ביטול פרישה בגיל 67

מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא צו מניעה נגד הוצאה לפנסיה בגיל 67: כללי : 1 .          בפנינו בקשתו של X (להלן: " המבקש " ) מיום 13.6.2012, ובה נתבקש בית הדין ליתן צו מניעה כנגד חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן: " המשיבה ") ואשר לפיו יורה בית הדין על מניעת הוצאתו לגמלאות רק בשל הגיעו לגיל פרישה-67.   להלן העובדות הצריכות לענייננו, כפי שהן עולות מכתבי הטענות : 2.         א.    המבקש החל את עבודתו בחברת החשמל ביום 27.1.75 . ב.     מזה כארבע שנים לערך, המבקש מנהל מוקד שירות לקוחות 103 של מחוז צפון. ג.   במהלך שנת 2007, המבקש הועמד לדין משמעתי בשל עבירות משמעת של אי החתמת כרטיס נוכחות כנדרש ושימוש בזכות לחשמל מוזל שלא כדין. תוך כדי הליך הבירור הוצע למבקש בחודש 3/2008, ,לפרוש מעבודתו בחברה, כחלק ממערך ההתייעלות בחברת החשמל, צמצום כוח אדם, ותפקוד לקוי של המבקש, בתנאים מועדפים ביחד עם עובדים נוספים אשר נכללו ברשימת העובדים המיועדים לפרישה מוקדמת באותה עת . ד. המבקש הביע את התנגדותו להצעה לפרישה מוקדמת מהחברה. ביום 27.11.11, לאחר כשלוש וחצי שנים בהן פעלה וועדת במשמעת בעניינו של המבקש, זוכה המבקש מחמת הספק, מעבירת משמעת של שימוש בזכות לחשמל מוזל שלא כדין, ובכל הנוגע לעבירת משמעת של אי החתמת כרטיס נוכחות כנדרש נענש המבקש,אך לא פוטר . ועדת המשמעת קבעה בהחלטתה , כי בשל העובדה שהמבקש "עתיד לפרוש בעוד מספר חודשים ,ויש לו בעיה משפחתית קשה, ולפנים משורת הדין,ההנהלה אינה עומדת על הדרישה לפיטורין (עונש ראוי במקרה זה). לפיכך , מוסכם על עונש כדלקמן: - הפחתה של 1 חודש שכר יסוד בחלוקה ל-5 תשלומים. - אזהרה למניעת הישנות מקרה דומה בעתיד." ה. ביום 4.12.2011 , המבקש קיבל הודעה על מועד פרישתו הצפוי ביום 30.6.2012 -בהגיעו לגיל פרישת חובה. 3 .          להלן תמצית טענות המבקש: א.          לטענת המבקש, בטרם פוטר לא נערך לו הליך של שימוע, ומכאן שהודעת הפיטורים בטלה מטעם זה בלבד. ב. לטענת המבקש, הוצאתו לגמלאות בטלה מאחר והמונח "גיל 67" לפי הוראות סעיף 4 לחוק גיל פרישה תשס"ד-2004, משמעו החודש האחרון שבו המבקש יהיה בן 67 . ג. בהתאם לחוקת העבודה של עובדי חברת החשמל, על כל הליך של פיטורים ,אף אם מדובר על מקבלי פנסיה, יש להחיל את הוראות פרק ט"ו סעיפים 200 -213 לחוקת העבודה, בכל הנוגע ל"הליך פיטורים", מה שלא נעשה בטרם פוטר. ד. המבקש טוען, כי הופלה לרעה ביחס לעובדים אחרים,אשר ממשיכים בעבודתם לאחר הגיעם לגיל הפרישה,הגם שאין כל עילה להפלות בינו לבינם -מכאן שפיטוריו בטלים. לטענתו, המשיבה לא שקלה את כל השיקולים בטרם פיטוריו ובכלל זה מצב החרום בו היא נמצאת ה. יש לבטל את פיטוריו של המבקש,גם עקב מצבו האישי המיוחד והקשה, והצורך שלו לטפל בבנו האוטיסט, אשר