום. משפט פליליטענת כבר הורשעתי / זוכיתי