התראה הוצאה לפועל

בעניין הנדון טען המבקש כי המשיבה לא עמדה בחובתה בהתאם להוראות סעיף 81א1(ד) לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז- 1967 מאחר ולא שלחה התראה טרם הגשת התביעה. מומלץ לקרוא את ההחלטה להלן על מנת לקבל ידע בנושא התראה לפני ביצוע בהוצאה לפועל: בפניי התנגדות לביצוע תובענה שהוגשה על ידי המבקש. המדובר בהתנגדות לביצוע תובענה שהוגשה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בה נתבע המבקש לשלם למשיבה סך של 40196.26 ₪ בגין שימושים שנעשו על ידו באמצעות כרטיס האשראי של המשיבה וטרם שולמו. המבקש הגיש התנגדות לביצוע התובענה ובה טען שהוא מתנגד לחוב, כן טען שדין ההתנגדות להתקבל מאחר וההתראה לא נמסרה לו והוחזרה לשולח ולא חלפו 30 יום מיום משלוח ההתראה. בנוסף, טען שקיבל מסמכי התביעה רק ביום 4/10/2011. המשיבה הודיעה בתגובתה שאין בפי המבקש כל טענת הגנה ראויה, שכן מדובר בהתנגדות מטעמים פרוצדוראלים בלבד ואף טענה שעל המבקש את יומו בבית המשפט להיכבד ולהיכנס לפרטי הגנתו. לגופן של טענות, טענה שנשלחו למבקש מכתבי התראה כדין ואף נערכו עימו מספר שיחות טלפון והמבקש לא חלק על אף אחת מהעסקאות שנעשו בכרטיס האשראי שהיה בחזקתו ומשכך, מדובר בהגנת בדים. בתגובתו טען שהתביעה אינה ראויה להתברר בהליך של תובענה על סכום קצוב והוסיף טענות עובדתיות חדשות, שאין להן כל זכר בבקשת ההתנגדות ומשכך, הובהר למבקש שאין להידרש להן. ומשכך הגיש תגובה חדשה ובה טען שהוא מתנגד לחוב מאחר וחויב בכרטיס האשראי בסכום העולה על רכישותיו בכרטיס וחזר על טענתו לפיה לא נשלחה לו כל התראה טרם פתיחת התיק. המשיבה הודיעה שאינה מבקשת לחקור המבקש ומשכך, ניתנת החלטתי זו על סמך החומר המצוי בתיק בלבד. כלל ידוע הוא כי התנגדות לביצוע שטר ואף התנגדות לביצוע תובענה כמו במקרה דנן, כמוה כבקשה למתן רשות להתגונן ועל שתי בקשות אלה, חלים כללים זהים שנקבעו  הן בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 והן בספרות המשפטית ופסיקת בתי המשפט. התכלית החקיקתית של הליך סדר הדין המקוצר הינה "למנוע דיון בתובענה רק אם ברור הדבר ונעלה מספק, שאין לנתבע כל סיכוי להצליח בהגנתו". (ע"א 9654/02 חב' האחים אלפי בע"מ נ' בנק לאומי לישראל, פ"ד נט (3) 41, 46 (2005); ע"א 544/81 מנחם קיהל בע"מ נ' סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ, פ"ד לו (3) 518, 524 (1982); וראה ע"א 3374/05 אוזן נ' בנק איגוד לישראל בע"מ, (טרם פורסם - 1.5.06); י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995), 675; א. גורן, סוגיות בסדר הדין האזרחי (מהדורה תשיעית) 385).   על רקע הדברים הנ"ל נקבע לא אחת כי על מבקש רשות להתגונן להראות, כי בפיו הגנה אפשרית מפני התביעה בסדר דין מקוצר, כדי שבית-המשפט ייעתר לבקשתו, ויעניק לו את "יומו בבית המשפט". כלומר, בית משפט יבחן באם הציג הנתבע הגנה אפשרית ולו רק בדוחק, שאז יש ליתן לו רשות להתגונן ואין בודקים, בשלב זה של הדיון, כיצד יצליח הוא להוכיח את הגנתו, או מהו טיב ראיותיו. בעניין הנדון טען המבקש כי המשיבה לא עמדה בחובתה בהתאם להוראות סעיף 81א1(ד) לחוק ההוצאה לפועל התשכ"ז- 1967 (להלן: "חוק ההוצאה לפועל") מאחר