מצריך משאבים כספיים אדירים, ותעצומות נפש ,ולכן יש להתיר לו להמשיך בעבודתו . ו. המבקש טוען, כי באם לא יבוטלו פיטוריו, הנזק שיגרם לו עולה אלפי מונים,על כל נזק שייגרם למשיבה אם בכלל. 4. להלן תמצית טענות המשיבה: א. ביום 13.5.2012, התקבלה החלטת ממשלה מספר 4623, לפיה נוכח המחסור הצפוי בחשמל בקיץ הקרוב החל מ-1.6.2012 ועד 31.10.2012 (להלן- "תקופת ההיערכות למחסור"), על המשיבה להיערך ולנקוט בצעדים מיוחדים בתקופה בה צפוי להיווצר המחסור בחשמל. ב. אין כל יסוד לטענת המבקש כי הופלה לרעה ביחס לעובדים אחרים בחברה אשר תקופת עבודתם הוארכה לאחר גיל פרישת חובה. היות ועובדים אלה, הם שלושה מנהלים בכירים (סמנכ"ל לקוחות,מנהל אספקה ואחסנה ומנהל מחוז דן). אשר במסגרת ההיערכות לעבודה במתכונת חירום בהתאם להחלטת ממשלה, אישר דירקטוריון המשיבה,באופן חריג להמשיך להעסיקם כגמלאים של החברה-לתקופה מוגבלת של ההיערכות למחסור, לאחר שיפרשו מעבודתם במשיבה עם הגיעם לגיל פרישת חובה. ג. המבקש לא פוטר מעבודתו , אלא הגיע לגיל פרישת חובה, לכן לא מוטלת על המשיבה כל חובה לערוך למבקש שימוע טרם פרישתו . ד. דין הבקשה לסילוק על הסף מחמת שיהוי ניכר בהגשתה, ולו בשל העובדה, כי ביום 4.12.11, נמסרה למבקש הודעה מפורשת לפיה מועד פרישתו לגמלאות הוא יום 30.6.2012, ורק בחלוף כשבעה חודשים הגיש את הבקשה דנן ,לאחר שיהוי ניכר המצדיק כשלעצמו את דחיית הבקשה על הסף. ה. המבקש פנה לבית הדין בחוסר ניקיון כפיים, בשים לב לכך שהמבקש "שכח" לציין במסגרת הבקשה,כי בעבר שקלה החברה להוציאו לפרישה מוקדמת על רקע חוסר שביעות רצון מתפקודו, וכי נוהל נגדו הליך משמעתי ,שבסיומו,הורשע, ולפנים משורת הדין, המשיבה לא עמדה על סיום העסקתו. ו. הודעה על פרישתו של המבקש בגיל פרישת חובה-67, עולה בקנה אחד עם הוראות חוק גיל פרישה,תקנות הפנסיה לעובדי החברה וכן עם פסיקת בג"ץ 4487/06 , לכן ניתן לחייב עובד אשר הגיע לגיל פרישה לצאת לגמלאות ולו בשל גילו. ז. קבלת הבקשה, תוביל למצב של פגיעה קשה ובלתי מוצדקת בחברת החשמל,בעובדיה וגמלאיה, משום שהמבקש מבקש לא להחיל עליו, בשונה מיתר עובדי המשיבה, את חוק גיל פרישה ותקנות הפנסיה לעובדי החברה, על כן מאזן הנוחות מצדיק דחייתה של הבקשה. דיון והכרעה 5. יודגש כבר עתה, כי כל קביעותיו של בית הדין, בשלב הזה, הינן קביעות לכאוריות בלבד, מבלי לשמוע עדויות בתיק וזאת על סמך כתבי הטענות, נספחיהם ושמיעת טיעוני הצדדים בדיון מיום 27.6.2012.   6 .      עסקינן , בבקשה לצו מניעה זמני כנגד סיום יחסי עבודה של המבקש עם המשיבה, עקב הגיעו של המבקש לגיל פרישה . 