מחיקה מחמת חוסר מעש

תקנה 156 לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד - 1984 מאפשרת לבית המשפט למחוק תובענה בשל חוסר מעש מצד בעל דין, אולם הדבר ייעשה רק לאחר שניתנה הודעה לבעל דין ליתן טעם מדוע לא תימחק התובענה, ומעת שלא ניתן טעם שכזה או שהטעם שניתן אינו מניח את דעתו של בית המשפט. (ע"א 2237/01 עראידה נ' המועצה להסדר הימורים בספורט, פ"ד נו(1) 865). בע"א 5955/91 ברייטשטיין נ' אמנה פ"ד מז(5) 301, 305 (1993) נתן בית המשפט העליון למונח "חוסר מעש" פרשנות מרחיבה וקבע כי יכול שיתייחס אף לנסיבות שאינן בשליטתם של בעלי הדין: "על-פי תקנה 156 הנ"ל, רשאי בית המשפט, על דעת עצמו, להורות לבעלי הדין לבוא וליתן טעם מדוע לא תימחק התובענה מחמת חוסר מעש. התנאי לכך הוא ש"נבצר מבית המשפט לדון בתובענה או להמשיך את הדיון בה..." מחמת חוסר המעש. פירוש הדבר, שעל בית המשפט לעורר תחילה את הישנים מתרדמתם, ואם גם לאחר מכן ייבצר מבית המשפט להמשיך בדיון, כגון בהיעדר עניין או בהיעדר בעל דין או בהיעדר ראיות, או מחמת קיפוח אפשרות ההגנה של הנתבע או שקיים קושי אחר שאינו מאפשר המשך הדיון, רק אז תימחק התביעה". שימוש בתקנה 156 למחיקת תביעה שהתמשכה ארבע שנים, ללא שחלה בה התקדמות כלשהי, נעשה בת"א (מחוזי חי') 1636/00 ניר נ' מדינת ישראל משרד הבריאות (ניתן ביום 31.12.04), שם (בפסקה י"ג לפסק דינו של כב' השופט גריל) נקבע: "בשים לב לתקופה הארוכה מאוד שחלפה מאז הגשת התביעה עד היום (כארבע שנים), והדחיות הרבות שניתנו לצורך הגשת חוות דעת רפואית כמפורט כבר לעיל, [מאז קדם המשפט הראשון שהתקיים ב-23.12.01 עד היום, תקופה של שלוש שנים: שלושה קדמי משפט, ושמונה דחיות], סבורני שנכון יהיה להורות עתה על מחיקת התובענה מחמת חוסר מעש לפי תקנה 156 של תקנות סדר הדין האזרחי. אני מפנה לאמור בספרו של הד"ר י. זוסמן ז"ל, סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, 1995, בעמ' 402: "התקנה מאפשרת לבית המשפט, על דעת עצמו, לשים קץ לתובענה שהוגשה אך אינה מתקדמת, הואיל ובעל דין אינו עושה את הדרוש כדי להביא לדיון או להשלים את הדיון...". לעניין שקילת אפשרות הפסקת התובענה הפניתי את תשומת לב ב"כ התובעת עוד בישיבת בית המשפט מיום 20.9.04, עמ' 6, בפסקה השניה של ההחלטה. אוסיף, כפי שכותב המחבר המלומד, ד"ר י. זוסמן ז"ל, שם, בעמ' 402: "תובע שתובענתו נמחקה והוא חפץ לחדשה אינו זקוק לצו ביטול אלא יכול הוא להגיש כתב תביעה חדש, על יסוד תקנה 527". מכאן, שאם יעלה בידי התובעת להגיש חוות דעת רפואית כנדרש, תוכל התובעת להגיש תובענה חדשה, (בכפוף לדיני ההתיישנות, כמובן), שהרי מחיקת תביעה איננה בגדר מעשה בית דין. על יסוד כל המוסבר והמפורט לעיל, אני מורה בזאת על מחיקת התביעה". חוסר מעש