ולא שלחה התראה טרם הגשת התביעה. אומנם המבקש מפנה לסעיף המצוין לעיל בחוק, אולם הסעיף הרלוונטי לעניין זה הוא סעיף 81א1(ב) לחוק הקובע כדלקמן: "המבקש לבצע תביעה על סכום קצוב לפי הוראות סעיף זה ישלח לנתבע התראה דבר כוונתו להגיד את התביעה לביצוע בהוצאה לפועל (בסעיף זה -ההתראה); ההתראה תישלח בדואר רשום" המדובר בדרישה מהותית בהתאם להוראות החוק ולא דרישה פרוצדוראלית בלבד, שכן מטרתה היא להעמיד הנתבע על ההליכים שננקטים כנגדו ולאפשר לו במידת הצורך לצמצמם נזקיו בטרם יפתחו הליכים משפטיים כנגדו. בעניין הנדון, אין מחלוקת שהמבקש לא קיבל ההתראה לכתובתו העדכנית, שכן מעיון בנספחים שצורפו לכתב התביעה הרי שצורף דף מידע על פריט מדואר ישראל ובו נרשם שדבר הדואר הוחזר בחזרה לשולח ביום 26/6/2011. מעיון בדף המידע שצורף על די המשיבה, לא ניתן ללמוד לאיזו כתובת נשלח, שכן זו אינה מצויינת בדף המידע. עם זאת, נראה שההתראה נשלחה לכתובת ברחוב אבימלך 34 אשקלון שזו הכתובת שצוינה ככתובתו של המבקש בבקשת הביצוע ואף בתמצית הרישום שצורפה לכתב התביעה. המבקש צרף להתנגדותו ספח תעודת הזהות שלו ובה נרשם כי הוא מתגורר ברחוב ראובן 26 אשקלון. לא זו אף זו, המשיבה גם לא הכחישה כי המבקש לא קיבל ההתראה, אלא ציינה שהמבקש ידע על חובו מאחר ונערכו עימו מספר שיחות בנוגע לחוב, אלא שאני סבורה שאין די בכך בכדי לעמוד בהוראות התנאי המקדמי לשם הגשת תובענה על סכום קצוב. הגם שנטען כי נערכו עם המבקש שיחות בטרם הגשת התביעה, אין בכך בכדי לקיים דרישות הוראות סעיף 81א1 (ב) לחוק ההוצאה לפועל. כפי שציינתי לעיל, מטרת ההודעה אפשר למבקש לדעת על כך שעומדים להגיש תביעה כנגדו ולאפשר לו לשקול צעדיו בטרם הגשתה ואף לחסוך הליכים משפטיים במידת הצורך. המשיבה ידעה כאמור שמכתב ההתראה לא הגיע למבקש מאחר וקבלה דף המידע מהדואר כחודש וחצי לפני הגשת התביעה ובו צויין כי ההתראה לא הגיעה ליעדה. לא זו אף זו, מעיון בתדפיסי פירוט החשבון שנשלחו למבקש ושצורפו לכתב התביעה, הרי שאלו נשלחו לכתובתו העדכנית ברחוב ראובן 26/1 באשקלון. משכך, והואיל והמשיבה ידעה שההתראה לא הגיעה ליעדה, אף ידעה שהכתובת אליה נשלחה ההתראה אינה כתובתו הרשומה של המבקש ואף ידעה מהי כתובתו העדכנית אשר היתה בחזקתה, אני קובעת שהמשיבה לא יצאה לידי חובתה ולא עמדה בדרישה הראשונית הקבועה בהוראות סעיף 81א1 (ב) לחוק ולא שלחה התראה טרם פתיחת תיק ההוצאה לפועל, לידי המבקש. בשים לב להתנהלות המשיבה והואיל ולא התקיים התנאי המקדמי הנדרש בהוראות חוק ההוצאה לפועל לשם הגשת תובענה על סכום קצוב, אני קובעת שהתביעה אינה ראויה להתברר בסדר דין זה ודין ההתנגדות להתקבל אך מטעם זה ואיני מוצאת צורך להיזקק ליתר טענות הצדדים. אשר על כן ובשים לב לאמור לעיל, מורה על מחיקת כותרת התביעה ובשים לב לסכום התביעה הינני מורה שהתיק יתברר בהליך של סדר דין מהיר. הצדדים יתאימו כתבי טענותיהם לסדר דין זה. המשיבה תצרף תצהיר ומסמכים נדרשים תוך 30 יום והמבקש יגיש תוך 30 יום מיום קבלת החלטתי זו כתב הגנה בסדר דין מהיר, בצירוף תצהיר לאימות העובדות, רשימה של מסמכים הנוגעים להליך והעתקיהם. כל צד ישא בהוצאותיו. התיק יועבר לשופט לשם קביעת המשך ההליכים. הוצאה לפועל