7. "הכלל הוא, כי שעה שערכאה שיפוטית נזקקת לשאלה אם ליתן צו מניעה זמני אם למאן לתיתו, הרי "השאלה הראשונה היא, אם מתן הסעד הזמני הוא כה הכרחי עד כדי להצדיק את התערבותו של בית-המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה. הצידוק לכך נעוץ לעיתים בדוחק הנסיבות, כמו בעניינו של הדייר שנושל, או בצורך להפסיק מייד מטרד מזיק קשה... אך לעיתים קרובות יותר הצורך לשמור על מצב קיים שאם יחול בו שינוי עד לגמר דיון עלול התובע לקפח את זכותו" ( דב"ע נא3-195/תובנה מכונות תרגום בע"מ - עמיחי סגל, פד"ע כג )   8 .      לאחר שעיינו בבקשה ובנלווים לה, כמו גם בתגובת המשיבה והתצהיר מטעמה, ולאחר שמיעת טיעוני באי כח בעלי הדין, נחה דעתנו, ולו באופן לכאורי בלבד, כי לא עלה בידי המבקש להצביע על פגם כלשהו בהודעה על סיום עבודתו במשיבה עם הגיעו לגיל פרישה.   9 .       יודגש, כי לא מצאנו בשלב לכאורי זה, של דיון בבקשה לסעד זמני, כי המשיבה בהחלטתה שלא להמשיך ולהעסיק את המבקש בהגיעו לגיל פרישה, נעשה שלא כדין. 10 .       אין מחלוקת כי המבקש קיבל מכתב מהמשיבה הנושא תאריך 4.12.11, בו היא מודיעה לו על מועד פרישת חובה מהחברה, ואף צוין במכתב כי סיום העסקה נעשה בהתאם ובכפוף להוראות חוק גיל פרישה התשס"ד-2004, וניתן הסבר מפרט על זכויותיו הכספיות. 11. סעיף3 לחוק גיל פרישה,קובע כי, הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור, הוא גיל 67 לגבר. סעיף 4 לחוק קובע, כי הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו, הוא גיל 67 לגבר ולאישה . סעיף 2(ג) לתקנות הפנסיה לעובדי המשיבה קובע כי, עובד יפרוש מהעבודה בסוף החודש בו הגיע לגיל הפרישה. לכאורה לאור הוראות החוק ותקנות הפנסיה אצל המשיבה, צודקת המשיבה בטענתה כי, הואיל ולמבקש מלאו 67 שנים ביום 23.6.2012, הרי שמועד פרישתו לגמלאות של המבקש הוא יום 30.6.2012 . 12. על פי הוראות חוק גיל פרישה , "הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש ...הוא גיל 67 לגבר", קרי, בהגיע אדם לגיל 67 ויום אחד, האדם נכנס לשנתו ה- 68 , לפיכך מועד גיל הפרישה של גבר, הוא עם הגיעו לגיל 67 , ואין לקבל את פרשנות המבקש לפיה, רק בחודש האחרון שבו המבקש יהיה בן 67 ,כלומר בחודש 6/2013 רשאית המשיבה לסיים העסקתו, שהרי במועד זה התובע יכנס לשנת 70 לחייו. 13. צודקת המשיבה בטענתה, כי המבקש השתהה באופן חריג בפנייתו לבית הדין ב-13.6.12 בחלוף כשבעה חודשים, מהמועד שקיבל את ההודעה על פרישה מהמשיבה בהגיעו לגיל 67, כבר ביום - 4.12.11 . 14. נזכיר כי, סעיף 4 לחוק גיל פרישה קובע באופן ברור וחד משמעי, כי בהגיע עובד לגיל 67 ניתן לחייבו לפרוש מעבודתו בשל גילו, ועל כן אין משמעות לזכות השימוע בנסיבות דנן, שהרי הליך השימוע נועד לשמוע את העובד בלב פתוח ונפש חפצה בטרם תינתן החלטה בעניינו אשר נתונה לשיקול דעת של המעסיק. אולם ,כאשר יש למעסיק את הפררוגטיבה הניהולית לחייב עובד לפרוש מעבודה בהגיעו לגיל, אין משמעות לזכות הליך השימוע . "...סיום חוזה עבודה לתקופה קצוב או בלתי קצובה יכול להיות עקב פרישה ב'גיל פרישה', על פי חובת פרישה מהעבודה בהתאם לחוק, לחוזה עבודה, להסדר קיבוצי, או להסכם קיבוצי. פרישה ב'גיל פרישה' מלווה בדרך כלל בתשלום קצבת פרישה או הטבות פרישה אחרות לפורש, ובמקרה זה 'אין לדבר על פיטורים, אלא על סיום יחסים חוזיים בדרך מיוחדת- מוסכמת, בבחינת גמר חוזה על ידי ביצועו- מיצוי החוזה כפי שראהו מראש ובמשך השנים'..." (ראה: דב"ע נד/3-108 גחלת גמל חסכון לחינוך בע"מ נ' דבורה חבקין מיום 10.8.94; דב"ע שנ/3-139 מועצת פועלי חיפה נ' יהושוע ירחמיאל ואח', פד"ע יב 365, 371). לפיכך, במקרה בו נסתיימו יחסי עבודה בהגיע המבקש לגיל הפרישה, אין מקום להחיל עליו את הכללים הנהוגים בקשר להליכי פיטורים, בין היתר, קיומה של חובת השימוע. 15. נזכיר עוד כי, במועד קבלת ההחלטה בהליך המשמעתי שנערך למבקש, נראה לכאורה, כי נלקח בחשבון, שהמבקש עתיד לפרוש לפנסיה תוך מספר חודשים ממועד נתינתה ,וגם מצבו האישי, והחלטה בעניינו של המבקש שלא לפטרו בסיום בירור ההליך המשמעתי, ניתנה לפנים משורת הדין, כאשר המשיבה לא עמדה על הדרישה לפיטוריו "למרות שזהו העונש הראוי במקרה זה -נרשם בהחלטה". בהקשר זה נציין כי, נקבע בבג"ץ 4487/06 ד"ר בנימין קלנר נ' בית הדין הארצי לעבודה,אשר ניתן ביום 25/11/2007 : "ניתן לחייב עובד אשר הגיע לגיל 67 לצאת לגמלאות ולו בשל גילו.". 16. באשר לטענת המבקש כי הופלה לרעה ביחס לעובדים אחרים,אשר ממשיכים בעבודתם לאחר הגיעם לגיל הפרישה, - גם טענה זו דינה להידחות שכן העסקתם של אותם העובדים -שלושה מנהלים בכירים, עליהם הצביע המבקש, מסתיימת עם הגיעם לגיל פרישה, ונראה לכאורה שבאופן חריג ואך ורק בשל מצב חירום, אישר באופן חריג דירקטוריון המשיבה, להמשיך את העסקתם כגמלאים לתקופת ההיערכות למחסור בחשמל בלבד, וזאת בעקבות החלטת ממשלה, לתקופה קצרה ומוגבלת. לא מצאנו בטיעוני המבקש טיעון המצדיק את התערבותנו בהחלטת דירקטוריון המשיבה בעניין זה. 17. אכן צודקת המשיבה, כי הבקשה דנן נגועה באי ניקיון כפיים של המבקש, שכן נמנע הוא מלגלות לבית הדין, כי בשנת 2008, שקלה המשיבה להוציאו לפרישה מוקדמת,בין היתר בשל אי תפקוד, ואי התאמת כישוריו לשינויים בתהליכי העבודה. כמו כן לא טרח להביא לידיעת בית הדין כי בסמוך ובטרם הגיע לגיל פרישה, התנהל כנגדו הליך משמעתי שבסיומו לפנים משורת הדין, לא פוטר מהעבודה. 18. לאור כל האמור דלעיל, ומשלא מצאנו, ולו באופן לכאורי, כל פגם בהתנהלות המשיבה, בכל הקשור להליך סיום העסקת המבקש בהגיעו לגיל פרישה, ונוכח השיהוי בהגשת הבקשה, דין בקשתו זו של המבקש להידחות. 19. נוכח התוצאה אליה הגענו, החלטנו לחייב את המבקש לשלם למשיבה הוצאות בסך של 2000 ₪,סכום אשר ישולם תוך 30 ימים. 20. לצדדים הזכות לפנות לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים,בבקשת רשות ערעור על החלטתנו זו, וזאת תוך 15 יום ממועד קבלתה. פרישה